(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Jauniesiems atlikėjams pažiro diplomų

2017 m. kovo 10 d.

Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je mo­ko­si ga­bių vai­kų ir jau­nuo­lių, ku­riuos mu­zi­kuo­ti mo­ko pui­kūs pe­da­go­gai. Tai pa­tvir­ti­na ir pa­sie­ki­mai, įver­tin­ti pa­sta­ruo­ju me­tu vy­ku­siuo­se jau­nų­jų at­li­kė­jų kon­kur­suo­se ir fes­ti­va­liuo­se.

Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ko­vo 6-ąją vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me tarp­tau­ti­nia­me inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­se „Gro­ki­me kar­tu“ šios mo­kyk­los ug­dy­ti­nius ly­dė­jo sėk­mė – iš­ko­vo­tos trys pri­zi­nės vie­tos. Ant­ro­sios vie­tos lau­rea­tais ta­po gi­ta­ris­tų kvar­te­tas (Ža­ne­ta Vai­džiu­ly­tė, Ar­nas Liuk­pet­ris, Do­vy­das Vi­dzi­kaus­kas, Ed­vi­nas Pliū­ra), va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jo Ro­mual­do Klup­šo.

Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Na­ta­li­jos Chra­pa­čie­nės pa­reng­tam pia­nis­čių Emos Sta­ku­ty­tės ir Pat­ri­ci­jos Ge­le­žė­ly­tės due­tui. Taip pat tre­čią vie­tą lai­mė­jo smui­ki­nin­kų an­samb­lis (Ug­nė Ur­bo­nai­tė, Sand­ra Ju­ry­tė, Jo­kū­bas Gaš­ka, Vil­tė Sa­ka­laus­kai­tė, for­te­pi­jo­no par­ti­ja at­li­ko Gre­ta Gau­by­tė) va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jos Li­gi­tos Stra­vins­kie­nės.

Mi­nė­tiems gi­ta­ris­tams pa­vy­ko ant­rą vie­tą lai­mė­ti ir res­pub­li­ki­nia­me IX Lie­tu­vos mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų an­samb­lių kon­kur­se „Kla­si­ka ir džia­zas“, įvy­ku­sia­me Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ko­vo 4-ąją.

Penk­ta­ja­me res­pub­li­ki­nia­me Lie­tu­vos mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Jau­nie­ji vir­tuo­zai“ (va­sa­rio 25-ąją) Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, da­ly­va­vu­sios pia­nis­tės Ur­tė Sa­bec­ky­tė ir Gus­tė Ka­zė­nai­tė (mo­kyt. Skir­ma And­re­liū­nie­nė) bu­vo įver­tin­tos dip­lo­mais, o Ema Sta­ku­ty­tė (mo­kyt. N. Chra­pa­čie­nė) lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.

Res­pub­li­ki­nia­me inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­se „Ka­ra­me­lė“, įvy­ku­sia­me va­sa­rio 15-ąją Kel­mė­je, Emos Sta­ku­ty­tės ir Pat­ri­ci­jos Ge­le­žė­ly­tės for­te­pi­jo­ni­nis due­tas ir gi­ta­ris­tų kvar­te­tas ap­do­va­no­ti II laips­nio dip­lo­mais.

Pak­ruo­jo J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai dar šį mė­ne­sį mu­zi­kuos Res­pub­li­ki­nia­me an­samb­li­nio mu­zi­ka­vi­mo kon­kur­se „Lie­tu­va, aš už mu­zi­ką“ ir tarp­tau­ti­nia­me mu­zi­kos (me­no) mo­kyk­lų, fi­lia­lų jau­nų­jų pia­nis­tų fes­ti­va­ly­je „Skam­bio­ji pje­sė – 2017“, bei tarp­tau­ti­nia­me for­te­pi­jo­ni­nių ir ka­me­ri­nių an­samb­lių fes­ti­va­ly­je „Mu­si­ca da ca­me­ra“.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ro­mual­do KLUP­ŠO nuo­tr.

Jau­nų­jų gi­ta­ris­tų kvar­te­tą kon­kur­se ly­dė­jo sėk­mė – pel­ny­ta ant­ro­ji vie­ta.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas