(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiauliuose siekiama išlaikyti tą patį aukštojo mokslo modelį

2017 m. vasario 21 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­gar­sin­ta Vy­riau­sy­bei tei­kia­ma Šiau­lių re­gio­no sa­vi­val­dos, vers­lo aso­cia­ci­jų bei aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės po­zi­ci­ja dėl Šiau­lių mies­to aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo per­spek­ty­vos. Nuos­ta­ta vie­na­reikš­miška – iš­lai­ky­ti ir uni­ver­si­te­ti­nes, ir ko­le­gi­nes stu­di­jas, ir šios pi­ra­mi­dės pa­grin­dą – pro­fe­si­nį mo­ky­mą.

ruta@skrastas.lt

Bend­ra re­gio­no nuo­sta­ta

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo aukš­tų­jų mo­kyk­lų, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bei aso­ci­juo­tų vers­lo struk­tū­rų va­do­vai, ren­gę siū­ly­mą Vy­riau­sy­bei.

Pab­rėž­ta, jog tei­kia­ma bend­ra re­gio­no nuo­sta­ta. Jos es­mė – stip­rin­ti pro­fe­si­nio ren­gi­mo ir aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų sis­te­mą, su­ba­lan­suo­jant tri­jų sa­va­ran­kiš­kų ins­ti­tu­ci­jų – Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU), Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos (ŠVK) ir Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) – veik­los kryp­tis pa­gal mies­to ir re­gio­no vys­ty­mo­si po­rei­kius.

Raš­tą pa­si­ra­šė ne tik Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja, Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ras. Taip pat so­cia­li­niai par­tne­riai, tarp jų – vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, Ma­žei­kių ir Tel­šių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės, Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai.

Siū­ly­mas ar­gu­men­tuo­ja­mas ko­ky­bi­niais kri­te­ri­jais – ko­le­gi­nių ir uni­ver­si­te­ti­nių stu­di­jų pro­gra­mų pa­ke­to su­ba­lan­sa­vi­mu ir de­ri­ni­mu. Ak­cen­tuo­ja­mas kryp­tin­gas pe­rė­ji­mas tarp tri­jų mo­ky­mo­si lyg­me­nų – pro­fe­si­nio ren­gi­mo, ko­le­gi­nių stu­di­jų ir uni­ver­si­te­ti­nio moks­lo – pa­gal spe­cia­lis­tų ren­gi­mo po­rei­kį re­gio­ne.

ŠVK ga­li už­tik­rin­ti stu­di­jų tęs­ti­nu­mą ŠPRC moks­lei­viams, o ŠU – ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tams. Prog­no­zuo­ja­ma, jog Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ras reng­tų apie 50 pro­cen­tų re­gio­nui rei­ka­lin­gų spe­cia­lis­tų, ŠVK – 30–35 pro­cen­tus, ŠU – 15–20 pro­cen­tų.

Pab­rė­žia­ma, jog vi­sų ti­pų švie­ti­mo įstai­gų bu­vi­mas re­gio­ne yra bū­ti­na są­ly­ga iš­sau­go­ti kri­ti­nį in­te­lek­tua­lų­jį po­ten­cia­lą eko­no­mi­nei, so­cia­li­nei, ap­lin­ko­sau­gi­nei ir kul­tū­ri­nei kai­tai už­tik­rin­ti. Taip pat – ten­kin­ti gy­ven­to­jų ir vers­lo po­rei­kius, vys­ty­ti su­ma­nias mies­tų ir ra­jo­nų bend­ruo­me­nes, ma­žin­ti mies­tų ir ra­jo­nų ato­trū­kį.

Tink­lo op­ti­mi­za­vi­mas grin­džia­mas ne kie­ky­bi­ne ir struk­tū­ri­ne per­tvar­ka, bet tu­ri­nio ir tar­pins­ti­tu­ci­nio aka­de­mi­nio in­teg­ra­lu­mo in­ten­ci­jo­mis.

Moks­lo kon­ku­ren­cin­gu­mui di­din­ti tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu, ino­va­ci­joms kur­ti bei re­gio­no pa­žan­gai už­tik­rin­ti nu­ma­to­ma plė­to­ti re­gio­nui svar­bius tai­ko­muo­sius ty­ri­mus – ŠU, ŠVK ir ŠPRC, bend­ra­dar­biau­jant su vie­šuo­ju ir pri­va­čiu sek­to­riais.

Tei­gia­ma, jog tink­lo op­ti­mi­za­vi­mas pa­pil­do­mo vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mo ne­pa­rei­ka­lau­tų.

„Veik­los efek­ty­vu­mui ir aka­de­mi­niam in­teg­ra­lu­mui tarp skir­tin­gų švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jų lyg­me­nų ge­rin­ti bus nau­do­ja­mas įpras­ti­nis ir kon­kur­si­nis moks­lo ir stu­di­jų fi­nan­sa­vi­mas, aukš­tų­jų mo­kyk­lų už­dirb­tos lė­šos, Sa­vi­val­dy­bės bei aso­ci­juo­tų vers­lo struk­tū­rų pa­ra­ma“, – pa­ti­kin­ta raš­te.

Tri­se – val­ty­je

ŠU rek­to­rius Dona­tas Jur­gai­tis ir ŠVK di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Še­džiu­vie­nė pri­mi­nė, jog abi aukš­to­sios mo­kyk­los po išo­ri­nio ver­ti­ni­mo yra ak­re­dituo­tos še­še­riems me­tams. Abi tu­rin­čios ir po­ten­cia­lo pri­siim­ti iš­šū­kius.

D.Jur­gai­čio tei­gi­mu, „kad ir dras­tiš­ki po­ky­čiai bus, uni­ver­si­te­tas tu­ri gy­vuo­ti.“ Ad­mi­nist­ra­ci­nės per­tvar­kos da­ro­mos, ir to­liau sie­kia­ma ma­žin­ti iš­lai­das ir ge­rin­ti stu­di­jų ko­ky­bę.

Vers­las ra­gi­na ŠU orien­tuo­tis į tech­no­lo­gi­jų ir in­ži­ne­ri­nių stu­di­jų pro­gra­mas. Uni­ver­si­te­tas sieks stip­rin­ti ir švie­ti­mo stu­di­jų kryp­tį.

N. Še­džiu­vie­nė pri­mi­nė, jog se­niai kal­ba­ma apie no­rus ap­vers­ti ant vir­šū­nės sto­vin­čią pi­ra­mi­dę, kad pa­grin­du tap­tų pro­fe­si­nis ren­gi­mas, to­liau – ko­le­gi­nės stu­di­jos, o vir­šū­nė­je – uni­ver­si­te­ti­nės.

„Tam mo­de­liui Šiau­liuo­se jau tu­ri­me ar­ti­mą si­tua­ci­ją, – sa­kė ji ir pa­brė­žė: – Jei­gu to­kio mo­de­lio lai­ky­si­mės, vi­si ga­li­me stip­rė­ti.“

„Dė­da­mi sa­vo pa­ra­šą ti­ki­mės, jog įvyks per­mai­nos, – sa­kė Al­vy­das Stul­pi­nas, Šiau­lių pra­mo­ninin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas. – Re­gio­no lau­kia di­de­li iš­šū­kiai, tam rei­ka­lin­gos vi­sos trys ins­ti­tu­ci­jos. Šis vers­lo pla­nas am­bi­cin­gas ir rei­kia vi­sų su­si­te­lki­mo.“

Jo žo­džiais, jo­kios at­ski­ros pa­stan­gos ar re­for­mos ne­be­ga­li pa­dė­ti „iš­si­ka­po­no­ti iš tos si­tua­ci­jos.“

„Vi­si trys esa­me vie­no­je val­ty­je“, – sa­kė jis, tu­rė­da­mas min­ty­je švie­ti­mo ins­ti­tuci­jas, vers­lą ir sa­vi­val­dą.

Alf­re­das Jo­nuš­ka, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rūmų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, pa­brė­žė, jog tei­sin­gas pa­si­rin­ki­mas, jog ŠU ne­tu­ri tap­ti ki­to uni­ver­si­te­to „ka­ted­ra ar fi­lia­lu“.

A.Jo­nuš­ka rė­mė­si švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro G. Vi­liū­no in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“, ku­ria­me jis tei­gė, jog uni­ver­si­te­tams to­kie fi­lia­lai ne­ren­ta­bi­lūs, ir „di­de­lio ver­ži­mo­si į re­gio­nus nė­ra ir ne­bus“.

„Bet daug kas pri­klau­sys, kaip uni­ver­si­te­tas su­ge­bės tvar­ky­tis sa­vo dar­že“, – pa­brė­žė A. Jo­nuš­ka.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė nu­ma­to šie­met skir­ti ženk­lią pa­ra­mą mies­to aukš­to­sioms mo­kyk­loms. Kiek konk­re­čiai bus skir­ta, paaiš­kės Ta­ry­bai per­skirs­tant per­nai ne­pa­nau­do­tus 7,4 mi­li­jo­no eu­rų.

„Dar sprę­si­me, pa­gal ko­kį mo­de­lį fi­nan­suo­ti, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Mar­ty­nas Šiur­kus. – Sa­vi­val­dy­bės sie­kis – ska­tin­ti ino­va­ty­vias stu­di­jas, tech­no­lo­gi­jų pro­gra­mas.“

N. Še­džiu­vie­nė siū­lė sti­pen­di­jo­mis rem­ti at­vyks­tan­čius stu­di­juo­ti į Šiau­lius.

Vers­lo at­sto­vai sa­vo fi­nan­si­nės pa­ra­mos neį­var­di­jo. Jų žo­džiais, ga­li bū­ti „už­sa­ko­mo­sios stu­di­jos“ , bet kol kas pa­ra­ma bū­tų tei­kia­ma ne pi­ni­gais – pra­kti­kos ba­ze, la­bo­ra­to­ri­jo­mis, abi­tu­rien­tų pro­fe­si­niu orien­ta­vi­mu.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Kad vi­sos aukš­to­jo moks­lo pa­ko­pos mies­te tu­ri iš­lik­ti, vie­na­reikš­miškai su­ta­ria (iš kai­rės) Do­na­tas Jur­gai­tis, Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­rius, Al­vy­das Stul­pi­nas, Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, ir Na­ta­li­ja Še­džiu­vie­nė, Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos di­rek­to­rė.

Dienos populiariausi

„Žiburio“ knygyne – ne pardavinėti, o dalinti knygas

2017 m. vasario 22 d.
lankomiausias

Jubiliejinis Vasario 16-osios krepšinio turnyras

2017 m. vasario 22 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas