(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Centas prie cento

Įmonė duobėje, vadovo atlyginimas – solidus

2017 m. kovo 15 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas gy­vuo­ja tik to­dėl, jog jai pa­ti­ki­mas mo­ki­nių ve­žio­ji­mas ir ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės do­ta­ci­jos. Šie­met są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais, o ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų.

Ra­jo­no va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog įmo­nė nu­gy­ven­ta, tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bi­si, jog nu­gy­ven­tos įmo­nės va­do­vas gau­na 1 838 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.

reginamus@skrastas.lt

Ke­lei­vių per­ve­ži­mas ne­brangs

Ke­liau­ti Kel­mės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nuo­ja bran­giau ne­gu tarp­mies­ti­niais. Ta­čiau par­kas, už­sii­man­tis ir ki­to­mis veik­lo­mis, to­kio­mis kaip pre­ky­ba naf­tos pro­duk­tais, au­to­bu­sų nuo­ma ir kt., vis ­tiek dir­ba nuo­sto­lin­gai.

Sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­ta ko­mi­si­ja iša­na­li­za­vo au­to­bu­sų par­ko eko­no­mi­nę si­tua­ci­ją ir pa­da­rė iš­va­dą, jog šios Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės gy­vy­bę pa­lai­ko tik mo­ki­nių per­ve­ži­mas ir do­ta­ci­jos iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Praė­ju­siais me­tais są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais. Ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų. Šie skai­čiai sie­ja­mi su ma­žė­jan­čiu mo­ki­nių skai­čiu­mi, emig­ra­ci­ja, kai­mo gy­ven­to­jų skur­du ir kai­mų ny­ki­mu.

Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės neiš­va­žiuo­ja iš sa­vo kai­mo. Tur­tin­ges­nie­ji va­ži­nė­ja sa­vais au­to­mo­bi­liais. Ki­ti ieš­ko pi­ges­nių ke­lia­vi­mo for­mų, pa­vyz­džiui, į mies­tą vie­nu au­to­mo­bi­liu, su­si­dė­ję pi­ni­gų de­ga­lams, va­žiuo­ja ke­li kai­my­nai.

To­dėl nu­spręs­ta ne­di­din­ti ke­lei­vių per­ve­ži­mo ta­ri­fo, kad žmo­nės dar in­ten­sy­viau ne­pra­dė­tų nau­do­tis ki­tų ve­žė­jų pa­slau­go­mis. Ta­ri­fas pa­lik­tas toks pat, kaip ir per­nai – 9 cen­tai už nu­va­žiuo­tą ki­lo­met­rą. Šis ta­ri­fas ga­lios iki me­tų pa­bai­gos.

Kar­tą per me­tus per­žiū­rė­ti ke­lei­vių per­ve­ži­mo ta­ri­fus rei­ka­lau­ja LR ke­lių trans­por­to ko­dek­sas bei re­ko­men­duo­ja Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

Di­rek­to­riui – 1 838 eu­rai

Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis pri­pa­ži­no, jog au­to­bu­sų par­kas – nu­gy­ven­tas. Jei ne moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mas, bū­tų vi­siš­ka duo­bė. Pel­nin­gi tik du ke­lei­vių per­ve­ži­mo marš­ru­tai. Vi­si ki­ti – nuo­sto­lin­gi.

Ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bė­jo­si, jog nu­gy­ven­to­je įmo­nė­je to­kie di­de­li at­ly­gi­ni­mai. Pa­vyz­džiui, praė­ju­sių me­tų ket­vir­tą­jį ket­vir­tį di­rek­to­riaus mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas bu­vo 1 838 eu­rai.

Pa­siž­val­gę po įmo­nės tink­la­pį pa­smal­sa­vo­me ir ko­kie ki­tų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Vai­ruo­to­jai kon­duk­to­riai, au­to­šalt­kal­viai čia gau­na po 759,72 eu­ro, vy­riau­sio­ji dis­pe­če­rė au­to­bu­sų sto­ties ad­mi­nist­ra­to­rė – 878 eu­rus, va­ly­to­ja ir sar­gai – 541 eu­rą. At­ly­gi­ni­mai nu­ro­dy­ti neats­kai­čius mo­kes­čių. Į ran­kas vi­sų ka­te­go­ri­jų dar­buo­to­jai gau­na ma­žiau.

Kel­mės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Arū­nas But­kus re­dak­ci­jai tvir­ti­no, jog į ran­kas jis gau­na kiek dau­giau kaip tūks­tan­tį eu­rų. Su­ti­ko, jog at­ly­gi­ni­mas ver­ti­nant Kel­mės mas­tais – pa­do­rus. Jis nu­sta­ty­tas pa­gal 2014–2015 me­tų pa­sie­ki­mus. Tais me­tais įmo­nei ge­rai se­kė­si pre­ky­ba naf­tos pro­duk­tais. 2016 me­tai ne­bu­vo to­kie sėk­min­gi. Ne­pa­vy­ko lai­mė­ti kon­kur­sų. Su­ma­žė­jo apy­var­ta. Ta­čiau vis­ tiek nu­pirk­tas vie­nas vi­siš­kai nau­jas, du nau­do­ti au­to­bu­sai. 50 tūks­tan­čių eu­rų au­to­bu­sams pirk­ti sky­rė Sa­vi­val­dy­bė, ki­tos lė­šos – įmo­nės.

Di­rek­to­rius pro­gno­za­vo, jog, at­si­žvel­giant į praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tus, at­ly­gi­ni­mai įmo­nė­je ma­žės.

A. But­kus ste­bė­jo­si, kad ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai pik­ti­na­si di­de­liu įmo­nės va­do­vo at­ly­gi­ni­mu. Esą jie pa­tys pa­tvir­ti­no to­kią at­ly­gi­ni­mų sky­ri­mo tvar­ką.

Ta­ry­bos na­riai pa­si­ge­do ir griež­tes­nės au­to­bu­sų par­ko kont­ro­lės. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pri­va­lė­tų pa­tik­rin­ti, ar vai­ruo­to­jai ke­lei­viams vi­sa­da duo­da bi­lie­tus, ko­kie iš tik­rų­jų yra ke­lei­vių srau­tai.

Atei­tis – mig­lo­ta

Ta­ry­bos na­riai klau­sė – gal au­to­bu­sų par­kas bank­ru­tuos? Siū­lė dar kar­tą per­žiū­rė­ti marš­ru­tus, plės­ti par­ko tei­kia­mas pa­slau­gas.

Ra­jo­no me­ras V. And­ru­lis neat­me­tė ir ki­tos ga­li­my­bės – at­si­sa­ky­ti au­to­bu­sų par­ko. An­tai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė to­kios įmo­nės jau ne­be­tu­ri. Gal ir Kel­mės ra­jo­nui skelb­ti kon­kur­są pri­va­čiam ve­žė­jui?

Dras­tiš­kiems spren­di­mams truk­do tik ra­jo­no spe­ci­fi­ka. Kel­mės ra­jo­no te­ri­to­ri­ja – la­bai di­de­lė. Jis re­tai ap­gy­ven­din­tas. To­dėl var­gu, ar pri­va­tūs ve­žė­jai su­tik­tų va­žiuo­ti nuo­sto­lin­gais marš­ru­tais.

Au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius dėl to­kių svars­ty­mų ne­nu­si­me­na. Jei­gu ir skelbs kon­kur­są, Kel­mės au­to­bu­sų par­kas taip pat ga­lės ja­me da­ly­vau­ti.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

o, 2017-03-18 05:56
vadovas solidus,kaži ka vairai gauna?

Juokinga,, 2017-03-16 10:53
... rajono vadovai pripažįsta... , ... tarybos nariai stebisi... . O už ką atsako jie??? Už nieką!!! Dabar tik pamatė, kad įmonė nugyventa. Prieš skiriant vadovus , prieš lengva ranka tvirtinant jo atlyginimą reikia galvot. Nieko tokio, Patvirtinsit bankrotą (irgi lengva ranka) ir bus baigta. Nebus įmonės, nebeliks ir problemų. Ir jei dar su keletų įmonių taip pat, tai kam ir ta savivaldybė bus bereikalinga?

w, 2017-03-15 08:22
taip ir būna,kad iš skęstančio laivo,vadas dar nori pasipelnyti,o kodėl gi ne ,kai suteiktos šiltnamio sąlygos.Blogai,kai valdžia pamato,kai būna post factum

Uzinas ., 2017-03-15 07:17
... nugyventa imone ? . Tai pasekme uz nieka neatsakanciu ,vadinamu tarybos nariu ,eile metu mazai suprantanciu apie keleiviu pervezima, bet visa laika viskuo besistebinciu ... .

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />