(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

SENJORAI TARTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

2017 m. vasario 11 d.

Jau se­niai Eu­ro­pos pie­ti­nės ša­lys dūs­ta nuo pa­bė­gė­lių srau­to. Da­bar­ti­nis bėg­lių ant­plū­dis yra di­džiau­sias po­li­ti­nis, fi­nan­si­nis ir so­cia­li­nis iš­šū­kis ES is­to­ri­jo­je. Rei­kia veik­ti, kad kri­zė bū­tų iš­spręs­ta, ne­pa­ken­kiant bend­ram Eu­ro­pos pro­jek­tui. Bū­ti­na su­si­pa­žin­ti su ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi, in­teg­ruo­jant imig­ran­tus, mo­ky­tis iš jų klai­dų. Tu­ri­me su­tar­ti dėl ap­lin­kos ir per­spek­ty­vų at­vy­kė­liams.

Šiais ir vi­sais su pa­bė­gė­liais su­si­ju­siais klau­si­mais bu­vo pa­reng­tas tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „Pass­world 2016-2017“ , ki­taip dar pa­va­din­tas „Bal­ka­nų žie­du“. Ja­me da­ly­va­vo ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai at­sto­va­vo ir sen­jo­rų bend­ruo­me­nė „Ar­ti­mi“

Di­de­lės apim­ties kon­fe­ren­ci­ja šį kar­tą bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta Vil­niu­je, vieš­bu­ty­je „Pa­no­ra­ma“. Išk­lau­sė­me 16 pra­ne­ši­mų, ku­riuo­se bu­vo nag­ri­nė­ja­mos su imig­ran­tais su­si­ju­sios pro­ble­mos Bal­ti­jos ša­ly­se, Vo­kie­ti­jo­je, Kroa­ti­jo­je.

Be­ne la­biau­siai pa­ti­ko vo­kie­čių lek­to­riaus Jur­gen Lau pra­ne­ši­mas apie tai, ko­kia šiuo me­tu si­tua­ci­ja yra Vo­kie­ti­jo­je, kaip į imig­ran­tus žiū­ri vo­kie­čių vi­suo­me­nė, kur pa­da­ry­ta klai­dų ir pan.

Kroa­tas Go­ran Vu­ko­din pa­si­da­li­jo sa­vo kar­čia pa­tir­ti­mi iš Bal­ka­nų ka­ro, kai žlu­go Ju­gos­la­vi­ja ir kū­rė­si ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės.

Da­ly­va­vo­me įvai­rio­se dis­ku­si­jo­se miš­rio­se gru­pė­se, ieš­ko­da­mi bū­dų , kaip pa­dė­ti at­vy­kė­liams kuo grei­čiau in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę.

O jau ki­tą die­ną ir mes su­lau­kė­me sve­čių. Grįž­da­mi į Ry­gą, pas mus už­su­ko lat­viai ir kroa­tai. Mū­sų sti­li­zuo­ta kai­mo ka­pe­la su­ti­ko sve­čius su mu­zi­ka, su dai­no­mis. Sve­čiai , ap­žiū­rė­ję kul­tū­ros cent­re vei­kian­čią pa­ro­dą, vai­ši­no­si darbš­čių­jų sa­ma­rie­čių šei­mi­nin­kių iš­vir­tais ce­pe­li­nais. Vi­si kar­tu šo­ko­me, dai­na­vo­me, bend­ra­vo­me prie ka­vos, ar­ba­tos puo­de­lio.

Va­ka­re iš­ly­dė­da­mi sve­čius, ne vie­nas pa­gal­vo­jo­me, ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti, kad at­vy­kė­liai kuo grei­čiau in­teg­ruo­tų­si į mū­sų vi­suo­me­nę.

Re­gi­na BO­GU­ŠIE­NĖ

Sen­jo­rų klu­bo „Ar­ti­mi“ na­rė

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas