(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Radviliškio rajone

Pristatė ilgą lino kelią

2017 m. kovo 10 d.

Pa­kir­ši­ny­je įsi­kū­ru­sia­me Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas edu­ka­ci­nis-mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Li­no mė­ly­nas žie­das“. Į jį su­si­rin­kę vai­kai, pa­nau­do­jant et­ni­nę kul­tū­rą, bu­vo ska­ti­na­mi do­mė­tis sa­vo kraš­to pa­pro­čiais, liau­dies dai­no­mis, žai­di­mais.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Bai­so­ga­los mo­kyk­los-dar­že­lio Pa­kir­ši­nio sky­riaus ug­dy­ti­niai ir sve­čiai. Ja­me vai­kai su­ži­no­jo apie il­gą li­no ke­lią nuo mė­lyn­žie­džio au­ga­lo iki li­ni­nių stal­tie­sių ir lo­va­tie­sių. Vi­siems su­si­rin­ku­siems bu­vo įteik­tas ma­žas li­no žie­de­lis, pri­min­sian­tis šven­tę.

Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro bū­re­lio va­do­vė Pau­li­na Ma­li­naus­kie­nė vai­kams pa­ro­dė, kaip li­nus sė­ja, rau­na, mir­ko, šu­kuo­ja. Al­do­na Ste­po­na­vi­čie­nė ro­dė, kaip ver­pia­ma.

Kiek­vie­nas li­nų ap­do­ro­ji­mo pro­ce­sas bu­vo ap­dai­nuo­tas lie­tu­vių liau­dies dai­no­mis, šo­kiais, mi­na­mos mįs­lės – tai at­li­ko Bai­so­ga­los mo­kyk­los-dar­že­lio Pa­kir­ši­nio sky­riaus tre­čio­kai su mo­ky­to­jo­mis Dai­va Žu­kie­ne ir Vir­gi­ni­ja Naš­lė­nie­ne.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si et­nog­ra­fė Emi­li­ja Bra­jins­kie­nė sa­vo pri­si­mi­ni­mais, šo­kiais ir pa­sa­ko­ji­mais su­ža­vė­jo jau­ną­ją pub­li­ką.

Po ren­gi­nio vi­si ska­na­vo karš­tų bul­vių su li­no sė­me­ni­mis bei ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti pa­ro­dą „Se­no­ji Rad­vi­liš­kio kraš­to teks­ti­lė“.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Pa­kir­ši­ny­je įsi­kū­ru­sia­me Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas edu­ka­ci­nis-mu­zi­ki­nis ren­gi­nys apie li­no ke­lią.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />