(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
Komentarai, nuomonės

Senjorai lygybės nesulaukia ir po mirties

2017 m. sausio 20 d.
Gitana MARKOVIČIENĖ

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ

Eko­no­mis­tė

Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad sen­jo­rų, mi­ru­sių iki 2014 m. ge­gu­žės 22 d., ar­ti­mie­ji ne­pa­vel­dės kom­pen­sa­ci­jos už per kri­zę su­ma­žin­tas se­nat­vės pen­si­jas. Ci­niz­mo vir­šū­nė. Tie­sa, da­bar­ti­nį Mi­nist­rų ka­bi­ne­tą dėl to kal­tin­ti bū­tų ne­la­bai ob­jek­ty­vu, nes se­no­ji Vy­riau­sy­bė šių me­tų biu­dže­te tam ne­nu­ma­tė nė cen­to.

Vi­sų pir­ma, toks spren­di­mas ci­niš­kas yra dėl to, kad net po mir­ties žmo­nės ne­tam­pa ly­gūs. Mi­rus pen­si­nin­kui, ar­ti­mie­siems at­ki­ša­ma špy­ga. O štai Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to pa­tvir­tin­to­se re­ko­men­da­ci­jo­se aiš­ki­na­ma, kad mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­ji, kreip­da­mie­si dėl neiš­mo­kė­tų jų al­gų da­lies, tu­ri pa­teik­ti tei­sę į pa­vel­dė­ji­mą įro­dan­tį do­ku­men­tą. Ki­taip ta­riant, vie­ni pa­vel­di, ki­ti – ne.

Vi­sas neiš­mo­kė­tas pen­si­jas bū­ti­na pa­da­ry­ti pa­vel­di­mas. Juk tam žmo­gui, ku­riam bu­vo su­ma­žin­ta pen­si­ja, tik­riau­siai pa­dė­jo ar­ti­mie­ji. Vals­ty­bė sa­vo dir­žų ver­ži­mo po­li­ti­ka ver­tė tai da­ry­ti. To­dėl da­bar pri­va­lo at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą.

Ar­ba įsi­vaiz­duo­ki­me se­nat­vės pen­si­jų ga­vė­jų po­rą. Kai vy­rui bu­vo su­ma­žin­ta pen­si­ja, tai ir žmo­na ken­tė­jo, tu­rė­jo tau­py­ti, nes šei­mos biu­dže­tas bend­ras. Tai ko­dėl vy­rui mi­rus kom­pen­sa­ci­ja už vy­rą ne­pa­vel­di­ma? Juk ir Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra išaiš­ki­nęs, kad pen­si­ja, kaip ir neiš­mo­kė­ta jos da­lis, yra nuo­sa­vy­bė. O nuo­sa­vy­bė yra pa­vel­di­ma.

Tei­sin­gai yra pa­sa­kęs pro­f. Ro­mas La­zut­ka, kad ne­ma­žai pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių tu­ri in­dė­lius ban­kuo­se. Mi­rus tie in­dė­liai pa­vel­di­mi. Jei pen­si­ja ne­bū­tų su­ma­žin­ta, mi­ru­sio žmo­gaus in­dė­lis bū­tų ke­liais šim­tais li­tų di­des­nis. Ne tik Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas, bet ir Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas pa­si­sa­kė, kad, at­si­žvelg­da­mi į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo pra­kti­ką, tu­rė­tu­me pri­tar­ti pro­jek­to nuo­sta­tai, pa­gal ku­rią tei­sė į se­nat­vės pen­si­ją yra sie­ja­ma su tei­se į nuo­sa­vy­bę.

Pri­si­min­ki­me, ką per kri­zę kal­bė­jo tuo­me­ti­nis Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Jis pra­šė ne­si­pik­tin­ti dir­žų ver­ži­mo po­li­ti­ka ir tvir­ti­no, kad iš žmo­nių (tarp jų – ir iš pen­si­nin­kų) vals­ty­bė tik pa­si­sko­li­na, o kai kri­zė baig­sis tą sko­lą ati­duos. Ta­čiau A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė ka­den­ci­ją bai­gė net ne­pat­vir­ti­nu­si pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mo.

Vėl­gi įsi­vaiz­duo­ki­me pa­pras­tą gy­ve­ni­miš­ką pa­vyz­dį. Tar­kim, pi­lie­tis Pet­ras pa­sko­li­no pi­lie­čiui Jo­nui 100 eu­rų. Mi­rus po­nui Jo­nui sko­la ne­ding­tų. Bū­tų pri­va­lo­ma ją ati­duo­ti mi­ru­sio­jo naš­lei ar vai­kams. Tai ko­dėl vals­ty­bė sau lei­džia da­ry­ti išim­tis ir su­tau­py­ti mi­ru­sių­jų są­skai­ta?

Par­la­men­ta­ras Po­vi­las Urb­šys dar praė­ju­sią ka­den­ci­ją ke­lis kar­tus siū­lė iš­tai­sy­ti šią klai­dą, bet ne­bu­vo iš­girs­tas. Ne­ga­liu ne­pa­ci­tuo­ti jo iš­sa­ky­tų pro­tin­gų min­čių.

„Po 2012 m. Sei­mo rin­ki­mų bu­vo su­skai­čiuo­ta, kad per kri­zę vi­soms su­ma­žin­toms pen­si­joms kom­pen­suo­ti pri­reiks 450 mln. li­tų, ir ta su­ma bu­vo nu­ma­ty­ta. Ta­da nie­kas ne­skirs­tė, kur gy­vie­ji, kur mi­ru­sie­ji, – vi­si pen­si­nin­kai bu­vo ly­gūs. Tie šim­tai mi­li­jo­nų bu­vo ap­skai­čiuo­ti grą­žin­ti 638 tūkst. pen­si­jų ga­vė­jų. Kol Sei­mas svars­tė, kaip tuos pa­ža­dus rei­kės pa­vers­ti rea­ly­be, ir su­kur­pė kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mą, iki 2014 m. ge­gu­žės 22 d. mi­rė 167 tūkst. pen­si­jos ga­vė­jų. Taip vis kal­bė­da­mi apie kri­zės lie­ka­muo­sius reiš­ki­nius val­dan­tie­ji, priė­mę mi­nė­tą­jį įsta­ty­mą, su­tau­pė nei daug, nei ma­žai – 117 mln. li­tų, t.y. 34 mln. eu­rų. Sus­kirs­tę mi­ru­siuo­sius, užuo­t at­kū­rę tei­sin­gu­mą, mū­sų iš­min­tin­gie­ji po­li­ti­kai ėmė po­strin­gau­ti, kad da­bar ver­čiau pa­si­rū­pin­ti gy­vai­siais. Kie­no są­skai­ta, mi­ru­sių­jų?“ – re­to­riš­kai klau­sė P. Urb­šys.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

laisvas, 2017-01-20 08:34
zakristijonas pas Oną nuo vakar
o mes su partorgu traukiam dainuškas
Buvo naktys švento Jono,
Laužai degė paupy,
Buvo linksma ir malonu
Pirmą meilę prisimint.

laisvas, 2017-01-20 08:25
Susikabinom garažiuke su komsorgu ir partorgu - dar tik zakristijonas neatėjo ir repetuojame, kol bambalinį baigsime. Po to į trąsą - konteineriai dar nepatikrinti. Pavakary, kai grįšime, apie konteinerines pensijas papasakosiu.

laisvas, 2017-01-20 08:15
Sėdim, linguojam, dainuojam smagiai
Lyg išsiskyrę nebuvom visai
Verkiam iš džiaugsmo sustoję ratu
Kaip gera turėt tiek draugų
Gera , kaip gera
Šitiek turėti draugų.

laisvas, 2017-01-20 08:06
Pagalvojau, pagalvojau ir sugalvojau - pinigai teisėms nusipirkti.

laisvas, 2017-01-20 08:02
Kam mirusiam pensija. Kaip ir aklam vairuotojo teisės.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />