(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. kovo 10 d.

Pa­si­py­lė au­to­mo­bi­lių va­gys­tės

Ko­vo 5-6 die­no­mis ra­jo­ne pa­si­py­lė au­to­mo­bi­lių va­gys­tės – pa­vog­ti trys au­to­mo­bi­liai.

Tarp ko­vo 5 ir 6 die­nos (nak­tį) 2006 me­tų lai­dos bal­tos spal­vos au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta Co­ro­la Ver­so“ pa­vog­tas Bai­so­ga­los mies­te­ly­je, iš Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čios na­mo kie­mo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui pa­da­ry­ta tur­ti­nė ža­la su­da­ro 3500 eu­rų.

Tą pa­čią nak­tį, tarp ko­vo 5 ir ko­vo 6 die­nos, iš Rad­vi­liš­ky­je, A. Po­vy­liaus gat­vės na­mo kie­mo pa­vog­tas juo­dos spal­vos au­to­mo­bi­lis „Au­di A4 Avant“, pa­ga­min­tas 2006 me­tais. Tur­ti­nė ža­la – 4640 eu­rų.

Po die­nos pil­kas au­to­mo­bi­lis „BMW 530“, pa­ga­min­tas 2007 me­tais, pa­vog­tas iš Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, Rad­vi­liš­ky­je, esan­čio na­mo kie­mo. Tur­ti­nė ža­la – 7000 eu­rų.

Ko­vo 6-osios nak­tį Rad­vi­liš­ky­je, Ža­lio­sios gat­vės na­mo kie­me, su­ga­din­ta au­to­mo­bi­lio „BMW 520“ au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jo du­re­lių spy­ne­lė. Tur­ti­nė ža­la – 200 eu­rų. Ga­li bū­ti, kad va­gys kė­si­no­si ir į šį au­to­mo­bi­lį.

Va­gys­tės

* Rad­vi­liš­ky­je, Žal­gi­rio gat­vė­je, ne­pa­žįs­ta­mas as­muo iš 57 me­tų mo­ters pa­gro­bė ran­ki­nę, ku­rio­je bu­vo as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė, mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nas „Sam­sung 5A“, ban­ko kor­te­lė, 5 eu­rai. Tur­ti­nė ža­la – 250 eu­rų.

* Po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Bai­so­ga­lo­je 22 me­tų vai­ki­nas, pa­si­nau­do­da­mas tris­de­šimt­me­čio as­mens ir elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­ni­mis, pa­sta­ra­jam su­ti­kus, iš bend­ro­vės paė­mė pa­sko­lą, ta­čiau pi­ni­gų jam ne­da­vė. Tur­ti­nė ža­la – per 5325 eu­rus.

* Rad­vi­liš­ky­je, Rad­vi­lų gat­vė­je esan­čio­je sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­je, pa­grob­tas ant pre­kys­ta­lio be prie­žiū­ros pa­lik­tas mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nas „Ip­ho­ne 6s“. Tur­ti­nė ža­la – 520 eu­rų.

Smur­tau­to­jai

* Pa­ju­lių kai­me, na­muo­se ki­lu­sio konf­lik­to me­tu ne­blai­vus (0,35 pro­mi­lės) 51 me­tų vy­ras pei­liu su­ža­lo­jo ran­kos pirš­tą ne­blai­viai (0,40 pro­m.) vien­me­tei žmo­nai. Smur­tau­to­jas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

* Alks­niu­pių kai­me, prie kul­tū­ros cent­ro, dis­ko­te­kos me­tu ne­pa­žįs­ta­mas jau­nuo­lis su­mu­šė še­šio­lik­me­tį. Įta­ria­ma­sis ieš­ko­mas.

* Rad­vi­liš­ky­je, Mai­ro­nio gat­vė­je, ne­blai­vus (3,52 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) 23 me­tų vy­ras įžei­di­nė­jo ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais tris­de­šimt­me­tę mo­te­rį bei iš­dau­žė au­to­mo­bi­lio „Peu­geot 307“ ga­li­nį de­ši­nės pu­sės ži­bin­tą. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

* Ru­de­lių kai­me 39 me­tų vy­ras, su­duo­da­mas ran­ka per nu­ga­rą bei gal­vą, su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą kar­tu gy­ve­nan­čios se­sers dvi­me­čiui sū­nui.

* Rad­vi­liš­ky­je, Kaš­to­nų gat­vė­je gy­ve­nan­tis ne­blai­vus (2,82 pro­mi­lės) 46 me­tų vy­ras su­mu­šė ne­blai­vią (4,10 pro­mi­lės) 47 me­tų su­gy­ven­ti­nę. Smur­tau­to­jas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Pa­sip­rie­ši­no pa­rei­gū­nams

Rad­vi­liš­ky­je, Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo laip­ti­nė­je, ne­blai­vus (3,52 pro­mi­lės.) 23 me­tų vy­ras, ne­blai­vi (3,15 pro­mi­lės) 43 me­tų mo­te­ris ir ne­blai­vus (2,69 pro­mi­lės) 43 me­tų vy­ras, gra­sin­da­mi pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą, pa­si­prie­ši­no tar­ny­bi­nes pa­rei­gas ei­nan­tiems dviem Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sie­siems pa­tru­liams, iš­plū­do juos ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais, stum­dė, gra­si­no su­muš­ti.

Vie­nam iš pa­tru­lių dėl pa­tir­to smur­to ply­šo ran­kos pirš­to raiš­čiai. Įta­ria­mie­ji su­lai­ky­ti ir už­da­ry­ti į areš­ti­nę.

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />