(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Išgelbėjo įlūžusius žvejus

2017 m. kovo 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš eke­tės iš­trau­kė du įlū­žu­sius ir jau jė­gų ne­be­tu­rė­ju­sius žve­jus. Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai pa­nau­do­ta už ra­jo­no biu­dže­to lė­šas įsi­gy­ta įran­ga.

alaima@skrastas.lt

Pra­ne­ši­mą iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro ug­nia­ge­siai ga­vo apie pu­sę pen­kių va­ka­re. Pra­neš­ta, kad Rad­vi­liš­kio mies­to „Ei­ba­riš­kių“ tven­ki­ny­je skęs­ta du žmo­nės.

Ne­del­siant į įvy­kio vie­tą iš­vy­ko Rad­vi­liš­kio PGT 1-ojo ir 2-ojo sky­rių gel­bė­to­jai. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kęs pa­mai­nos va­das Re­mi­gi­jus Bal­čiū­nas at­li­ko žval­gy­bą ir nu­sta­tė – du žve­jai įlū­žę eke­tė­je, ku­ri yra maž­daug 20 met­rų nuo kran­to. Žve­jai lai­kė­si van­dens pa­vir­šiu­je įsi­ki­bę už le­do ly­ties.

Apie ne­lai­mę gel­bė­ji­mo tar­ny­boms pra­ne­šė pro ša­lį ėjęs ir įvy­kį pa­ma­tęs praei­vis – pa­tys ne­lai­mė­liai pa­skam­bin­ti ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių.

Sky­ri­nin­kas vi­daus tar­ny­bos vy­res­ny­sis pus­ka­ri­nin­kis Jus­ti­nas Bar­kaus­kas ir ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas vi­daus tar­ny­bos gran­di­nis Do­na­tas Ven­ce­vi­čius sku­biai pra­dė­jo gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją.

Ap­si­ren­gę sau­so ti­po na­ro kos­tiu­mais, pa­nau­do­da­mi gel­bė­ji­mo vir­vę, ra­tą ir spe­cia­lią val­tį, vy­rai iš­trau­kė iš van­dens skęs­tan­čiuo­sius ir per­da­vė juos grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos dar­buo­to­jams.

Pa­mai­nos va­das R. Bal­čiū­nas re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo, kad gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je bu­vo svar­bi kiek­vie­na mi­nu­tė.

„Dar mi­nu­tė ir, ko ge­ro, vie­no žmo­gaus jau bū­tų te­kę ieš­ko­ti po van­de­niu – jis vos be­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kad ne­be­tu­ri jė­gų lai­ky­tis už le­do. Pri­va­žiuo­ti prie tos vie­tos ne­tu­rė­jo­me ga­li­my­bių, tai bėg­te nu­bė­go­me su vi­sa įran­ga prie ne­lai­mės vie­tos“, – pa­sa­ko­jo R. Bal­čiū­nas.

Pa­sak ug­nia­ge­sio, abu ne­lai­mė­liai bu­vo maž­daug 45 me­tų am­žiaus. Vie­nas iš jų lai­kė­si kiek stip­riau, ta­čiau abu bu­vo la­bai su­ša­lę ir iš­se­kę, nes be­si­gel­bė­da­mi jau bu­vo spė­ję iš­lauž­ti ne­men­ką eke­tę, į ku­rią bu­vo įkri­tę.

Pa­sak R. Bal­čiū­no, lai­kas, ku­rį šal­ta­me van­de­ny­je ga­li iš­bū­ti žmo­gus, pri­klau­so ir nuo fi­zi­nio jo pa­si­ren­gi­mo, ap­ran­gos. Šiuo at­ve­ju ap­ran­ga bu­vo ne­tin­ka­ma – striu­kės pri­si­gė­rė van­dens ir tem­pė žve­jus į dug­ną.

Abu žve­jai tu­rė­jo smai­gus, ta­čiau tik vie­nas iš jų juos bu­vo už­si­ka­bi­nęs ant kak­lo, kaip ir rei­ka­lau­ja­ma. Ki­to žve­jo ši įran­ga bu­vo li­ku­si žve­jy­bos krep­šy­je.

Tris na­ro kos­tiu­mų komp­lek­tus ir gu­mi­nę val­tį Rad­vi­liš­kio PGT įsi­gi­jo iš tar­ny­bai Sa­vi­val­dy­bės skir­tų lė­šų. Ši gel­bė­ji­mo įran­ga pa­dė­jo iš­gel­bė­ti tri­jų žmo­nių gy­vy­bes.

Šį žie­mos se­zo­ną ra­jo­no ug­nia­ge­siai įlū­žė­lius gel­bė­jo pir­mą kar­tą.

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bėj­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai (iš de­ši­nės) Jus­ti­nas Bar­kaus­kas ir Do­na­tas Ven­ce­vi­čius iš­gel­bė­jo du skęs­tan­čius žve­jus.

Na­ro kos­tiu­mai pa­de­da gel­bė­to­jams at­lai­ky­ti žie­mos šal­tį iš van­dens gel­bė­jant žmo­nes.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

kol, 2017-03-21 11:58
tokius neprotaujančius gelbės VELTUI , tol jie lįs ir ant ledo , kai jo beveik nėra , ir maudytis , kai dar negalima. Reikia įstatymo.

tiksliau, 2017-03-20 18:00
stokojantys drausmės,savanaudžiai pažeidė viešąją tvarką ir nusipelnė solidžios baudos ir viešo pasmerkimo bei beržinės košės

radviliškietė, 2017-03-19 12:34
pilnai pritariu dėl "premijos " - tiek tarnybų sukelti ant kojų, dėl kokio kilbuko .Galvojai ,kad avarija baisi kur , dvi gaisrinės, greitukė, policija pro langus pralėkė , o čia ....kilbukininkų traukt lėkė .

chan, 2017-03-18 20:52
Kai susils tie susikti zvejai , gerai subines atspardyt kad nebekiltu noras ant tirpstancio ledo lipt.Na ir premijele israsyt nepamirsti ...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />