(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Biudzeto projektas

2017 m. vasario 11 d.

Va­do­vau­da­mie­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to, pa­tvir­tin­to 2011 m. bir­že­lio 29 d. spren­di­mu Nr.T-186, XIII sky­riaus nuo­sta­to­mis, tei­kia­me Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2017 m. biu­dže­to pro­jek­tą Nr.T1-43 (biu­dže­to pa­ja­mos, biu­dže­to iš­lai­dos pa­gal vals­ty­bės funk­ci­jas).

Gy­ven­to­jai per 3 dar­bo die­nas nuo šio pro­jek­to pa­skel­bi­mo spau­do­je ga­li pa­teik­ti sa­vo pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai elekt­ro­ni­niu pa­štu šiuo ad­re­su: info@kelme.lt. Raš­tu mi­nė­tus pa­siū­ly­mus ga­li­te at­siųs­ti ar­ba at­neš­ti į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro prii­ma­mą­jį ad­re­su: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, 86143, Kel­mė.

Jū­sų pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai dėl sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­to bus pa­teik­ti svars­ty­ti ra­jo­no bend­ra­jam sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų 2017-02-15 po­sė­džiui, ku­ris vyks ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, ad­re­su Že­mai­tės g. 23, Kel­mė. Kvie­čia­me da­ly­vau­ti svars­tant biu­dže­to pro­jek­tą.

Iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie biu­dže­to pro­jek­tą ir ko­mi­te­tų po­sė­džių gra­fi­ką ga­li­te ras­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je ad­re­su http://www.kel­me.lt ar­ba ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų sky­riu­je, ad­re­su Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, 205 ka­bi­ne­tas, tel. (8 427) 69 064.

2017 m. ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­te Nr.T1-43 siū­lo­ma:

1. Pat­vir­tin­ti Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2017 me­tų biu­dže­tą: 26 347,2 tūkst. Eur pa­ja­mų, 27 331,8 tūkst. Eur iš­lai­dų (asig­na­vi­mai iš sko­lin­tų lė­šų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti 930,0 tūkst. Eur), pa­sko­loms grą­žin­ti 944,9 tūkst. Eur, 2016-12-31 lė­šų li­ku­čiai 999,5 tūkst. Eur.

2. Pat­vir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų spe­cia­lių­jų tiks­li­nių do­ta­ci­jų lė­šas – 10 423,5 tūkst. Eur, iš jų:

2.1. mo­ki­nio krep­še­liui fi­nan­suo­ti – 5 916,6 tūkst. Eur;

2.2. spe­cia­lio­ji tiks­li­nė do­ta­ci­ja vals­ty­bi­nėms (per­duo­toms sa­vi­val­dy­bėms) funk­ci­joms at­lik­ti – 2 082,0 tūkst. Eur;

2.3. spe­cia­lio­ji tiks­li­nė do­ta­ci­ja sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­loms (kla­sėms), skir­toms ša­lies (re­gio­no) mo­ki­niams, tu­rin­tiems spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių, – 401,4 tūkst. Eur;

2.4. Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­toms ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­joms fi­nan­suo­ti – 536,0 tūkst. Eur;

2.5. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos vie­ti­nės reikš­mės ke­liams (gat­vėms) ties­ti, re­konst­ruo­ti, tai­sy­ti (re­mon­tuo­ti), pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti – 1 327,4 tūkst. Eur;

2.6. ki­tos do­ta­ci­jos ir lė­šos iš ki­tų val­dy­mo ly­gių – 71,2 tūkst. Eur.

3. Pat­vir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mą bend­ro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­ją – 2 092,0 tūkst. Eur.

4. Pat­vir­tin­ti pro­gno­zuo­ja­mas pa­ja­mas skai­čiuo­jant sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nius ro­dik­lius – 14 250,0 tūkst. Eur.

5. Pat­vir­tin­ti ki­tas pa­ja­mas:

5.1. pa­ja­mas, pri­skir­tas pa­gal Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos įsta­ty­mą, – 66,0 tūkst. Eur;

5.2. vie­ti­nes rink­lia­vas – 735,0 Eur;

5.3. pa­ja­mas, gau­na­mas už biu­dže­ti­nių įstai­gų pre­kes ir pa­slau­gas, – 726,6 tūkst. Eur.

6. Pat­vir­tin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šas – 200,0 tūkst. Eur.

7. Pat­vir­tin­ti iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų fi­nan­suo­ja­mų iš­lai­dų pla­ną – 27 331,8 tūkst. Eur biu­dže­ti­nėms įstai­goms ir pa­gal pro­gra­mas, iš jų: sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms vyk­dy­ti – 15 086,0 tūkst. Eur, pa­sko­loms grą­žin­ti – 944,9 tūkst. Eur.

8. Pas­kirs­ty­ti 2016 m. ne­pa­nau­do­tas biu­dže­to lė­šas pa­sko­loms grą­žin­ti ir pro­gra­moms fi­nan­suo­ti – 999,5 tūkst. Eur.

9. Pat­vir­tin­ti Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2017 me­tų asig­na­vi­mų val­dy­to­jų są­ra­šą.

10. Įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų val­dy­to­jus:

10.1. iša­na­li­zuo­ti įsi­sko­li­ni­mo prie­žas­tis, im­tis prie­mo­nių įsi­sko­li­ni­mams su­ma­žin­ti;

10.2. su­da­rant ir tvir­ti­nant 2017 m. pro­gra­mų są­ma­tas, nu­ma­ty­ti rei­kia­mus asig­na­vi­mus 2016 m. gruo­džio 31 d. įsi­sko­li­ni­mams už su­teik­tas pa­slau­gas, at­lik­tus dar­bus ir įsi­gy­tas pre­kes su­mo­kė­ti;

10.3. su­tau­py­tus asig­na­vi­mus iš­lai­doms pir­miau­sia skir­ti sko­loms su­mo­kė­ti;

10.4. už­tik­rin­ti, kad 2017 m. gruo­džio 31 d. įsi­sko­li­ni­mas (mo­kė­ti­nos su­mos, iš­sky­rus su­mas pa­sko­loms grą­žin­ti) bū­tų ne di­des­nis už 2016 m. gruo­džio 31 d. įsi­sko­li­ni­mą (mo­kė­ti­nos su­mos, iš­sky­rus su­mas pa­sko­loms grą­žin­ti);

10.5. ne­pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų ir ne­su­da­ry­ti su­tar­čių dar­bams at­lik­ti, pre­kėms ir pa­slau­goms pirk­ti, kol nė­ra pa­tvir­tin­tas jų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis;

10.6. tau­piai ir pa­gal nu­sta­ty­tą pa­skir­tį nau­do­ti skir­tus asig­na­vi­mus, už­tik­ri­nant asig­na­vi­mų nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mą, eko­no­miš­ku­mą, efek­ty­vu­mą, re­zul­ta­ty­vu­mą;

10.7. ei­na­mai­siais biu­dže­ti­niais me­tais fi­nan­suo­jant pro­gra­mas, pir­miau­sia nau­do­ti įmo­kė­tas į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą pa­ja­mų įmo­kas.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja,

pa­va­duo­jan­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Da­nu­tė Ge­nu­tie­nė

Užs. Nr. 342801

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas