(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

„Šiauliai“ neatsilaikė prieš „Neptūną“

2017 m. kovo 21 d.

Šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­se „Te­te-A-Te­te Ca­si­no – LKL“ rung­ty­nė­se Šiau­liuo­se „Šiau­liai“ jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je neat­si­lai­kė prieš Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ tri­taš­kių ban­gą ir nu­si­lei­do 65:100 (12:32, 17:21, 13:30, 24:17).

Po il­go­kos per­trau­kos „Šiau­liai“ žai­dė vėl sa­vo na­mų are­no­je ir su­lau­kė di­de­lio žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mo – tri­bū­nos bu­vo be­veik pil­nos.

Pas­ta­rą­sias ke­le­rias rung­ty­nes šiau­lie­čiai žai­dė pa­ki­liai. Daž­niau­siai int­ri­ga iš­nyk­da­vo ant­ro­jo­je pu­sė­je, kai „Šiau­lių“ žai­dė­jai pa­varg­da­vo. Ta­čiau šio­se rung­ty­nė­se klai­pė­die­čiai iš kar­to ati­trū­ko 13:0 (5 min.). Sve­čiai ne­lei­do at­si­to­kė­ti ir kė­li­nį lai­mė­jo net 32:12.

Po šio smū­gio „Šiau­liai“ ne­beat­si­tie­sė. Pir­mo­jo­je ma­čo pu­sė­je di­džiau­sia pro­ble­ma bu­vo sve­čių snai­pe­riai. Iki di­džio­sios per­trau­kos „Nep­tū­no“ eki­pa įskrai­di­no net 9 tri­taš­kius. Nors ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je šiau­lie­čiams bu­vo pa­vy­kę kiek pri­stab­dy­ti var­žo­vus, po per­trau­kos sve­čiai smo­gė dar kar­tą. Tre­čią­jį kė­li­nį uos­ta­mies­čio ko­man­da lai­mė­jo 30:13, ir int­ri­ga ga­lu­ti­nai iš­ny­ko – 83:42.

Šei­mi­nin­kų gre­to­se ko­vin­gu­mu ži­bė­jo Do­na­tas Sa­bec­kis, o po per­trau­kos pri­si­jun­gė ir emo­cin­ga­sis To­mas Le­kū­nas. Sir­ga­liai kiek­vie­ną sėk­min­gą ata­ką pa­lai­kė plo­ji­mais.

D. Sa­bec­kis „Šiau­liams" pel­nė 12 taš­kų, Ar­vy­das Če­pu­lis ir Žyd­rū­nas Ke­lys pri­dė­jo po 11, Mar­ty­nas Echo­das ir T. Le­kū­nas – po 10 taš­kų.

„Nep­tū­no“ gre­to­se re­zul­ta­ty­viau­sias bu­vo Lau­ry­nas Be­liaus­kas, pel­nęs 18 taš­kų, Ma­tas Ju­ci­kas pri­dė­jo 17, Mar­ty­nas Ma­žei­ka – 14.

Po rung­ty­nių „Šiau­lių“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Vai­das Pau­liu­kė­nas žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo: „Nė­ra pi­ni­gų – nė­ra ir žai­di­mo. Jei bū­tų klos­tę­sis žai­di­mas, vy­rai bū­tų ko­vo­ję. O kai ne­pa­si­se­kė, au­sys že­myn ir vis­kas. Net ne­ga­liu pyk­ti ant vy­rų. Aš sten­giuo­si juos mo­ty­vuo­ti, kad ne pi­ni­guo­se es­mė, bet psi­cho­lo­gi­ja yra psi­cho­lo­gi­ja.“

Ko­vo 25 die­ną šiau­lie­čių lau­kia dar sun­kes­nė dvi­ko­va – akis­ta­ta su Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“.

Bcsiau­liai.lt, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

„Šiau­lių“ gre­to­se ko­vin­gu­mu ži­bė­jo Do­na­tas Sa­bec­kis (su ka­muo­liu), pel­nęs 12 taš­kų.

„Šiau­lių“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Vai­das Pau­liu­kė­nas pyk­čio už ne­sėk­mes ant sa­vo auk­lė­ti­nių ne­lie­jo.

„Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai de­monst­ra­vo ko­vin­gu­mą, ta­čiau ne­pri­ly­go la­biau pa­ty­ru­siems Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ krep­ši­nin­kams.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas