(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Ledas – jau nesaugus

2017 m. kovo 10 d.

PRA­VAR­TU ŽI­NO­TI

Daž­ną tven­ki­nį vis dar den­gia le­das, ta­čiau šiuo me­tu le­do sto­ris jau ne­sau­gus. Bet ant jo vis dar ma­to­mi po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jai.

Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­kas Au­ri­mas Bič­ka pri­me­na, kad le­das lai­ko­mas tvir­tu, jei­gu jo sto­ris yra dau­giau kaip 7 cen­ti­met­rų. Toks le­das jau iš­lai­ko žmo­gų. Ta­čiau iš­lai­ky­ti gru­pę žmo­nių ga­li le­das, ku­rio sto­ris – ne ma­žes­nis nei 12 cen­ti­met­rų.

Tvir­tas le­das vi­sa­da tu­ri mė­ly­ną ar­ba ža­lią at­spal­vį. Ma­ti­nės bal­tos spal­vos ar­ba gel­to­no at­spal­vio le­das – jau ne­tvir­tas. Tra­pus, plo­nas le­das bū­na ir to­se vie­to­se, kur įšą­la me­džių ša­kos, len­tos ar ki­ti daik­tai, taip pat ar­ti krū­mų, me­džių, nend­rių. Net­vir­tas le­das su­si­da­ro ir vie­to­se, kur įte­ka upe­liu­kai, van­duo iš ga­myk­lų, kur yra šal­ti­nių. Ypač at­sar­giems rei­kia bū­ti prie kran­to, nes čia le­das silp­nes­nis, ja­me ga­li bū­ti įtrū­ki­mų. Le­das la­bai pa­vo­jin­gas ato­drė­kio me­tu.

„Tiems, ku­rie ne­ži­no ar ne­si­lai­ko sau­gaus el­ge­sio ant le­do tai­syk­lių, yra nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė: ga­li bū­ti skir­ta bau­da nuo še­šio­li­kos iki še­šias­de­šim­ties eu­rų. Drau­džia­ma ant už­ša­lu­sių van­dens tel­ki­nių lip­ti, vaikš­čio­ti, čiuož­ti, žve­jo­ti, jei le­do sto­ris ma­žes­nis kaip 7 cm, pa­lik­ti vai­kus ant le­do be suau­gu­sių­jų prie­žiū­ros“, – in­for­muo­ja A. Bič­ka.

Pos­ky­rio vir­ši­nin­kas pri­me­na, kaip elg­tis įlū­žus: ne­pra­ras­ki­te sa­vit­var­dos – ropš­ki­tės ant le­do į tą pu­sę, iš ku­rios atė­jo­te; ne­si­ka­pa­no­ki­te van­de­ny­je ir vi­su kū­no svo­riu neuž­gul­ki­te le­do kraš­to; ant le­do už­šliauž­ki­te, pla­čiai iš­tie­sę ran­kas, kad pa­di­dė­tų at­ra­mos plo­tas; pa­si­sten­ki­te kaip ga­li­ma dau­giau krū­ti­ne už­gul­ti le­dą, at­sar­giai ant jo iš­kel­ti vie­ną ko­ją, po to ki­tą; už­šliau­žę ant le­do, ne­si­sto­ki­te – nu­si­ri­den­ki­te nuo eke­tės kuo to­liau į tą pu­sę, iš kur atė­jo­te.

A. Bič­ka pa­ta­ria, kaip gel­bė­ti įlū­žu­sį: pir­miau­siai kvies­ki­te pa­gal­bą te­le­fo­nu 112.

Įver­ti­nę si­tua­ci­ją ir sa­vo ga­li­my­bes, prie eke­tės ar­tin­ki­tės la­bai at­sar­giai, ge­riau­sia šliauž­te, pla­čiai iš­tie­sę ran­kas. Jei yra ga­li­my­bė, po sa­vi­mi pa­ties­ki­te ša­ką ar len­tą ir šliauž­ki­te ant jos.

Priš­liauž­ti prie pat eke­tės kraš­to ne­ga­li­ma – įlū­žė­liui iš­ties­ki­te ša­ką ar len­tą, nu­mes­ki­te vir­vę ar tvir­tai su­riš­tus ša­li­kus.

Išt­rau­kę žmo­gų ant le­do, su juo kuo to­liau šliauž­ki­te nuo pa­vo­jin­gos vie­tos. Kaip ga­li­ma grei­čiau ne­lai­mė­lį per­ren­ki­te sau­sais rū­bais, su­šil­dy­ki­te karš­tais gė­ri­mais. Iš­gel­bė­tą­jį pri­sta­ty­ki­te į li­go­ni­nę.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas