(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Savivaldybė laukia atsakymų dėl dvinarės rinkliavos

2017 m. kovo 15 d.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir su­tvar­ky­mą nuo­sta­tų pa­ren­gi­mo. Ji dar kar­tą svars­tys dvi­na­rės rink­lia­vos klau­si­mą.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dvi­na­rė rink­lia­va tu­rė­jo bū­ti įves­ta nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos, ta­čiau tam ne­pak­lu­so vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, dėl ne­tin­ka­mos me­to­di­kos su­lauk­ta pa­sta­bų iš vers­lo at­sto­vų.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, Vy­riau­sy­bės at­sto­vą su pra­šy­mu išaiš­kin­ti, kaip tai­ky­ti dvi­na­rės rink­lia­vos tai­syk­les. Iki šiol at­sa­ky­mo ne­gau­ta, si­tua­ci­ja nag­ri­nė­ja­ma.

Eg­lė Bru­žie­nė, Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja, ko­men­ta­vo, jog pa­gal nau­ją­ją tvar­ką iš es­mės keis­tų­si ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma ju­ri­di­niams as­me­nims.

Šiuo me­tu ga­lio­ja tvar­ka, kad ju­ri­di­nis as­muo ap­mo­kes­ti­na­mas pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių. Nau­jo­ji tvar­ka siū­lo ap­mo­kes­tin­ti ne­kil­no­ja­mo tur­to sa­vi­nin­ką pa­gal tur­to plo­tą. Vers­lo at­sto­vai klau­sė – kaip plo­tas su­si­jęs su at­lie­kų kie­kiu?

Dvi­na­rę rink­lia­vą su­da­ro pa­sto­vio­ji da­lis ir kin­ta­mo­ji da­lis. Pas­to­vio­ji tu­ri pa­deng­ti vi­sas sis­te­mos są­nau­das, o kin­ta­mo­ji pri­klau­so nuo at­lie­kų kie­kio.

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams iš­li­ko toks pat prin­ci­pas – pa­sto­vio­ji da­lis ir kin­ta­mo­ji da­lis pri­klau­so nuo dek­la­ruo­tų gy­ven­to­jų skai­čiaus. Dau­gia­bu­čiuo­se nė­ra ga­li­my­bės tai­ky­ti rink­lia­vą pa­gal at­lie­kų kie­kį, nes jie ne­tu­ri sa­vo ra­ki­na­mų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių.

In­di­vi­dua­lių val­dų sa­vi­nin­kams pa­sto­vio­ji da­lis bū­tų skai­čiuo­ja­ma nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus, o kin­ta­mo­ji – nuo kon­tei­ne­rių tū­rio ir iš­ve­ži­mų skai­čiaus. To­kį bū­dą ga­li pa­si­rink­ti ir dau­gia­bu­čio na­mo bend­ri­ja, jei tu­ri sa­vo aikš­te­lę su pri­skir­tais kon­tei­ne­riais. To­kiu at­ve­ju bend­ri­ja at­sa­kin­ga už kon­tei­ne­rius ir aikš­te­lę.

Pla­nuo­ja­ma, jog dvi­na­rė rink­lia­va bus įves­ta nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos. Po pus­me­čio pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio veik­ti tu­rė­tų jau nuo ki­tų me­tų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas