(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Komandos stebino ir sirgalius, ir varžovus

2017 m. vasario 14 d.
Edverdas DIRVONIS

Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­ti Ak­me­nės ko­man­da praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dve­jas rung­ty­nes žai­dė na­muo­se ir abe­jas pra­lai­mė­jo. O jos kai­my­nė iš Kur­šė­nų nu­ste­bi­no dau­ge­lį, nu­ga­lė­da­ma vie­ną iš čem­pio­na­to ly­de­rių.

kursenai@skrastas.lt

Sa­vo­sios sie­nos ne­pa­dė­jo

Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ sa­vo­jo­je aikš­tė­je pra­lai­mė­jo Vil­niaus VKC eki­pai re­zul­ta­tu 74:82 (22:23, 20:17, 15:21, 17:21).

Rung­ty­nės vi­są lai­ką vy­ko at­kak­liai. Įpu­sė­jus pa­sku­ti­niam kė­li­niui, sve­čiai pir­ma­vo 8 taš­kais. Li­kus žais­ti 23 se­kun­des, Ma­tas Ki­bil­dis taik­liu me­ti­mu iš to­li skir­tu­mą su­ma­ži­no iki 6 taš­kų, bet Ak­me­nės ko­man­dai te­ko pri­pa­žin­ti, kad var­žo­vai šį­kart bu­vo stip­res­ni.

Aud­rius Po­vi­lai­tis pel­nė 26, M. Ki­bil­dis – 14, Man­tas Ko­še­lis ir Mar­ty­nas Val­ters – po 11 taš­kų.

Ir ant­ro­sios rung­ty­nės Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to rū­muo­se su Plun­gės „Olim­pu“ „Ak­me­nės ce­men­tui“ su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai: pra­lai­mė­ta 64:81 (22:10, 14:21, 8:25, 20:25).

Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je šei­mi­nin­kai įgi­jo dvi­ženk­lę per­sva­rą. Ant­ra­ja­me plun­giš­kiai jiems ne­pa­lan­kų re­zul­ta­tą su­švel­ni­no, o tre­čia­ja­me su­žai­dus pus­ket­vir­tos mi­nu­tės, ir iš­ly­gi­no. Da­bar jau te­ko vy­tis var­žo­vus Ak­me­nės ko­man­dai. Ne­sėk­min­gai.

A. Po­vi­lai­čio są­skai­to­je 15 (4 taik­lūs tri­taš­kiai iš tiek pat mes­tų, 31 nau­din­gu­mo ba­las), Ed­ga­ro Du­naus­ko – 13, M. Val­ters – 10 taš­kų.

Pak­lup­dė sve­čius iš Uk­mer­gės

Nuo pat Kur­šė­nų „Gra­fų bal­dų-KK Sau­lės“ rung­ty­nių Vil­niu­je su VKC eki­pa pra­džios ini­cia­ty­vą pe­rė­mė aikš­tės šei­mi­nin­kai. Prieš il­gą­ją per­trau­ką var­žo­vus jau sky­rė 13 taš­kų. Pa­na­šią per­sva­rą vil­nie­čiai iš­sau­go­jo iki pat rung­ty­nių pa­bai­gos.

VKC ko­man­da nu­ga­lė­jo 83:71 (20:16, 27:18, 23:21, 13:16).

Mant­vy­das Žu­kaus­kas pel­nė 16, Vi­lius Akuč­ka ir Au­gus­tas Pam­pi­kas – po 12, Gy­tis Nei­man­tas – 10 taš­kų.

Sa­vo­jo­je aikš­tė­je „Gra­fų bal­dai-KK Sau­lė“ priė­mė tre­čio­jo­je tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je esan­tį Uk­mer­gės „Olim­pą“.

Pir­mo­jo­je rung­ty­nių pu­sė­je šei­mi­nin­kai var­žo­vus pri­bloš­kė sa­vo žai­di­mu. Į il­gąją per­trau­ką krep­ši­nin­kai išė­jo Kur­šė­nų ko­man­dai pir­mau­jant 22 taš­kais. Po per­trau­kos sve­čiai su­si­grą­žin­ti, ką pra­ra­dę, ne­be­su­ge­bė­jo. Kur­šė­niš­kiai lai­mė­jo 75:65 (20:14, 28:12, 8:18, 19:21).

Au­gus­to Pam­pi­ko (6 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) ir Mant­vy­do Žu­kaus­ko są­skai­to­je po 20, Gin­ta­ro Ku­ka­naus­ko – 15 taš­kų ir 11 at­ko­vo­tų ka­muo­lių.

Ki­tų rung­ty­nių re­zul­ta­tai

Klai­pė­dos LCC tarp­tau­ti­nis uni­ver­si­te­tas – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas – 55:61, Kau­no „At­le­tas-LSU“ – Bir­žų „Bir­žai“ – 113:84, Kre­tin­gos „Kre­tin­ga“ – Pa­ne­vė­žio „Ban­ge­nė-Ai­ve­ra“ – 85:72, Plun­gės „Olim­pas“ – Tau­ra­gės KK – 85:68, Kau­no ra­jo­no „Ome­ga“ – Gargž­dų SC – 82:88, Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va-Man­tin­ga-2“ – Klai­pė­dos LCC tarp­tau­ti­nis uni­ver­si­te­tas – 69:90, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas – „Ban­ge­nė-Ai­ve­ra“ – 69:67, Tau­ra­gės KK – Kau­no r. „Ome­ga“ – 78:82, „Bir­žai“ – „Kre­tin­ga“ po dvie­jų pra­tę­si­mų – 103:107, Uk­mer­gės „Olim­pas“ – „At­le­tas-LSU“ – 93:62, Klai­pė­dos „Nep­tū­nas-2“ – Gargž­dų SC – 72:84, „Sū­du­va-Man­tin­ga-2“ – „Nep­tū­nas-2“ – 82:58.

Čem­pio­na­te pir­mau­ja Gargž­dų SC eki­pa, pa­sie­ku­si 25 per­ga­les. Ant­ro­jo­je vie­to­je – Tau­ra­gės KK (22), tre­čio­jo­je – Uk­mer­gės „Olim­pas“ (19). Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ (11 per­ga­lių) – dvy­lik­tas, Kur­šė­nų „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ (6) – ke­tu­rio­lik­ta tarp 15-os A di­vi­zio­no ko­man­dų.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas