(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Biudzeto projektas

2017 m. vasario 11 d.

Va­do­vau­da­mie­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to, pa­tvir­tin­to 2011 m. bir­že­lio 29 d. spren­di­mu Nr.T-186, XIII sky­riaus nuo­sta­to­mis, tei­kia­me Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2017 m. biu­dže­to pro­jek­tą Nr.T1-43 (biu­dže­to pa­ja­mos, biu­dže­to iš­lai­dos pa­gal vals­ty­bės funk­ci­jas).

Gy­ven­to­jai per 3 dar­bo die­nas nuo šio pro­jek­to pa­skel­bi­mo spau­do­je ga­li pa­teik­ti sa­vo pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai elekt­ro­ni­niu pa­štu šiuo ad­re­su: info@kelme.lt. Raš­tu mi­nė­tus pa­siū­ly­mus ga­li­te at­siųs­ti ar­ba at­neš­ti į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro prii­ma­mą­jį ad­re­su: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, 86143, Kel­mė.

Jū­sų pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai dėl sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­to bus pa­teik­ti svars­ty­ti ra­jo­no bend­ra­jam sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų 2017-02-15 po­sė­džiui, ku­ris vyks ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, ad­re­su Že­mai­tės g. 23, Kel­mė. Kvie­čia­me da­ly­vau­ti svars­tant biu­dže­to pro­jek­tą.

Iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie biu­dže­to pro­jek­tą ir ko­mi­te­tų po­sė­džių gra­fi­ką ga­li­te ras­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je ad­re­su http://www.kel­me.lt ar­ba ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų sky­riu­je, ad­re­su Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, 205 ka­bi­ne­tas, tel. (8 427) 69 064.

2017 m. ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­te Nr.T1-43 siū­lo­ma:

1. Pat­vir­tin­ti Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2017 me­tų biu­dže­tą: 26 347,2 tūkst. Eur pa­ja­mų, 27 331,8 tūkst. Eur iš­lai­dų (asig­na­vi­mai iš sko­lin­tų lė­šų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti 930,0 tūkst. Eur), pa­sko­loms grą­žin­ti 944,9 tūkst. Eur, 2016-12-31 lė­šų li­ku­čiai 999,5 tūkst. Eur.

2. Pat­vir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų spe­cia­lių­jų tiks­li­nių do­ta­ci­jų lė­šas – 10 423,5 tūkst. Eur, iš jų:

2.1. mo­ki­nio krep­še­liui fi­nan­suo­ti – 5 916,6 tūkst. Eur;

2.2. spe­cia­lio­ji tiks­li­nė do­ta­ci­ja vals­ty­bi­nėms (per­duo­toms sa­vi­val­dy­bėms) funk­ci­joms at­lik­ti – 2 082,0 tūkst. Eur;

2.3. spe­cia­lio­ji tiks­li­nė do­ta­ci­ja sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­loms (kla­sėms), skir­toms ša­lies (re­gio­no) mo­ki­niams, tu­rin­tiems spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių, – 401,4 tūkst. Eur;

2.4. Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­toms ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­joms fi­nan­suo­ti – 536,0 tūkst. Eur;

2.5. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos vie­ti­nės reikš­mės ke­liams (gat­vėms) ties­ti, re­konst­ruo­ti, tai­sy­ti (re­mon­tuo­ti), pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti – 1 327,4 tūkst. Eur;

2.6. ki­tos do­ta­ci­jos ir lė­šos iš ki­tų val­dy­mo ly­gių – 71,2 tūkst. Eur.

3. Pat­vir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mą bend­ro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­ją – 2 092,0 tūkst. Eur.

4. Pat­vir­tin­ti pro­gno­zuo­ja­mas pa­ja­mas skai­čiuo­jant sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nius ro­dik­lius – 14 250,0 tūkst. Eur.

5. Pat­vir­tin­ti ki­tas pa­ja­mas:

5.1. pa­ja­mas, pri­skir­tas pa­gal Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos įsta­ty­mą, – 66,0 tūkst. Eur;

5.2. vie­ti­nes rink­lia­vas – 735,0 Eur;

5.3. pa­ja­mas, gau­na­mas už biu­dže­ti­nių įstai­gų pre­kes ir pa­slau­gas, – 726,6 tūkst. Eur.

6. Pat­vir­tin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šas – 200,0 tūkst. Eur.

7. Pat­vir­tin­ti iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų fi­nan­suo­ja­mų iš­lai­dų pla­ną – 27 331,8 tūkst. Eur biu­dže­ti­nėms įstai­goms ir pa­gal pro­gra­mas, iš jų: sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms vyk­dy­ti – 15 086,0 tūkst. Eur, pa­sko­loms grą­žin­ti – 944,9 tūkst. Eur.

8. Pas­kirs­ty­ti 2016 m. ne­pa­nau­do­tas biu­dže­to lė­šas pa­sko­loms grą­žin­ti ir pro­gra­moms fi­nan­suo­ti – 999,5 tūkst. Eur.

9. Pat­vir­tin­ti Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2017 me­tų asig­na­vi­mų val­dy­to­jų są­ra­šą.

10. Įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų val­dy­to­jus:

10.1. iša­na­li­zuo­ti įsi­sko­li­ni­mo prie­žas­tis, im­tis prie­mo­nių įsi­sko­li­ni­mams su­ma­žin­ti;

10.2. su­da­rant ir tvir­ti­nant 2017 m. pro­gra­mų są­ma­tas, nu­ma­ty­ti rei­kia­mus asig­na­vi­mus 2016 m. gruo­džio 31 d. įsi­sko­li­ni­mams už su­teik­tas pa­slau­gas, at­lik­tus dar­bus ir įsi­gy­tas pre­kes su­mo­kė­ti;

10.3. su­tau­py­tus asig­na­vi­mus iš­lai­doms pir­miau­sia skir­ti sko­loms su­mo­kė­ti;

10.4. už­tik­rin­ti, kad 2017 m. gruo­džio 31 d. įsi­sko­li­ni­mas (mo­kė­ti­nos su­mos, iš­sky­rus su­mas pa­sko­loms grą­žin­ti) bū­tų ne di­des­nis už 2016 m. gruo­džio 31 d. įsi­sko­li­ni­mą (mo­kė­ti­nos su­mos, iš­sky­rus su­mas pa­sko­loms grą­žin­ti);

10.5. ne­pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų ir ne­su­da­ry­ti su­tar­čių dar­bams at­lik­ti, pre­kėms ir pa­slau­goms pirk­ti, kol nė­ra pa­tvir­tin­tas jų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis;

10.6. tau­piai ir pa­gal nu­sta­ty­tą pa­skir­tį nau­do­ti skir­tus asig­na­vi­mus, už­tik­ri­nant asig­na­vi­mų nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mą, eko­no­miš­ku­mą, efek­ty­vu­mą, re­zul­ta­ty­vu­mą;

10.7. ei­na­mai­siais biu­dže­ti­niais me­tais fi­nan­suo­jant pro­gra­mas, pir­miau­sia nau­do­ti įmo­kė­tas į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą pa­ja­mų įmo­kas.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja,

pa­va­duo­jan­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Da­nu­tė Ge­nu­tie­nė

Užs. Nr. 342801

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />