(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Pakruojo ligoninėje – kaip gūdų sovietmetį

2017 m. kovo 9 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Ke­lias pa­ras su ma­ža­me­čiu pra­lei­du­si Pak­ruo­jo li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riu­je į re­dak­ci­ją krei­pė­si Pak­ruo­jo ra­jo­no Plau­čiš­kių kai­mo gy­ven­to­ja (re­dak­ci­jai pa­var­dė ži­no­ma). Mo­te­ris bu­vo su­krės­ta ap­leis­tų sky­riaus pa­tal­pų, pri­me­nan­čių gū­dų so­viet­me­tį.

pakruojis@skrastas.lt

Į li­go­ni­nę – nak­tį

Į Pak­ruo­jo li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­rių su ma­ža­me­čiu plau­čiš­kie­tė bu­vo at­ga­ben­ta grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu. Sku­bios me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė nak­tį vai­kui ėmus dus­ti.

Su kū­di­kiu į li­go­ni­nę at­vy­ku­si mo­te­ris bu­vo pri­blokš­ta:

„Pa­lu­bė­je, apie lan­gus juo­da­vo lo­pai pe­lė­sių – tai ne menk­nie­kis nuo bron­chi­nės ast­mos dūs­tan­čiam vai­kui, – re­dak­ci­jai kal­bė­jo mo­te­ris. – Tua­le­tas ne­šil­do­mas, nė­ra po­pie­riaus, mui­lo ran­koms nu­si­plau­ti, klo­ze­tas be dang­čio, ser­gan­tį vai­ką rei­kia so­din­ti ant šal­tos ke­ra­mi­kos. Pa­ti­kė­ki­te, nak­tį su dūs­tan­čiu vai­ku li­pant į grei­tą­ją, ne apie tua­le­ti­nį po­pie­rių, rankš­luos­tį ar mui­lą gal­vo­ji“.

Mo­te­ris sa­ko, kad vai­kui ran­kų nu­plau­ti užė­jo į pro­ce­dū­ri­nį ka­bi­ne­tą, ta­čiau bu­dė­ju­sios sky­riaus dar­buo­to­jos bu­vu­si iš­bar­ta, kad vaikš­to kur jai ne­ga­li­ma ir pa­ti neat­si­ve­žė mui­lo, tua­le­ti­nio po­pie­riaus.

„Vi­sa lai­mė, nak­ti­nė se­se­lė tu­rė­jo at­jau­tos ir žmo­giš­ku­mo, – sa­kė pa­šne­ko­vė apie pa­gal­bą hi­gie­nos prie­mo­nė­mis. – O ką da­ry­ti, kai Pak­ruo­jy ne­tu­ri nė vie­no ar­ti­mo žmo­gaus ir nak­tį hi­gie­nos prie­mo­nių nie­kas neat­neš?“

Neišsp­ren­džia­ma – tik pe­lė­sis?

VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vy­gan­tas Su­da­ris pri­si­pa­ži­no ne­gir­dė­jęs iki šiol apie hi­gie­nos pro­ble­mas Vai­kų li­gų sky­riu­je ir pa­ti­ki­no, jog li­go­ni­nė­je esą įreng­ta skys­to mui­lo ir ran­kų de­zin­fe­ka­vi­mo prie­mo­nių do­za­to­riai.

Pap­ra­šęs lai­ko ap­si­žiū­rė­ti, di­rek­to­rius re­dak­ci­ją in­for­ma­vo:

„Mui­lo ir do­za­to­riai su de­zin­fe­kuo­jan­čiu skys­čiu yra prie kiek­vie­nos kriauk­lės pa­la­to­je. Tua­le­ti­nį po­pie­rių pa­va­gia, ne­spė­jam pa­dė­ti, o klo­ze­to be dang­čio ne­pas­te­bė­jau. Ne­ga­li bū­ti, ne­bent kas su­lau­žė.

Bė­da – pe­lė­sis. Ta pa­la­ta per­nai re­mon­tuo­ta, bet pe­lė­sis vėl at­si­ra­do. Re­mon­tas nie­ko ne­pa­de­da. Tai ženk­las, kad mū­sų li­go­ni­nės pa­sta­tui rei­kia ap­šil­tin­ti sie­nas. Ta­čiau pe­lė­sis mo­ters vai­ke­liui ne­pa­ken­kė – jo svei­ka­tos būk­lė pa­ge­rė­jo ir bu­vo iš­leis­tas na­mo“.

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus žo­džiams prieš­ta­rau­ja pa­la­tos vaiz­dai, ku­riuos mo­te­ris už­fik­sa­vo sa­vo mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu.

Jo­se ma­ty­ti, kad prie kriauk­lės pa­la­to­je nė­ra mui­lo, o do­za­to­rių li­kę tik lai­kik­liai. Tua­le­te ne tik klo­ze­tas be dang­čio, bet ir so­vie­ti­nių lai­kų ga­my­bos van­dens nu­lei­di­mo „ba­ke­lis“ bei iš­si­try­nę da­žai nuo grin­dų ply­te­lių lei­džia ma­ny­ti, kad ši pa­tal­pa re­mon­to ne­ma­tė se­niai.

Di­rek­to­rius re­dak­ci­ją ti­ki­no, kad ne­ga­lė­ję bū­ti, jog bu­din­ti sky­riaus dar­buo­to­ja prie­kaiš­ta­vo mo­te­riai, jog ši neat­si­ve­žė mui­lo ir tua­le­ti­nio po­pie­riaus. V. Su­da­ris ir šį nu­si­skun­di­mą ža­dė­jo aiš­kin­tis.

Re­dak­ci­jos pa­šne­ko­vės nuo­tr.

Pa­la­to­je virš kriauk­lės – inst­ruk­ci­ja, kaip plau­ti ran­kas ir skys­to mui­lo bei de­zin­fe­ka­vi­mo prie­mo­nės do­za­to­rių lai­kik­liai.

Vai­kų li­gų sky­riu­je tua­le­to pa­tal­pa prie pa­la­tos, kaip tei­gia­ma, bu­vo re­mon­tuo­ta prieš me­tus.

Pe­lė­sis Pak­ruo­jo li­go­ni­nės pa­la­to­se – ne nau­jie­na.

Au­to­rės nuo­tr.

Pak­ruo­jo li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Vy­gan­to Su­da­rio tei­gi­mu, pe­lė­sis pa­la­tų kam­puo­se ir ant pa­lan­gių – dėl per­šą­lan­čių pa­sta­to sie­nų.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />