(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. kovo 17 d.

ŽVYR­KE­LIAI. Sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riu­je šią sa­vai­tę bu­vo pa­si­ra­šo­mos ran­gos su­tar­tys dėl žvyr­ke­lių ir gat­vių su žvy­ruo­ta dan­ga prie­žiū­ros.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ma­kaus­ko, kol kas šiam tiks­lui šie­met dar nė­ra skir­ta fi­nan­sa­vi­mo, ta­čiau pa­va­sa­ri­niai žvyr­ke­lių prie­žiū­ros dar­bai jau tu­ri pra­si­dė­ti: žvyr­ke­lius bū­ti­na gre­de­riuo­ti, o kai kur – mi­ni­ma­liai pa­tai­sy­ti už­pi­lant žvy­ro ar skal­dos.

Praė­ju­siais me­tais ra­jo­no žvyr­ke­lių prie­žiū­rai bu­vo skir­ta be­veik 200 tūks­tan­čių eu­rų iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP). Šie­met fi­nan­sa­vi­mo dar ne­gau­ta, ve­dė­jo tei­gi­mu, ti­ki­ma­si, kad jis ne­su­ma­žės.

PRA­ŠY­MAS. Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vo ra­jo­no Ta­ry­bos An­ti­korp­ci­jos ko­mi­si­ja, svars­čiu­si bu­vu­sio vi­ce­me­ro Ge­di­mi­no Gry­bės pra­šy­mą „iš­tir­ti me­ro veiks­mus“ dėl bend­ro­vei „Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ pri­klau­san­čios ku­ro ba­zės Pet­ra­šiū­nuo­se par­da­vi­mo.

Ko­mi­si­ja šiam pra­šy­mui nag­ri­nė­ti dar tu­rės rink­tis į ki­tą po­sė­dį, per­žiū­rė­ti kai ku­riuos su šiuo klau­si­mu su­si­ju­sius do­ku­men­tus. Spen­di­mą pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti ra­jo­no Ta­ry­bai.

RE­FOR­MA. Kaip ša­ly­je vyk­do­ma švie­ti­mo re­for­ma ir kaip ji at­si­lieps kai­miš­kų re­gio­nų švie­ti­mo tink­lų per­tvar­kai ra­jo­no pe­da­go­gų bend­ruo­me­nė, moks­lei­vių tė­vai kvie­čia­mi dis­ku­tuo­ti pir­ma­die­nį (20d.) 15 va­lan­dą į Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džią­ją sa­lę. Čia švie­ti­mo re­for­mos klau­si­mais kal­bės Sei­mo Švie­ti­mo ko­mi­te­to na­rys Ar­tū­ras Gu­mu­liaus­kas.

SI­NA­GO­GA. LRT lai­dų apie kul­tū­rą žur­na­lis­tai bu­vo at­vy­kę į Pak­ruo­jį fil­muo­ti, kaip vyks­ta žy­dų si­na­go­gos res­tau­ra­vi­mo dar­bai. Žur­na­lis­tai kal­bi­no res­tau­ra­to­rius, ku­rie de­monst­ra­vo bu­vu­sių sie­nų ta­pe­tų at­kū­ri­mą – jų bu­vo iš­li­kę tik frag­men­tai. Res­tau­ra­to­riai at­sklei­dė ir ki­tų iš po­pie­riaus pa­ga­min­tų is­to­ri­nių ver­ty­bių res­tau­ra­vi­mo pa­slap­tis bei tech­no­lo­gi­jas.

Te­le­vi­zi­jos lai­dų kū­rė­jus la­biau­siai do­mi­no si­na­go­gos ta­py­ba. Pa­sak res­tau­ra­to­rių ji me­ta­fo­riš­kai at­spin­di ne tik vi­sos žy­dų tau­tos, bet ir Pak­ruo­jy­je gy­ve­nu­sios bend­ruo­me­nės ver­ty­bes, tiks­lus bei tra­di­ci­jas.

Lai­dą ke­ti­na­ma ro­dy­ti ba­lan­džio ant­ro­je pu­sė­je ar­ba ge­gu­žę.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />