(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Mugė tryško šokiais ir grožybėmis

2017 m. kovo 10 d.

Ant­ra­die­nį Rad­vi­liš­kio spor­to are­na mir­gė­jo nuo tau­ti­niais rū­bis pa­si­puo­šu­sių moks­lei­vių bei įvai­riau­sių dir­bi­nių – čia vy­ko tra­di­ci­nė Ka­ziu­ko mu­gė. Šie­met ji įvar­din­ta tarp­tau­ti­ne, nes tarp sve­čių bu­vo ir ke­lių už­sie­nio ša­lių pe­da­go­gų de­le­ga­ci­jos.

Mu­gė­je akys rai­bo nuo ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lų, ska­nės­tų, me­džio ir me­ta­lo dir­bi­nių, megz­tų, ner­tų ir ki­to­kių gro­žy­bių. Jas pri­sta­tė ir įsi­gy­ti siū­lė ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, ir sve­čiai.

Mo­kyk­los val­gyk­los dar­buo­to­jos siū­lė įsi­gy­ti jų kep­tų skruz­dė­ly­nų ir tor­tų, ta­čiau di­džiau­sią pa­klau­są tu­rė­jo ir tirp­te tir­po jų kep­tos ban­de­lės.

Šniū­rai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės na­rės de­monst­ra­vo įvai­rias­pal­ves vel­tas ran­ki­nes. Jau­ni­mo mo­kyk­los moks­lei­viai – me­di­nes men­te­les, len­te­les, ku­rias no­riai pir­ko šei­mi­nin­kės. Už sta­lų kar­tu su vai­kais sė­dė­jo ir bend­rus kū­ry­bi­nius dar­bus pri­sta­tė moks­lei­vių ma­mos ir tė­ve­liai.

Be mu­gės, vi­sus nu­ste­bi­no pui­kus vai­kų pa­si­ro­dy­mas šo­kant lie­tu­vių liau­dies šo­kius, kai vi­są are­ną už­pil­dė tau­ti­niais rū­bais pa­si­da­bi­nę moks­lei­viai nuo pra­di­nu­kų iki vy­riau­sių­jų.

Šo­kis kei­tė šo­kį, py­nė – py­nę. Vai­kų pa­si­ro­dy­mą ati­džiai ste­bė­jo jų šo­kių mo­ky­to­ja Ele­na Le­sic­kie­nė.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Akys rai­bo nuo val­go­mų ir ne­val­go­mų mu­gės gė­ry­bių.

Spor­to are­ną už­plū­do tau­ti­niais rū­bais vil­kin­čių moks­lei­vių šo­kio ban­ga.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas