(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiaulių konservatoriams vadovaus Jonas Bartkus

2017 m. kovo 17 d.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Šiau­lių mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Jo­nas Bart­kus, il­ga­me­tis mies­to Ta­ry­bos na­rys. Jis pa­kei­tė iki tol dvi ka­den­ci­jas sky­riui va­do­va­vu­sį To­mą Pet­rei­kį, mies­to Ta­ry­bos kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­ną.

Rin­ki­mai tre­čia­die­nį vy­ko vi­suo­ti­nia­me sky­riaus su­si­rin­ki­me. Pir­mi­nin­kas slap­tu bal­sa­vi­mu iš­rink­tas iš tri­jų kan­di­da­tų. Į pir­mi­nin­kus dar kan­di­da­ta­vo Da­lia Ru­dy­tė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tė.

Už J. Bart­kų bal­sa­vo 74 par­ti­jos na­riai, už T. Pet­rei­kį – 48, už D. Ru­dy­tę – 11 par­ti­jos na­rių.

Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais iš­rink­ti T. Pet­rei­kis, Mar­ty­nas Šiur­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ir To­mas Če­pon­kus, vers­lo įmo­nės „Au­ga“ vie­nas va­do­vų.

Sky­riaus pir­mi­nin­ku J. Bart­kus iš­rink­tas dve­jų me­tų ka­den­ci­jai.

„Šiau­lių kraš­tui“ jis sa­kė, jog svar­biau­siu už­da­vi­niu lai­ko pa­si­ren­gi­mą nau­jiems Sa­vi­val­dos rin­ki­mams, iki ku­rių li­ko dve­ji me­tai.

Mies­to Ta­ry­bo­je kon­ser­va­to­riai tu­ri tik tris at­sto­vus, bet pri­si­jun­gę prie me­ro A. Vi­soc­ko su­for­muo­tos koa­li­ci­jos, ga­vo ne vie­ną po­stą. Jų par­tie­tis – nau­ja­sis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, kon­ser­va­to­riai uži­ma ir dvie­jų Ta­ry­bos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­zi­ci­jas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Kon­ser­va­to­rių sky­riaus va­do­vu ta­po ban­ki­nin­kas Jo­nas Bart­kus.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas