(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Centas prie cento

Savivaldybė laukia atsakymų dėl dvinarės rinkliavos

2017 m. kovo 15 d.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir su­tvar­ky­mą nuo­sta­tų pa­ren­gi­mo. Ji dar kar­tą svars­tys dvi­na­rės rink­lia­vos klau­si­mą.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dvi­na­rė rink­lia­va tu­rė­jo bū­ti įves­ta nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos, ta­čiau tam ne­pak­lu­so vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, dėl ne­tin­ka­mos me­to­di­kos su­lauk­ta pa­sta­bų iš vers­lo at­sto­vų.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, Vy­riau­sy­bės at­sto­vą su pra­šy­mu išaiš­kin­ti, kaip tai­ky­ti dvi­na­rės rink­lia­vos tai­syk­les. Iki šiol at­sa­ky­mo ne­gau­ta, si­tua­ci­ja nag­ri­nė­ja­ma.

Eg­lė Bru­žie­nė, Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja, ko­men­ta­vo, jog pa­gal nau­ją­ją tvar­ką iš es­mės keis­tų­si ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma ju­ri­di­niams as­me­nims.

Šiuo me­tu ga­lio­ja tvar­ka, kad ju­ri­di­nis as­muo ap­mo­kes­ti­na­mas pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių. Nau­jo­ji tvar­ka siū­lo ap­mo­kes­tin­ti ne­kil­no­ja­mo tur­to sa­vi­nin­ką pa­gal tur­to plo­tą. Vers­lo at­sto­vai klau­sė – kaip plo­tas su­si­jęs su at­lie­kų kie­kiu?

Dvi­na­rę rink­lia­vą su­da­ro pa­sto­vio­ji da­lis ir kin­ta­mo­ji da­lis. Pas­to­vio­ji tu­ri pa­deng­ti vi­sas sis­te­mos są­nau­das, o kin­ta­mo­ji pri­klau­so nuo at­lie­kų kie­kio.

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams iš­li­ko toks pat prin­ci­pas – pa­sto­vio­ji da­lis ir kin­ta­mo­ji da­lis pri­klau­so nuo dek­la­ruo­tų gy­ven­to­jų skai­čiaus. Dau­gia­bu­čiuo­se nė­ra ga­li­my­bės tai­ky­ti rink­lia­vą pa­gal at­lie­kų kie­kį, nes jie ne­tu­ri sa­vo ra­ki­na­mų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių.

In­di­vi­dua­lių val­dų sa­vi­nin­kams pa­sto­vio­ji da­lis bū­tų skai­čiuo­ja­ma nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus, o kin­ta­mo­ji – nuo kon­tei­ne­rių tū­rio ir iš­ve­ži­mų skai­čiaus. To­kį bū­dą ga­li pa­si­rink­ti ir dau­gia­bu­čio na­mo bend­ri­ja, jei tu­ri sa­vo aikš­te­lę su pri­skir­tais kon­tei­ne­riais. To­kiu at­ve­ju bend­ri­ja at­sa­kin­ga už kon­tei­ne­rius ir aikš­te­lę.

Pla­nuo­ja­ma, jog dvi­na­rė rink­lia­va bus įves­ta nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos. Po pus­me­čio pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio veik­ti tu­rė­tų jau nuo ki­tų me­tų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

gyventoja, 2017-03-28 11:58
Koks mokestis gali būti ,dar papildomai nuo žmonių skaičiaus.Nuosavo namo kieme stovi po vieną konteinerį. Atskirom atliekom.Į juos ir dedamos atliekos.Išvežamas vienas tik konteineris.Už iš vežtus konteinerių skaičių mokėsime .O ne už gyventojų skaičių. O kiek yra kiemų ,kur yra konteineriai ir jie nenaudojami ir šiukšlės nevežamos,Gyventojas gyvena ir dirba užsienyje .Parvažiuoja tik į namus atostogų,savaitei arba dviem.Tuo metu ir pasinaudoja konteineriu. Mokėti turės už visą laiką. Susimažinkite kontoros darbuotojų skaičių ir nereikės iš žmonių lupti,kad sau algas išsimokėtų.Bus daug pigesnis šiukšlių išvežimas.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />