(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Pristatė ilgą lino kelią

2017 m. kovo 10 d.

Pa­kir­ši­ny­je įsi­kū­ru­sia­me Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas edu­ka­ci­nis-mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Li­no mė­ly­nas žie­das“. Į jį su­si­rin­kę vai­kai, pa­nau­do­jant et­ni­nę kul­tū­rą, bu­vo ska­ti­na­mi do­mė­tis sa­vo kraš­to pa­pro­čiais, liau­dies dai­no­mis, žai­di­mais.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Bai­so­ga­los mo­kyk­los-dar­že­lio Pa­kir­ši­nio sky­riaus ug­dy­ti­niai ir sve­čiai. Ja­me vai­kai su­ži­no­jo apie il­gą li­no ke­lią nuo mė­lyn­žie­džio au­ga­lo iki li­ni­nių stal­tie­sių ir lo­va­tie­sių. Vi­siems su­si­rin­ku­siems bu­vo įteik­tas ma­žas li­no žie­de­lis, pri­min­sian­tis šven­tę.

Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro bū­re­lio va­do­vė Pau­li­na Ma­li­naus­kie­nė vai­kams pa­ro­dė, kaip li­nus sė­ja, rau­na, mir­ko, šu­kuo­ja. Al­do­na Ste­po­na­vi­čie­nė ro­dė, kaip ver­pia­ma.

Kiek­vie­nas li­nų ap­do­ro­ji­mo pro­ce­sas bu­vo ap­dai­nuo­tas lie­tu­vių liau­dies dai­no­mis, šo­kiais, mi­na­mos mįs­lės – tai at­li­ko Bai­so­ga­los mo­kyk­los-dar­že­lio Pa­kir­ši­nio sky­riaus tre­čio­kai su mo­ky­to­jo­mis Dai­va Žu­kie­ne ir Vir­gi­ni­ja Naš­lė­nie­ne.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si et­nog­ra­fė Emi­li­ja Bra­jins­kie­nė sa­vo pri­si­mi­ni­mais, šo­kiais ir pa­sa­ko­ji­mais su­ža­vė­jo jau­ną­ją pub­li­ką.

Po ren­gi­nio vi­si ska­na­vo karš­tų bul­vių su li­no sė­me­ni­mis bei ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti pa­ro­dą „Se­no­ji Rad­vi­liš­kio kraš­to teks­ti­lė“.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Pa­kir­ši­ny­je įsi­kū­ru­sia­me Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas edu­ka­ci­nis-mu­zi­ki­nis ren­gi­nys apie li­no ke­lią.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas