(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. kovo 17 d.

ŽVYR­KE­LIAI. Sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riu­je šią sa­vai­tę bu­vo pa­si­ra­šo­mos ran­gos su­tar­tys dėl žvyr­ke­lių ir gat­vių su žvy­ruo­ta dan­ga prie­žiū­ros.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ma­kaus­ko, kol kas šiam tiks­lui šie­met dar nė­ra skir­ta fi­nan­sa­vi­mo, ta­čiau pa­va­sa­ri­niai žvyr­ke­lių prie­žiū­ros dar­bai jau tu­ri pra­si­dė­ti: žvyr­ke­lius bū­ti­na gre­de­riuo­ti, o kai kur – mi­ni­ma­liai pa­tai­sy­ti už­pi­lant žvy­ro ar skal­dos.

Praė­ju­siais me­tais ra­jo­no žvyr­ke­lių prie­žiū­rai bu­vo skir­ta be­veik 200 tūks­tan­čių eu­rų iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP). Šie­met fi­nan­sa­vi­mo dar ne­gau­ta, ve­dė­jo tei­gi­mu, ti­ki­ma­si, kad jis ne­su­ma­žės.

PRA­ŠY­MAS. Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vo ra­jo­no Ta­ry­bos An­ti­korp­ci­jos ko­mi­si­ja, svars­čiu­si bu­vu­sio vi­ce­me­ro Ge­di­mi­no Gry­bės pra­šy­mą „iš­tir­ti me­ro veiks­mus“ dėl bend­ro­vei „Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ pri­klau­san­čios ku­ro ba­zės Pet­ra­šiū­nuo­se par­da­vi­mo.

Ko­mi­si­ja šiam pra­šy­mui nag­ri­nė­ti dar tu­rės rink­tis į ki­tą po­sė­dį, per­žiū­rė­ti kai ku­riuos su šiuo klau­si­mu su­si­ju­sius do­ku­men­tus. Spen­di­mą pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti ra­jo­no Ta­ry­bai.

RE­FOR­MA. Kaip ša­ly­je vyk­do­ma švie­ti­mo re­for­ma ir kaip ji at­si­lieps kai­miš­kų re­gio­nų švie­ti­mo tink­lų per­tvar­kai ra­jo­no pe­da­go­gų bend­ruo­me­nė, moks­lei­vių tė­vai kvie­čia­mi dis­ku­tuo­ti pir­ma­die­nį (20d.) 15 va­lan­dą į Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džią­ją sa­lę. Čia švie­ti­mo re­for­mos klau­si­mais kal­bės Sei­mo Švie­ti­mo ko­mi­te­to na­rys Ar­tū­ras Gu­mu­liaus­kas.

SI­NA­GO­GA. LRT lai­dų apie kul­tū­rą žur­na­lis­tai bu­vo at­vy­kę į Pak­ruo­jį fil­muo­ti, kaip vyks­ta žy­dų si­na­go­gos res­tau­ra­vi­mo dar­bai. Žur­na­lis­tai kal­bi­no res­tau­ra­to­rius, ku­rie de­monst­ra­vo bu­vu­sių sie­nų ta­pe­tų at­kū­ri­mą – jų bu­vo iš­li­kę tik frag­men­tai. Res­tau­ra­to­riai at­sklei­dė ir ki­tų iš po­pie­riaus pa­ga­min­tų is­to­ri­nių ver­ty­bių res­tau­ra­vi­mo pa­slap­tis bei tech­no­lo­gi­jas.

Te­le­vi­zi­jos lai­dų kū­rė­jus la­biau­siai do­mi­no si­na­go­gos ta­py­ba. Pa­sak res­tau­ra­to­rių ji me­ta­fo­riš­kai at­spin­di ne tik vi­sos žy­dų tau­tos, bet ir Pak­ruo­jy­je gy­ve­nu­sios bend­ruo­me­nės ver­ty­bes, tiks­lus bei tra­di­ci­jas.

Lai­dą ke­ti­na­ma ro­dy­ti ba­lan­džio ant­ro­je pu­sė­je ar­ba ge­gu­žę.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas