(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Politikai degina pinigus

2017 m. kovo 15 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to po­li­ti­kai iš­mo­kas, gau­na­mas Ta­ry­bos na­rio veik­lai, dos­niai sei­kė­ja de­ga­lams. Net me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, tu­rin­tis tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, neat­si­sa­ko pa­si­deng­ti šių iš­lai­dų. Re­kor­di­nę su­mą – 2 273 eu­rus – de­ga­lams per­nai iš­lei­do kon­ser­va­to­rius To­mas Pet­rei­kis.

ruta@skrastas.lt

De­ga­lai – po­pu­lia­riau­sios iš­lai­dos

Mies­to Ta­ry­bos na­riams iš­mo­kos mo­ka­mos deng­ti iš­lai­doms, su­si­ju­sioms su Ta­ry­bos na­rio veik­la. Lei­džia­ma pi­ni­gus nau­do­ti de­ga­lams, trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mui ir re­mon­tui, ry­šių pa­slau­goms, kan­ce­lia­ri­nėms prie­mo­nėms.

Per­nai po­li­ti­kai dar­bui su rin­kė­jais ir dėl rin­kė­jų at­si­skai­ty­ti­nai ga­lė­jo iš­leis­ti iki 2 273 eu­rų 25 cen­tų.

Iki cen­to šią su­mą iš­lei­do du Ta­ry­bos na­riai – Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas, iš­rink­tas pa­gal A. Vi­soc­ko ne­par­ti­nį są­ra­šą, ir kon­ser­va­to­rius To­mas Pet­rei­kis.

T. Pet­rei­kis vi­są su­mą pa­nau­do­jo vien de­ga­lams. G. Ber­ži­nis Ber­žins­kas – dau­giau­sia de­ga­lams.

De­ga­lams, trans­por­to prie­mo­nių re­mon­tui ir drau­di­mui dau­gu­ma po­li­ti­kų at­sei­kė­ja di­džią­ją iš­mo­kos da­lį.

Praė­ju­sių me­tų pa­sku­ti­nį ket­vir­tį mak­si­ma­li iš­mo­ka su­da­rė 584 eu­rus. T. Pet­rei­kis vie­nin­te­lis ją iš­lei­do vien de­ga­lams. Be jo, dar du po­li­ti­kai de­ga­lams at­rie­kė dau­giau nei pu­sę tūk­stan­čio eu­rų – li­be­ra­las Arū­nas Rim­kus (566 eu­rus) ir so­cial­de­mok­ra­tas Lu­kas Ža­ka­ris (534 eu­rus).

Per 400 eu­rų de­ga­lams at­sei­kė­jo trys po­li­ti­kai: G. Ber­ži­nis Ber­žins­kas (445 eu­rus), ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ na­rys De­nis Mi­cha­len­ko (422 eu­rus), so­cial­de­mok­ra­tas Ge­de­mi­nas Vyš­niaus­kas (417 eu­rų).

Pa­ly­gi­ni­mui, so­cial­de­mok­ra­tė Zi­na Žuk­li­jie­nė tą ket­vir­tį trans­por­to reik­mėms iš­lei­do tik 7 eu­rus. Bet ji va­ži­nė­jo vien vie­šuo­ju trans­por­tu – pir­ko au­to­bu­so bi­lie­tus.

Re­kor­di­nin­kė pa­gal po­kal­bius te­le­fo­nu – „dar­bie­tė“ Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė, per­nai pa­sku­ti­nį ket­vir­tį „pra­kal­bė­ju­si“ 352 eu­rus 75 cen­tus.

Išs­kir­ti­nis me­ras

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, nors nau­do­ja­si tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu, taip pat lei­džia iš­mo­kos pi­ni­gus de­ga­lams. Per­nai už de­ga­lus at­siė­mė iš vi­so 174 eu­rus 32 cen­tus. Iš jų 86 eu­rus 47 cen­tus – vien per pa­sku­ti­nį me­tų ket­vir­tį.

Bu­vęs vers­li­nin­kas A. Vi­soc­kas šiuo po­žiū­riu yra iš­skir­ti­nis me­ras. Iki jo nė vie­nas mies­to me­ras neė­mė Ta­ry­bos na­rio iš­mo­kos.

Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius me­ro pa­vyz­džiu ne­se­ka – iš­mo­kos pi­ni­gų ne­nau­do­ja.

Ta­ry­bos na­rio iš­mo­kos iš vi­so yra at­si­sa­kę dar ke­tu­ri po­li­ti­kai – li­be­ra­lai Gin­ta­ras Ka­ra­le­vi­čius, Au­ri­mas Lan­kas, „tvar­kie­čiai“ Alf­re­das Lan­kaus­kas ir And­rius Še­džius.

Per­nai gruo­dį Ta­ry­bo­je, me­ro se­kė­jų frak­ci­jo­je, pra­dė­ję dirb­ti du „vals­tie­čių ir ža­lių­jų“ at­sto­vai el­gė­si skir­tin­gai: Au­ri­mas Žvi­nys per gruo­dį spė­jo iš­leis­ti 81 eu­rą de­ga­lams, o P. Nai­nys iš­mo­kos ne­nau­do­jo.

Rin­kė­jai ly­gi­na ir ste­bi­si

Šiau­lie­čiai, iš­gir­dę, kiek po­li­ti­kai iš­lei­džia pi­ni­gų de­ga­lams, re­dak­ci­jo­je ste­bė­jo­si: „Pas ko­kius rin­kė­jus ir kur jie tiek va­ži­nė­ja? Ar pa­si­den­gia ir ke­lio­nę į dar­bą?“

Kas skai­čia­vo, jog į dar­bą va­ži­nė­da­mas per mė­ne­sį ben­zi­nui iš­lei­džia 70 eu­rų, o kas – tik 60 eu­rų dy­ze­li­nui, nes dar ir va­rik­lis tau­pus – 100 ki­lo­met­rų nau­do­ja 5 lit­rus de­ga­lų.

Ly­gi­no re­kor­di­nin­ko T. Pet­rei­kio iš­lai­das su sa­vo ir ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, jog jis per ket­vir­tį de­ga­lams pa­klo­ja 584 eu­rus, o per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai ko­ne 200 eu­rų.

„Aš dar­bo die­no­mis, o kar­tais ir sa­vait­ga­liais nu­va­žiuo­ju po 70 ki­lo­met­rų, 100 ki­lo­met­rų va­rik­lis nau­do­ja 7 lit­rus su tru­pu­čiu, per­nai dy­ze­li­no lit­ras vi­du­ti­niš­kai kai­na­vo 1 eu­rą, per mė­ne­sį iš­leis­da­vau 120–130 eu­rų, – skai­čia­vo šiau­lie­tis, au­to­mo­bi­lį nau­do­jan­tis dar­bo rei­ka­lais. – Ar tas po­li­ti­kas kas­dien ra­tus su­ka ap­link Šiau­lius?“

Jud­rūs gud­ru­čiai

„Daug va­ži­nė­ju – ir su rin­kė­jais, ir su ko­man­da po mies­tą ne­ma­žai ma­la­mės, – aiš­ki­no „Šiau­lių kraš­tui“ T. Pet­rei­kis. – Ir sa­vait­ga­liais vis va­žiuo­ju ir va­žiuo­ju.“

Dau­giau pa­rei­gų tu­rįs, nes yra Ta­ry­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, frak­ci­jos se­niū­nas.

Be to, tvir­ti­na, jog jo „ma­ši­na di­des­nė, dau­giau de­ga­lų „val­go“ – 10–12 lit­rų dy­ze­li­no ry­ja šim­tui ki­lo­met­rų. Ro­dan­tis tik iš­lai­das už de­ga­lus, nors tu­rįs ir ki­tų iš­lai­dų. At­vi­rau­ja, jog ir už de­ga­lus kar­tais pri­trūks­ta iš­mo­kos pi­ni­gų.

„Jei­gu su­mas pa­mai­šy­čiau su ser­vi­su ar kaž­ko­kio­mis kan­ce­lia­ri­nėmis iš­lai­do­mis, tai prie ma­nęs nė ne­kib­tu­mė­te, – pa­svars­to.– Jei­gu į tas iš­mo­kas vi­suo­me­nė taip rea­guo­ja, tai ne­be­mo­kė­ki­me nie­ko – dirb­ki­me vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Bet ir Sei­mo na­riai iš­mo­kas gau­na, ir aš nie­ko blo­go ne­ma­tau, kad tas iš­mo­kas įsi­sa­vi­nu, nes iš­lai­dų tik­rai pa­ti­riu.“

Ki­tas re­kor­di­nin­kas – G. Ber­ži­nis Ber­žins­kas ne­lin­kęs sa­vo iš­lai­dų pla­čiau ko­men­tuo­ti.

„Tik­rai neaiš­kin­siu – va­žiuo­ju ir nau­do­ju – lei­džia­ma įsta­ty­mu – tą ir da­rau. Nuo ry­to iki va­ka­ro va­žiuo­ju su dar­bais, ku­rie lie­čia Ta­ry­bos na­rio dar­bą, – pa­ti­ki­no po­li­ti­kas. – Yra ben­zi­no, va­žiuo­ju – nė­ra, ne­be­va­žiuo­ju ar pri­de­du sa­vų.“

Vie­nas iš di­džiau­sių de­ga­lų de­gin­to­jų G. Vyš­niaus­kas taip pat ti­ki­no „vi­sur va­žiuo­jan­tis“ rin­kė­jų rei­ka­lais.

„Ir į ki­tus mies­tus ten­ka pa­va­žiuo­ti, ir Vil­niu­je rei­ka­lų vi­so­kių bū­na, ir rin­kė­jus, bū­na, pa­ve­žu. Ir Sei­me ren­gi­nių vyks­ta, ir bend­ruo­me­ni­nių vyks­ta“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Po­kal­bių te­le­fo­nu re­kor­di­nin­kė Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė ste­bi­si: „Ką tu­rė­čiau aiš­kin­ti? Iš­mo­kos li­mi­to nie­ka­da ne­vir­ši­ju.“

Bet su­tin­ka pa­ko­men­tuo­ti, kaip per ket­vir­tį su­si­kau­pė dau­giau nei 350 eu­rų są­skai­ta už po­kal­bius.

„Sąs­kai­ta su­si­de­da ir iš po­kal­bių te­le­fo­nu, ir iš in­ter­ne­to pa­slau­gų, ke­lis mė­ne­sius bu­vau iš­vy­ku­si į už­sie­nį, skam­bu­čiai daug bran­giau kai­na­vo – taip ta są­skai­ta ir su­si­da­rė“, – svars­tė po­li­ti­kė.

Ar rin­kė­jų rei­ka­lais bu­vo į už­sie­nį iš­vy­ku­si?

„Ne, Ta­ry­bos na­rio ko­man­di­ruo­tės ne­bu­vo, bet iš­klo­ti­nė­je ne­si­ma­to, kiek kal­bu Ta­ry­bos na­rio rei­ka­lais, kiek sa­vo – ne­ga­liu iš­skir­ti, – aiš­ki­no D. Mar­tin­kie­nė. – O kad aš daug kal­bu – vi­si ži­no.“

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys, kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas To­mas Pet­rei­kis „išvažinėjo“ beveik 2 300 eurų per metus.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, skir­tin­gai nei jo pirm­ta­kai me­rai, neat­si­sa­ko nau­do­tis iš­mo­ka, o „dar­bie­tė“ Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė su­ge­bė­jo per ket­vir­tį „pra­kal­bė­ti“ te­le­fo­nu už 352 eu­rus.

Ta­ry­bos na­rys Ge­de­mi­nas Vyš­niaus­kas ti­ki­na rin­kė­jus pa­ve­žan­tis net iki Vil­niaus.

Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas Ta­ry­bo­je yra vie­nas iš dvie­jų re­kor­dinin­kų – per­nai iš­lei­do vi­są mak­si­ma­lią leis­ti­ną su­mą – 2 273 eu­rus 25 cen­tus.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas