(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Prieš pra­si­de­dant nau­jai ke­lio­nei

2016 m. gruodžio 31 d.
Vladas VERTELIS,

Prieš pra­si­de­dant nau­jai ke­lio­nei

„Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Šian­dien ver­čia­me pa­sku­ti­nį 2016-ųjų me­tų pus­la­pį – lyg ant sie­nos ka­ban­čio ka­len­do­riaus la­pe­lį su die­nos skai­čiais ir in­for­ma­ci­ja.

„Šiau­lių kraš­tas“, jau įžen­gęs į sa­vo 27-uo­sius me­tus, įvai­rio­mis nau­jie­no­mis bei skai­ti­niais už­pil­dė pa­sku­ti­nius šių me­tų dien­raš­čio komp­lek­to pus­la­pius ir už die­nos pra­dės nau­ją se­ną ke­lio­nę po in­for­ma­ci­jos erd­ves.

Be re­ve­ran­sų sau sa­ko­me – dir­bo­me są­ži­nin­gai, daug ir ne­leng­vai.

Apsk­ri­ties dien­raš­čio sta­tu­sas re­dak­ci­ją įpa­rei­go­ja žvelg­ti pla­čiau. To­dėl nau­jie­nų at­ran­ka bu­vo ir bus vie­nu iš su­dė­tin­giau­sių to­kio lei­di­nio iš­šū­kių. „Šiau­lių kraš­te“ ir ki­tuo­se mū­sų lei­džia­muo­se ra­jo­nų laik­raš­čiuo­se, dė­lio­da­mi įvy­kius ir ak­tua­li­jas, su­lau­kė­me sa­vo skai­ty­to­jų dė­me­sio ir pa­lai­ky­mo.

Skai­ty­to­jai „Šiau­lių kraš­te“ ran­da leng­vai su­pran­ta­mus, ne­su­vel­tus teks­tus, ku­riuo­se at­skir­ti fak­tai nuo nuo­mo­nių ir ko­men­ta­rų. Tai vie­nas pa­grin­di­nių pro­fe­sio­na­lios žur­na­lis­ti­kos bruo­žų. Taip dir­ba­me nuo laik­raš­čio lei­dy­bos pra­džios, taip dirb­si­me ir atei­ty­je.

Mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jai – iš­ran­kūs, kri­tiš­kai mąs­tan­tys iš­si­la­vi­nę žmo­nės, to­dėl pui­kiai at­ski­ria pe­lus nuo grū­dų, ko­rek­tiš­ką, etiš­ką žur­na­lis­ti­ką – nuo lėkš­tų ra­ši­nė­lių.

„Šiau­lių kraš­to“ au­di­to­ri­ja re­dak­ci­ją įpa­rei­go­ja ap­rėp­ti ne tik dau­giau, bet ir žvelg­ti gi­liau. Juo­lab kad ir laik­raš­čiai jau ne­bė­ra pa­grin­di­niai in­for­ma­ci­jos sklei­dė­jai ir nie­ka­da to­kiais ne­be­bus.

In­ter­ne­to ži­niask­lai­da ir so­cia­li­niai tink­lai kei­čia ir vei­kia tra­di­ci­nes vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes, ypač laik­raš­čius. Ta­čiau vie­tos spau­da dar il­gai iš­liks rei­ka­lin­ga, tai ro­do ir atei­nan­čių me­tų pre­nu­me­ra­tos va­jus. Tūks­tan­čiai šei­mų no­ri, kad ry­tais juos ap­lan­ky­tų re­gio­no dien­raš­tis ir mū­sų lei­džia­mi ra­jo­nų laik­raš­čiai.

Jei­gu ir ne­be­sa­me ope­ra­ty­viau­si in­for­ma­ci­jos sklei­dė­jai, tai pro­fe­so­na­liais ir pa­ti­ki­mais nau­jie­nų srau­to aiš­kin­to­jais ir ana­li­zuo­to­jais ga­li­me ir pri­va­lo­me bū­ti. Kaip ir šia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je.

Ru­de­nį pra­dė­tą dė­lio­ti prie­dą „Ži­no­ti ver­ta“ lei­si­me ir ki­tais me­tais. Daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti tra­di­ci­niuo­se „Svei­ka­tos“, „Ke­tu­rių kam­pų“ ir „Cen­tas prie cen­to“ pus­la­piuo­se.

Žur­na­lis­tų, po­li­to­lo­gų, po­li­ti­kų ko­men­ta­ruo­se pa­tei­kia­mos ne­cen­zū­ruo­ja­mos nuo­mo­nės ska­ti­na mąs­ty­ti, ver­tin­ti: su­tik­ti ar prieš­ta­rau­ti.

Etiš­kų, lo­giš­kai su­dė­lio­tų ir ar­gu­men­tuo­tų nuo­mo­nių re­dak­ci­ja lau­kia ir vi­sa­da pa­si­ruo­šu­si jas pub­li­kuo­ti.

Ne­ma­žai laik­raš­čio plo­to skir­ta šiau­lie­tiš­kai in­for­ma­ci­jai. Jau ke­le­rius me­tus ste­bi­me siau­rė­ji­mo pro­ce­są: iš Šiau­lių trau­kia­si ar mies­te su­nyks­ta re­gio­no ins­ti­tu­ci­jos, to­dėl „Šiau­lių kraš­tas“ lie­ka vis la­biau vie­ni­šas bend­rų, Šiau­lių re­gio­nui gy­vy­biš­kai svar­bių idė­jų sklei­dė­jas. Jei ry­šiai tarp ap­skri­ties val­džios ir vi­suo­me­ni­nių ins­ti­tu­ci­jų trū­ki­nė­ja, tai žmo­giš­kie­ji til­tai iš­lie­ka tvir­ti. „Šiau­lių kraš­te“ šiais me­tais iš­spaus­din­ta de­šim­tys tai pa­tvir­ti­nan­čių is­to­ri­jų.

Ir pro­ble­mos bend­ros. Šiau­liuo­se įsi­šė­lu­si po­li­ti­nė kri­zė ne tik bloš­kia mies­tą į už­ri­bį, bet ir ap­nuo­gi­na vi­siems ap­skri­ties ra­jo­nams bū­din­gą po­li­ti­nės ly­de­rys­tės ir par­ti­jų ma­žak­rau­jys­tę.

Ko­va dėl įta­kos ir po­stų už­go­žia la­bai di­de­les mies­to ir re­gio­no pro­ble­mas. Šiau­liai ga­li ne­tek­ti uni­ver­si­te­to, o apie tai – ty­la. Ši ne­tek­tis skau­džiai pa­lies­tų ir vi­są kraš­tą.

Bu­vo daug spal­vų, įvai­rių nuo­tai­kų, op­ti­miz­mo. Ne­tie­sa, kad laik­raš­ty­je mir­ga ne­ga­ty­vas. Juo­dų­jų nau­jie­nų yra kiek­vie­na­me dien­raš­čio nu­me­ry­je, ta­čiau jos tik­rai ne­do­mi­nuo­ja. Ar ga­li­ma ty­lė­ti, kai įvyks­ta ne­lai­mės, da­ro­mi nu­si­kal­ti­mai. Neg­rį­ši­me į so­viet­me­tį, kuo­met ne­ga­ty­vi in­for­ma­ci­ja bu­vo sle­pia­ma, nes rei­kė­jo sau­gios ir dar­nios vi­suo­me­nės įvaiz­džio. Kal­ba­me apie juo­dą­ją gy­ve­ni­mo pu­sę, nes no­ri­me, kad vi­suo­me­nė bū­tų sau­ges­nė.

Ran­da­me įdo­mių pa­šne­ko­vų. Mums rū­pi (ži­no­me, kad ir jums, ger­bia­mie­ji skai­ty­to­jai) žmo­nių pa­tir­tys, po­mė­giai, pa­sie­ki­mai, pro­tin­gos įžval­gos ir pa­mo­kan­čios jų is­to­ri­jos.

Vi­sa tai, apie ką už­si­min­ta šio­je trum­po­je ap­žval­go­je, yra su­dė­ta ir šian­dien.

Dė­ko­ja­me, kad ir šiais me­tais bu­vo­te kar­tu. Dė­ko­ja­me už pa­ra­mą, už pa­siū­ly­tas te­mas, už kri­ti­ką. Ačiū vi­siems re­dak­ci­ją pa­svei­ki­nu­siems su šven­tė­mis.

Kar­tu lau­kia­me ge­res­nių me­tų, ti­­ki­mės žie­mos šal­tu­ko ir ryš­kes­nės me­tų lai­kų kai­tos.

Bū­si­me bran­des­ni sa­vo dar­bais ir pa­si­rin­ki­mais, o sva­jo­da­mi – jau­nes­ni.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas