(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Išgelbėjo įlūžusius žvejus

2017 m. kovo 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš eke­tės iš­trau­kė du įlū­žu­sius ir jau jė­gų ne­be­tu­rė­ju­sius žve­jus. Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai pa­nau­do­ta už ra­jo­no biu­dže­to lė­šas įsi­gy­ta įran­ga.

alaima@skrastas.lt

Pra­ne­ši­mą iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro ug­nia­ge­siai ga­vo apie pu­sę pen­kių va­ka­re. Pra­neš­ta, kad Rad­vi­liš­kio mies­to „Ei­ba­riš­kių“ tven­ki­ny­je skęs­ta du žmo­nės.

Ne­del­siant į įvy­kio vie­tą iš­vy­ko Rad­vi­liš­kio PGT 1-ojo ir 2-ojo sky­rių gel­bė­to­jai. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kęs pa­mai­nos va­das Re­mi­gi­jus Bal­čiū­nas at­li­ko žval­gy­bą ir nu­sta­tė – du žve­jai įlū­žę eke­tė­je, ku­ri yra maž­daug 20 met­rų nuo kran­to. Žve­jai lai­kė­si van­dens pa­vir­šiu­je įsi­ki­bę už le­do ly­ties.

Apie ne­lai­mę gel­bė­ji­mo tar­ny­boms pra­ne­šė pro ša­lį ėjęs ir įvy­kį pa­ma­tęs praei­vis – pa­tys ne­lai­mė­liai pa­skam­bin­ti ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių.

Sky­ri­nin­kas vi­daus tar­ny­bos vy­res­ny­sis pus­ka­ri­nin­kis Jus­ti­nas Bar­kaus­kas ir ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas vi­daus tar­ny­bos gran­di­nis Do­na­tas Ven­ce­vi­čius sku­biai pra­dė­jo gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją.

Ap­si­ren­gę sau­so ti­po na­ro kos­tiu­mais, pa­nau­do­da­mi gel­bė­ji­mo vir­vę, ra­tą ir spe­cia­lią val­tį, vy­rai iš­trau­kė iš van­dens skęs­tan­čiuo­sius ir per­da­vė juos grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos dar­buo­to­jams.

Pa­mai­nos va­das R. Bal­čiū­nas re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo, kad gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je bu­vo svar­bi kiek­vie­na mi­nu­tė.

„Dar mi­nu­tė ir, ko ge­ro, vie­no žmo­gaus jau bū­tų te­kę ieš­ko­ti po van­de­niu – jis vos be­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kad ne­be­tu­ri jė­gų lai­ky­tis už le­do. Pri­va­žiuo­ti prie tos vie­tos ne­tu­rė­jo­me ga­li­my­bių, tai bėg­te nu­bė­go­me su vi­sa įran­ga prie ne­lai­mės vie­tos“, – pa­sa­ko­jo R. Bal­čiū­nas.

Pa­sak ug­nia­ge­sio, abu ne­lai­mė­liai bu­vo maž­daug 45 me­tų am­žiaus. Vie­nas iš jų lai­kė­si kiek stip­riau, ta­čiau abu bu­vo la­bai su­ša­lę ir iš­se­kę, nes be­si­gel­bė­da­mi jau bu­vo spė­ję iš­lauž­ti ne­men­ką eke­tę, į ku­rią bu­vo įkri­tę.

Pa­sak R. Bal­čiū­no, lai­kas, ku­rį šal­ta­me van­de­ny­je ga­li iš­bū­ti žmo­gus, pri­klau­so ir nuo fi­zi­nio jo pa­si­ren­gi­mo, ap­ran­gos. Šiuo at­ve­ju ap­ran­ga bu­vo ne­tin­ka­ma – striu­kės pri­si­gė­rė van­dens ir tem­pė žve­jus į dug­ną.

Abu žve­jai tu­rė­jo smai­gus, ta­čiau tik vie­nas iš jų juos bu­vo už­si­ka­bi­nęs ant kak­lo, kaip ir rei­ka­lau­ja­ma. Ki­to žve­jo ši įran­ga bu­vo li­ku­si žve­jy­bos krep­šy­je.

Tris na­ro kos­tiu­mų komp­lek­tus ir gu­mi­nę val­tį Rad­vi­liš­kio PGT įsi­gi­jo iš tar­ny­bai Sa­vi­val­dy­bės skir­tų lė­šų. Ši gel­bė­ji­mo įran­ga pa­dė­jo iš­gel­bė­ti tri­jų žmo­nių gy­vy­bes.

Šį žie­mos se­zo­ną ra­jo­no ug­nia­ge­siai įlū­žė­lius gel­bė­jo pir­mą kar­tą.

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bėj­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai (iš de­ši­nės) Jus­ti­nas Bar­kaus­kas ir Do­na­tas Ven­ce­vi­čius iš­gel­bė­jo du skęs­tan­čius žve­jus.

Na­ro kos­tiu­mai pa­de­da gel­bė­to­jams at­lai­ky­ti žie­mos šal­tį iš van­dens gel­bė­jant žmo­nes.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas