(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Vienintelis valdžios prioritetas

2017 m. vasario 17 d.
Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę bend­ra­dar­biai, štai su­si­ti­ko ap­si­pirk­da­mi. „Kur tu da­bar?"– klau­sia vie­nas. „Is­lan­di­jo­je“ – at­sa­ko. „Ką dir­bi?“. „Aš ap­dai­li­nin­kas, tai vis­ką da­rau, glais­tau, da­žau. Net­ru­kus vėl vyk­siu į Is­lan­di­ją. O tu kur?“. Su­tik­ta­sis jam at­sa­ko, kad dir­ba vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je vis­kuo – tai­so, re­mon­tuo­ja, ką rei­kia, su­prask – auk­sa­ran­kis. Ei­lė trum­pa, aš spė­jau...

Ar sustabdys politines ambicijas greičio matuoklis?

2017 m. vasario 10 d.


Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką po­li­ti­kai pa­ro­dys – dar vie­ną po­li­ti­nio cir­ko spek­tak­lį be bi­lie­tų ar pa­ga­liau im­sis mies­to rei­ka­lų?
Tre­čią mė­ne­sį jie spren­džia pra­ktiš­kai vie­nin­te­lį klau­si­mą – kas yra Ta­ry­bos dau­gu­ma? Ga­lynė­ja­si – ką ga­li dau­gu­ma, ko ne­ga­li, ką ga­li me­ras.
O mies­tas lau­kia. Ko­ne pus­šim­čio spren­di­mų priė­mi­mas yra ati­dė­lio­ja­mas ne vie­ną mė­ne­sį.
Vy­riau­sia­sis...

Suaugusiųjų melas prieš vaikų bejėgiškumą

2017 m. vasario 3 d.

Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio.
Li­gą ga­li­ma gy­dy­ti. Te­ro­ris­tų ar žiau­rių sve­ti­mų ban­di­tų ga­li­ma pa­si­sau­go­ti. Bet ko­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­du­ria ma­žas, tik gy­ven­ti pra­de­dan­tis vai­kas, kai te­ro­ris­tas kan­kin­to­jas gy­ve­na ša­lia, kvė­puo­ja tuo pa­čiu oru, iš tos pa­čios lėkš­tės ima duo­nos rie­kę?
Apie tai, ma­tyt, ne­pa­gal­vo­jo nei smur­tau­to­ją ap­klau­sęs bendraklasis...

Brango, brangsta ir brangs. Kiek?

2017 m. vasario 2 d.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė: po dve­jų me­tų kai­nų kri­ti­mo per­nai kai­nos pa­ki­lo 1,7 pro­cen­to. Žmo­nėms tai nė­ra jo­kia nau­jie­na. Kai­nų au­gi­mą jie ste­bė­jo ir tais me­tais, kai sta­tis­ti­ka at­kak­liai tei­gė, kad inf­lia­ci­ja – vi­du­ti­nis kai­nų ly­gis – ma­žė­ja. Ir šian­dien daž­nas pa­si­gin­čy­tų dėl už­fik­suo­to dy­džio – koks 1,7 pro­cen­to? Žmo­nės var­di­ja pre­kes, pa­slau­gas, ku­rios bran­go net ne pro­cen­tais, o kar­tais – die­nos pie­tūs, vi­zi­tas į ki­no teat­rą, gė­lės, ba­tai ir net dė­vė­ti...

Be investicijų ir eksporto vartojimas lėtės

2017 m. vasario 1 d.
DNB ana­li­ti­kas

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos au­gi­mas 2016 me­tais pa­spar­tė­jo iki 7 pro­cen­tų. Van­giai au­gant eks­por­tui, o ES in­ves­ti­ci­joms vis dar ne­pa­sie­kiant rea­lios eko­no­mi­kos, vi­daus var­to­ji­mas bu­vo pa­grin­di­nis BVP au­gi­mo va­rik­lis. Vis dėl­to, at­skai­čia­vus pa­di­dė­ju­sius au­to­mo­bi­lių de­ga­lų par­da­vi­mus, maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tys paau­go tik 4 pro­cen­tais, ar­ba 0,5 pro­cen­to ma­žiau nei 2015-ai­siais. Šiais me­tais lau­kia­ma ky­lan­čių ener­gi­jos kai­nų...

KANKLĖS SU KLAVIŠAIS

2017 m. sausio 31 d.
Vilius PURONAS

Se­nus pe­rio­di­kos komp­lek­tus pa­var­čius be­lie­ka ty­liai at­si­dūs­ti. Daug kas anuo­met ste­bė­jo­si, gė­rė­jo­si to­mis kank­lė­mis, svei­ki­no šiau­lie­tį J. Jan­kaus­ką. Tal­pi­nu vie­ną iš to­kių straips­ne­lių, be­veik ne­tai­sy­tą, ir vie­ną iš nuo­trau­kų laik­raš­ty­je pa­ma­ty­tų. Juk anuo­me­ti­niai en­tu­zias­tai taip pat bu­vo ge­rų no­rų žmo­nės, už­mir­šę, kad sa­vo­je pa­ra­pi­jo­je pra­na­šais ne­bū­na­ma, kad ir tuo­met vi­du­ti­ny­bė bu­vo bai­si, nes ji – vi­suo­met tei­si. Šiau­lie­tis po­li­ci­jos tar­nau­to­jas...

Šventieji žeme nevaikšto

2017 m. sausio 20 d.
Tur­ge­lių pre­kiau­to­jai, kir­pė­jos ir ki­ti smul­kie­ji vers­li­nin­kai dar taip ne­se­niai de­juo­da­vo, jog ne­ga­li nei sirg­ti, nei ato­sto­gau­ti, nei ti­kė­tis bent vi­du­ti­nės pen­si­jos. Ne­dar­bin­gu­mo pa­šal­pa jiems ne­prik­lau­sy­da­vo. Ar svei­kas, ar ser­gan­tis, šu­tink į dar­bą, nes die­na pra­bėgs be pa­ja­mų. Atos­to­gos ir­gi ne­prik­lau­sė. Tė­vys­tė ir mo­ti­nys­tė taip pat bu­vo jų as­me­ni­nis rei­ka­las.
Ta­čiau kai val­džia nu­spren­dė pa­keis­ti tvar­ką, pa­di­din­da­ma „Sod­ros“ įmo­kas, de­jo­nės...

Mokesčiai – tikri, garantijos – miražas!

2017 m. sausio 20 d.
Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos Lie­tu­vai tu­ri daug prie­kaiš­tų dėl per di­de­lio dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo. Ne­pai­sy­da­ma nuo­la­ti­nio baks­no­ji­mo, val­džia nu­spren­dė šią Lie­tu­vos bė­dą dar pa­gi­lin­ti, ga­lu­ti­nai „įsod­rin­da­ma“ as­me­nis, vyk­dan­čius in­di­vi­dua­lią veik­lą.
Šiuo me­tu 15 pro­cen­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis ir 9 pro­cen­tų svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos tai­ko­mos ko­ne vi­soms be išim­ties veik­loms. Net vers­lo liu­di­ji­mo mi­ni­ma­li „kai­na“ ap­skai­čiuo­ta, re­mian­tis GPM nuo...

Senjorai lygybės nesulaukia ir po mirties

2017 m. sausio 20 d.
Eko­no­mis­tė

Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad sen­jo­rų, mi­ru­sių iki 2014 m. ge­gu­žės 22 d., ar­ti­mie­ji ne­pa­vel­dės kom­pen­sa­ci­jos už per kri­zę su­ma­žin­tas se­nat­vės pen­si­jas. Ci­niz­mo vir­šū­nė. Tie­sa, da­bar­ti­nį Mi­nist­rų ka­bi­ne­tą dėl to kal­tin­ti bū­tų ne­la­bai ob­jek­ty­vu, nes se­no­ji Vy­riau­sy­bė šių me­tų biu­dže­te tam ne­nu­ma­tė nė cen­to.
Vi­sų pir­ma, toks spren­di­mas ci­niš­kas yra dėl to, kad net po mir­ties žmo­nės ne­tam­pa ly­gūs. Mi­rus pen­si­nin­kui, ar­ti­mie­siems at­ki­ša­ma špy­ga. O štai Vals­ty­bės...

Sausio 13-osios aidas šiandien

2017 m. sausio 13 d.

Šian­dien sau­sio 13-oji, penk­ta­die­nis. Tą­kart bu­vo sek­ma­die­nis, pa­ženk­lin­tas 14 žu­vu­sių­jų, šim­tų su­žeis­tų­jų krau­ju.
Praė­jus 26-eriems me­tams ma­to­me ryš­kių vi­suo­me­nės są­mo­nės po­ky­čio ženk­lų – ir ge­rų, ir blo­gų. Prieš ke­lis mė­ne­sius vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą kan­di­da­ta­vo ir į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ko apie „sa­vus, šau­džiu­sius į sa­vus“, „triū­bi­jęs“ Al­gir­das Pa­lec­kis. Į rin­ki­mų są­ra­šus vis pa­ten­ka juok­da­riai ar­ba klie­de­sių sklei­dė­jai. Tai yra simp­to­mai, by­lo­jan­tys apie vi­di­nį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą...

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.

„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ At­vaiz­das iš XVI šimt­me­čio pra­džios...

Gar­bu­sis Šiau­lių kraš­to metraštinin­kas Mau­ri­ci­jus Griš­ke­vi­čius sa­vo gar­siame kraš­to­ty­ri­nia­me vei­ka­le „Šiau­lių eko­no­mi­jos ar­ba sta­lo dva­rų aprašy­me“, ra­šy­ta­me Šiau­liuo­se 1855 me­tais, vi­są 15 sky­rių pa­sky­rė Jo­niš­kio garbin­gai is­to­ri­jai, ku­rią au­to­rius su­rin­ko iš įvai­rių gra­fo Zu­bo­vo ar­chy­vuo­se už­si­li­ku­sių Šiau­lių eko­no­mi­jos do­ku­men­tų...

Vytautas Didysis vietoje dešros

2017 m. sausio 5 d.

„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų deš­ros vai­kams ar duo­nos!“
To­kia nuo­mo­nė ir to­kia reak­ci­ja į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­siū­ly­mą maž­daug 150 tūks­tan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą. Iš tie­sų, Lie­tu­vo­je šian­dien da­lis vai­kų į mo­kyk­lą ei­na tam, kad pa­val­gy­tų. Tei­sūs ir tie, ku­rie sa­ko, kad vai­kus ne­be vy­žo­mis ir ašu­ti­nė­mis ser­mė­gė­lė­mis rei­kė­tų puoš­ti, o...

NOSTRADAMAS LANKĖSI ŠIAULIUOSE

2017 m. sausio 4 d.
Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo neuos­tę pro­tai, švie­siais vei­dais ir žo­džiais sta­tė to­kį Šiau­lių 780-me­čio ju­bi­lie­jų, ko­kio mū­sų mies­to is­to­ri­ja dar ne­ma­tė. Dės­nin­ga ir ne­nuos­ta­bu, kad ji jo ir ne­pa­ma­tė.
Anuo­met te­ko per­žvelg­ti ano­ni­mi­nius šio laik­raš­čio ko­men­ta­rus. Vie­nas jų man pa­si­ro­dė pro­fe­sio­na­laus pra­na­šo ra­šy­tas, tur­būt Nost­ra­da­mo. Krei­vai vyp­te­lė­jęs nu­si­ko­pi­ja­vau.
Da­bar, praė­jus 11...

Susilauk vaiko – laimėk šaldytuvą!

2017 m. sausio 4 d.
„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per ma­žas, o vi­suo­me­nė sens­ta, po­li­ti­kai ne­re­tai ima­si prie­mo­nių, kad pa­ska­tin­tų po­ras su­si­lauk­ti dau­giau vai­kų.
Vie­na­me Ru­si­jos re­gio­ne vai­ko su­si­lau­ku­sios šei­mos įgy­ja ga­li­my­bę lai­mė­ti šal­dy­tu­vą, au­to­mo­bi­lį ar pi­ni­gų. Sin­ga­pū­ro vy­riau­sy­bė, no­rė­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ve­ni­mą po­ro­mis, net ap­ri­bo­jo ma­žų vie­no kam­ba­rio bu­tų pa­siū­lą, be to, už kiek­vie­ną vai­ką mo­ka ypač...

Prieš pra­si­de­dant nau­jai ke­lio­nei

2016 m. gruodžio 31 d.
„Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Šian­dien ver­čia­me pa­sku­ti­nį 2016-ųjų me­tų pus­la­pį – lyg ant sie­nos ka­ban­čio ka­len­do­riaus la­pe­lį su die­nos skai­čiais ir in­for­ma­ci­ja.
„Šiau­lių kraš­tas“, jau įžen­gęs į sa­vo 27-uo­sius me­tus, įvai­rio­mis nau­jie­no­mis bei skai­ti­niais už­pil­dė pa­sku­ti­nius šių me­tų dien­raš­čio komp­lek­to pus­la­pius ir už die­nos pra­dės nau­ją se­ną ke­lio­nę po in­for­ma­ci­jos erd­ves.
Be re­ve­ran­sų sau sa­ko­me – dir­bo­me są­ži­nin­gai, daug ir ne­leng­vai...

Viskas bus gerai!

2016 m. gruodžio 30 d.

Po ke­le­to die­nų įsi­suk­si­me į nau­ją 2017-ųjų me­tų ra­tą. Kaip vi­sa­da Nau­juo­sius su­tik­si­me su vil­ti­mi, jog gy­ven­si­me ge­riau, svei­kiau, įdo­miau ir pra­smin­giau. Šį­kart vil­ties do­zė – di­des­nė, nes iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, ku­ri yra KI­TO­KIA, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis. Ar ki­to­kia ji iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, pa­ro­dys lai­kas.
Ast­ro­lo­gai, bū­rė­jai ir vi­so­kie ra­ga­niai pra­na­šau­ja blo­gus, pil­nus su­maiš­ties ir konf­lik­tų atei­nan­čius me­tus. Ar su­maiš­tis kirs ei­li­niam...

SOSTAS – PAVOJINGAS DAIKTAS

2016 m. gruodžio 28 d.
Vilius PURONAS

Ant Ka­lė­dų din­go snie­gas
Ir lau­ke at­ši­lo,
Gal to­dėl, kad me­ro sos­tas
Ne­se­niai įski­lo...
Ap­si­niau­kę drėg­nos mig­los,
Sau­lės mies­tą glos­to,
De­pu­ta­tų tvir­tos no­sys
Mies­to orą uos­to.
Jis – šva­res­nis, nes ne­li­ks
Bi­vai­nio ir Do­mo...
Iš­sisp­ren­dė ši pro­ble­ma
Tai­kiai, be ato­mo.
Ka­bi­ne­tuo­se iš­ny­ks
Jų vei­dai „ma­lo­nūs“,
Mies­to met­raš­ty­je liks jie
Nie­kam neį­do­mūs...
Juk ne vie­nas iš rin­kė­jų
Val­džios mū­rą...

Mažiau socialinės paramos – daugiau premijų?

2016 m. gruodžio 28 d.

Prieš Ka­lė­das pra­plium­pa ge­ru­mas, kaip grū­dai iš prai­ru­sio mai­šo. Vi­sur skam­ba ra­gi­ni­mai au­ko­ti. Kai kas tai va­di­na pa­ro­do­mo­sio­mis mo­men­ti­nė­mis ak­ci­jo­mis, spe­cia­liai grau­di­nan­čio­mis žmo­nes ir au­gi­nan­čio­mis te­le­vi­zi­jos lai­dų rei­tin­gus. Yra tie­sos – juk spe­cia­liai ku­ria­mi grau­du­lin­gi re­por­ta­žai. Bet tos ak­ci­jos bent lai­ki­nai pra­džiu­gi­na žmo­nes, lei­džia pa­jus­ti, kad šven­tė atė­jo į na­mus.
Tuo tar­pu, kai ku­rios ša­lies sa­vi­val­dy­bės, su­tau­piu­sios...

Valstybinės žemės „žemiškos“ istorijos

2016 m. gruodžio 22 d.

Ach ta že­mė, že­mė­lė, nuo am­žių se­nų­jų ji ke­lia aist­ras, konf­lik­tus ir net ka­rus. Ir šiais lai­kais ne­daug kas te­pa­si­kei­tė. Kur že­mė – pro­ble­ma be­veik ga­ran­tuo­ta. Ar svars­ty­tu­me že­mės par­da­vi­mo klau­si­mą už­sie­nie­čiams, ar ei­li­nio že­mės pri­chva­ti­za­vi­mo at­ve­jus sa­vi­val­dy­bė­se. Bet ne­rei­kia nei par­da­vi­mo, pa­kan­ka pa­ke­den­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos rei­ka­lus, ir vėl gi­lūs ato­dū­siai – na ne­jau­gi ir čia – is­to­ri­jų kal­nai?
Štai, ne­se­niai su­ži­no­jo­me, kad Pa­lan­gos...

Šiandien išmetė šunį, rytoj – vaiką?

2016 m. gruodžio 21 d.
Tai bu­vo ei­li­nis sa­vait­ga­lio pa­si­vaikš­čio­ji­mas į miš­ką. Šu­nys džiaugs­min­gai šo­ki­nė­jo, ga­lė­da­mi pa­bė­gė­ti to­liau nuo na­mų. Stai­ga jie nu­lė­kė prie bu­vu­sios ko­lū­kio fer­mos. Kaž­kas gai­liai suinkš­tė. Po laip­tais tu­pė­jo du ma­ži, iš­si­gan­dę šu­ne­liai. Pa­ma­tę žmo­nes ir sve­ti­mus šu­nis nu­lin­do į dar tam­ses­nį kam­pu­tį.Vė­liau kai­my­nai pa­sa­ko­jo, jog penk­ta­die­nio va­ka­rą ne­di­de­lio mū­sų kai­me­lio ke­liu­ku va­žia­vo ne­ma­ty­tas pra­ban­gus au­to­mo­bi­lis. Vei­kiau­siai juo bu­vo at­vež­ti ir ba­do...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas