(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Atolankos

Pamiršta pasaulinio lygio asmenybė

2017 m. vasario 24 d.
Vytautas KIRKUTIS

Šiau­lių ra­jo­ne ki­lus dis­ku­si­joms, ar rei­kia Kur­šė­nuo­se sta­ty­ti pa­mink­lą žy­dų bend­ruo­me­nei, tar­pu­ka­riu gy­ve­nu­siai šia­me Že­mai­ti­jos mies­te, ver­ta pri­si­min­ti vie­ną la­bai iš­ki­lią pa­sau­li­nio ly­gio as­me­ny­bę. Tai Ar­jė Ku­bo­vits­kis (1896-1966). Įvai­riuo­se šal­ti­niuo­se ra­si­me ne­vie­no­das jo pa­var­dės ir var­do transk­rip­ci­jas: Aryh Leon Ku­bo­witz­ki, , , Aryeh Leon Ku­bo­vy, Aryeh Leon Ku­bo­witz­ki.

Lie­tu­vių kal­ba in­for­ma­ci­jos apie Ar­jė Ku­bo­vic­kį ne­daug. Kur­šė­nuo­se ir­gi jis pa­mirš­tas, nors šia­me mies­te – jo gim­ti­nė.

Ar­jė Ku­bo­vits­kis gi­mė 1896 me­tų lapk­ri­čio 2 die­ną Kur­šė­nuo­se (Šiau­lių ra­jo­nas). Mo­kė­si Kur­šė­nų žy­dų mo­kyk­lo­je. Vė­liau gy­ve­no ir stu­di­ja­vo Bel­gi­jo­je. Jis ta­po Bel­gi­jos žy­dų ly­de­ris ir ad­vo­ka­tas. Kai na­cių Vo­kie­ti­ja oku­pa­vo Bel­gi­ją (1940), A. Ku­bo­vits­kis iš­vy­ko į JAV ir iš ten va­do­va­vo žy­dų gel­bė­ji­mo veik­lai Eu­ro­po­je. Vė­liau tam­pa Pa­sau­li­nio žy­dų kong­re­so ge­ne­ra­li­niu sek­re­to­riu­mi.

Ar­jė Ku­bo­vits­kis – gar­sus tei­si­nin­kas, sio­nis­ti­nio ju­dė­ji­mo vei­kė­jas, Pa­sau­li­nio žy­dų kong­re­so at­sto­vas, sio­nis­ti­nių kong­re­sų de­le­ga­tas, bu­vęs Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Če­kos­lo­va­ki­jo­je, Len­ki­jo­je ir Ar­gen­ti­no­je, ra­šy­to­jas. Jis – Pa­sau­lio žy­dų kong­re­so stei­gė­jas (1936) ir ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius (1945-1948). Iz­rae­ly­je ap­si­gy­ve­no 1948 me­tais. Jis bu­vo Iz­rae­lio mi­nist­ras (vė­liau am­ba­sa­do­rius) Ar­gen­ti­no­je, Či­lė­je, Pa­rag­va­ju­je (1953-1958).

Ar­jė Ku­bo­vitskis bu­vo Yad Vas­hem (Ho­lo­kaus­to kan­ki­nių ir did­vy­rių at­min­ties or­ga­ni­za­ci­ja) pir­mi­nin­kas nuo 1959 iki pat sa­vo mir­ties.

A. Ku­bo­vits­kis – ke­lių kny­gų au­to­rius, tarp jų – apie Pa­sau­lio žy­dų kong­re­są, jo veik­lą ir is­to­ri­ją.

Mi­rė 1966 me­tų ge­gu­žės 16 die­ną Je­ru­za­lė­je (Iz­rae­lis). Je­ru­za­lė­je vie­na gat­vė, esan­ti ne­to­li par­ko, pa­va­din­ta Leon Ku­bo­vi var­du (Leon Ku­bo­vi Street).

Ar­jė Ku­bo­vits­kio žmo­na Mi­riam bu­vo ra­šy­to­ja. Ji – ak­ty­vi mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­jų na­rė, ra­šė pran­cū­ziš­kai ir heb­ra­jiš­kai.

Tai tik ke­li biog­ra­fi­jos frag­men­tai. Tik kuk­lus žy­maus sio­niz­mo vei­kė­jo pa­mi­nė­ji­mas. Ma­nau, kad jis ir jo veik­la ver­ti iš­sa­mios mo­nog­ra­fi­jos ir bent sim­bo­li­nio ak­cen­to Kur­šė­nuo­se, ku­ris pri­min­tų apie šią pa­sau­li­nio ly­gio as­me­ny­bę.

„Ato­lan­kos“ lauk­tų dau­giau in­for­ma­ci­jos apie Ar­jė Ku­bo­vits­kį (atolankos@skrastas.lt). Gal­būt kas ga­li­te pa­pil­dy­ti, pa­tiks­lin­ti šias kuk­lias ži­nias.

Ar­jė Ku­bo­vits­kis 1938 me­tais.

Nuot­rau­kos au­to­rius: World­Je­wish­Cong­ress. Nuot­rau­ka spaus­di­na­ma iš Wi­ki­me­dia Com­mons.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas