(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Kas naktimis vaduos vaikus iš smurtinės aplinkos?

2017 m. kovo 16 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Dau­gė­jant pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai skel­bia aliar­mą: po­li­ci­ja tu­ri ži­no­ti, kam ne­dar­bo me­tu per­duo­ti nuo smur­to ken­čian­tį vai­ką.

Si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga, nes vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai nak­ti­mis ir sa­vait­ga­liais ne­dir­ba. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne šią pro­ble­mą bus mė­gi­na­ma spręs­ti pa­de­dant lai­ki­nie­siems glo­bė­jams.

alaima@skrastas.lt

Dvi va­lan­das – ne­ži­nia dėl vai­ko li­ki­mo

Gar­siai pra­bil­ti apie rim­tą pro­ble­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­ska­ti­no Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­se­niai įvy­kęs in­ci­den­tas – vi­du­ry nak­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dau­giau nei dvi va­lan­das spren­dė, kur jiems dė­ti vai­ką, ku­riam tik­rai bu­vo ne­sau­gu lik­ti na­muo­se.

Nak­tį te­le­fo­nu bu­vo bend­rau­ja­ma su ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja La­ri­sa Pau­rie­ne, ta­čiau ir ji pri­pa­ži­no: bū­nant na­muo­se, su­dė­tin­ga pri­si­min­ti si­tua­ci­jas vi­so­se ra­jo­no ri­zi­kos šei­mo­se, ku­rių yra 300, ži­no­ti jų ar­ti­mų­jų kon­tak­tus ir šių žmo­nių ga­li­my­bes priim­ti nuo smur­to ken­čian­tį vai­ką. Be to, bū­na ir šei­mų, ku­rios iki tol jų aki­ra­ty­je ne­bu­vo.

„Sa­vait­ga­liais, va­ka­rais ir nak­ti­mis, kai vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai ne­dir­ba, mes pri­vers­ti su­kti gal­vas, kaip ap­sau­go­ti vai­ką nuo smur­tau­jan­čių tė­vų, nors tą lai­ką tu­rė­tu­me skir­ti įta­ria­mo­jo su­lai­ky­mui ir nu­ve­ži­mui į areš­ti­nę, pa­si­rū­pin­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo sau­gu­mu“, – iš­sa­kė pro­ble­mą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to lai­ki­na­sis vir­ši­nin­kas Sau­lius Ma­la­to­kas.

Vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai ap­krau­ti dar­bais

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja L. Pau­rie­nė ke­lia ran­kas į vir­šų – sky­riu­je kar­tu su ja dir­ba pen­ki spe­cia­lis­tai, o juk jiems rei­kia at­lik­ti ir dau­gy­bę ki­tų dar­bų.

„Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, vai­kų ne­prie­žiū­ros at­ve­jų dau­gė­ja. Per­nai per me­tus bu­vo 340 at­ve­jų, šie­met per 2 mė­ne­sius jau 120. Visu krū­viu dir­ban­čiam spe­cia­lis­tui, ku­ris tu­rė­tų dirb­ti ir po dar­bo va­lan­dų, pa­gal Dar­bo ko­dek­są tu­rė­čiau duo­ti lais­va­die­nį.

Tai neį­ma­no­ma fi­ziš­kai, nes spe­cia­lis­tai kiek­vie­ną mi­nu­tę yra užim­ti. Po­li­ci­jo­je jie bū­na iš­ti­so­mis die­no­mis. Vie­nas spe­cia­lis­tas per sa­vai­tę da­ly­vau­ja ke­lio­li­ko­je ap­klau­sų ir ne­ga­li rea­liai dirb­ti sa­vo dar­bo. Kar­tą yra bu­vę net 30 ap­klau­sų per sa­vai­tę.

Krei­pė­mės į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją dėl 4 pa­pil­do­mų eta­tų. At­sa­ky­mo dar ne­ga­vo­me. Rei­kė­tų ir vai­ruo­to­jo, nes jei į įvy­kio vie­tą vyk­tų vie­nas pa­ts spe­cia­lis­tas, jis ne­ga­lė­tų vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jų. Pre­li­mi­na­riai gir­dė­jo­me, kad tam pla­nuo­ja­ma skir­ti lė­šų nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos“, – sa­kė L. Pau­rie­nė.

Si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga ir dėl to, kad vie­nin­te­liai ra­jo­ne vei­kian­tys vai­kų glo­bos na­mai „Nykš­tu­kas“ yra per­pil­dy­ti ir pri­glaus­ti nuo smur­to ken­čian­čius vai­kus jie ne­be­pa­jė­gūs.

Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas, at­lie­kan­tis vir­ši­nin­ko funk­ci­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją va­di­na su­dė­tin­ga.

„Pri­va­lo­me ras­ti išei­tį. Kal­bė­ki­me žmo­giš­kai – kai įvyks ne­nu­ma­ty­tas at­ve­jis, tuo­met bus ne­be lai­kas sė­dė­ti ir baks­no­ti vie­nas į ki­tą pirš­tu.

Kai yra smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, tu­ri da­ly­vau­ti ir vai­kus paim­ti vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai. Po­li­ci­ja pa­si­ry­žu­si bend­ra­dar­biau­ti ir pa­dė­ti. Juk ir da­bar dir­ba­me ir pre­ven­ciš­kai, kar­tu su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais, ta­čiau pa­si­rū­pin­ti vai­ku tu­ri tos sri­ties ži­no­vai“, – sa­kė V. Ur­bo­na­vi­čius.

„Tei­sės ak­tai nu­ma­to pa­rei­gū­nų tei­sę teik­ti pa­gal­bą be­jė­giš­kos bū­se­nos as­me­nims, šiuo at­ve­ju – ir vai­kams. To­dėl ir jūs tu­ri­te tei­sę vež­ti vai­ką į so­cia­li­nės pa­gal­bos įstai­gą. Mū­sų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta pa­rei­ga paim­ti vai­kus dar­bo me­tu“, – tei­si­nius niuan­sus aiš­ki­no L. Pau­rie­nė.

Kad pro­ble­ma ta­po su­dė­tin­ga dėl žmo­giš­kų­jų re­sur­sų trū­ku­mo, pri­pa­ži­no ir ra­jo­no vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis.

„Sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ren­gu­si mo­kė­ti mi­ni­ma­lią al­gą lai­ki­na­jam glo­bė­jui, pa­si­ren­gu­siam bet ka­da pri­rei­kus lai­ki­nai pas sa­ve pri­glaus­ti smur­ti­nė­je ap­lin­ko­je esan­tį vai­ką. Im­si­mės to­kių žings­nių, ne­lauk­da­mi, kol to im­sis Vy­riau­sy­bė“, – tei­gė K. Au­gu­lis.

Anot vi­ce­me­ro, at­si­ran­da lais­vų pa­tal­pų Ty­ru­liuo­se, Pa­šuš­vy­je, Mi­nai­čiuo­se, Po­ciū­nuo­se. Bend­ruo­me­nės yra ska­ti­na­mos kur­ti šei­my­nas, nes rei­kia ma­žin­ti naš­tą glo­bos na­mams. Ta­čiau kol kas ra­jo­ne tė­ra vie­na šei­my­na, ku­rio­je ug­do­mi neį­ga­lūs vai­kai, ir ji nė­ra pa­jė­gi „ge­sin­ti“ ekst­re­ma­lias si­tua­ci­jas.

Ieš­ko­ma lai­ki­nų­jų glo­bė­jų

L. Pau­rie­nės tei­gi­mu, mies­to ri­bo­se jau su­tar­ta su ke­tu­rio­mis šei­mo­mis, pa­si­ruo­šu­sio­mis priim­ti vai­kus ne­dar­bo me­tu.

Pa­ža­dė­ta: bus pa­tvir­tin­tas glo­bė­jų są­ra­šas ir pa­rei­gū­nams ne­rei­kės ieš­ko­ti, kur nak­tį ar sa­vait­ga­lį iš smur­ti­nės ap­lin­kos iš­vež­ti vai­ką. Anot L. Pau­rie­nės, lai­ki­nie­ji glo­bė­jai bus kom­pe­ten­tin­gi as­me­nys ir jiems pa­pil­do­mų įver­ti­ni­mų ne­be­rei­kės.

O jau dar­bo me­tu esą si­tua­ci­ją im­sis spręs­ti vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai – ieš­kos gi­mi­nai­čių ar vai­ką įkur­dins glo­bos įstai­go­je, kol jo li­ki­mas bus iš­spręs­tas.

Ti­ki­ma­si, kad tai pa­dės su­val­dy­ti ki­lu­sią si­tua­ci­ją.

L. Pau­rie­nė sa­kė, jog no­ri­ma bent po vie­ną to­kį žmo­gų ras­ti kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je. Skė­miuo­se ir Bai­so­ga­lo­je su pa­dė­ti pa­si­ry­žu­siais žmo­nė­mis pre­li­mi­na­riai jau yra su­tar­ta.

V. Ur­bo­na­vi­čiaus tei­gi­mu, pa­rei­gū­nams svar­biau­sia, kad tos šei­mos tu­rė­tų įga­lio­ji­mus paim­ti vai­ką iš ne­sau­gios ap­lin­kos.

„Su­ti­ki­te, vai­kui yra dvi­gu­ba trau­ma, kai jį kaž­kur ve­ža po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas“, – sa­kė V. Ur­bo­na­vi­čius.

Au­to­rės nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais spręs­ta pro­ble­ma – kas ne­dar­bo me­tu iš ne­sau­gios ap­lin­kos paims vai­ką.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja La­ri­sa Pau­rie­nė: „Kol ne­ra­do­me, kaip iš­spręs­ti pro­ble­mą, sa­vait­ga­liais ir nak­ti­mis su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais bend­rau­ja­me te­le­fo­nu.“

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas