(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Trečiasis kraštiečio kompozitoriaus dainų konkursas

2017 m. vasario 7 d.

Jo­niš­ky­je su­reng­ta­me kraš­tie­čio Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio, kom­po­zi­to­riaus Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio var­do tre­čia­ja­me dai­nų kon­kur­se var­žė­si ne tik jau­nie­ji dai­ni­nin­kai iš Lie­tu­vos, bet ir iš Lat­vi­jos, Ry­gos lie­tu­vių vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Kon­kur­są or­ga­ni­za­vo Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio var­dą tu­rin­ti Jo­niš­kio me­no mo­kyk­la.

Kon­kur­se aš­tuo­nio­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si dau­giau kaip 30 so­lis­tų, an­samb­lių iš Šiau­lių, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Kur­šė­nų, Kel­mės, Pas­va­lio, Pak­ruo­jo, Bir­žų, Už­ven­čio, Skuo­do, Jo­niš­kio, Kriu­kų ir Ry­gos (Lat­vi­ja) lie­tu­vių gim­na­zi­jos.

Da­ly­vius ver­ti­no ko­mi­si­ja: Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Pra­nas Pet­rai­tis, gru­pės „Vai­ras“ va­do­vas ir vo­ka­lis­tas Ro­lan­das Ja­nu­šas, Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los mu­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Don­vi­na Sa­vic­kie­nė, Šiau­lių dai­na­vi­mo mo­kyk­los „Da­gi­lė­lis“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Il­me­ra Ab­ro­ma­vi­čie­nė ir kom­po­zi­to­rius Al­gi­man­tas Rau­do­ni­kis.

Spe­cia­lų­jį kom­po­zi­to­riaus A. Rau­do­ni­kio sim­pa­ti­jų pri­zą ir lau­rea­tės dip­lo­mą pel­nė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo dai­na­vi­mo stu­di­jos „ETC“ so­lis­tė Ga­bi­ja Vi­čai­tė (va­do­vė Do­vi­lė Juk­nie­nė, kon­cert­meis­te­ris Mo­des­tas Juk­na). Jai ati­te­ko ir vi­ce­me­rės Vai­dos Alek­na­vi­čie­nės įsteig­tas spe­cia­lu­sis pi­ni­gi­nis prizas–čekis.

Kon­kur­so lau­rea­tė­mis iš Jo­niš­kio ra­jo­no taip pat ta­po jo­niš­kie­tės Aus­tė­ja Bli­no­vai­tė ir Gin­ta­rė Vil­kai­tė ( abi Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nės, jas ruo­šė Dia­na Bli­no­vie­nė ir Ma­ry­tė Mi­ka­lė­nie­nė).

Ki­ti ap­do­va­no­ji­mai iš­ke­lia­vo į Pak­ruo­jį, Nau­ją­ją Ak­me­nę, Šiau­lius ir Skuo­dą.

Ra­jo­no va­do­vai ren­gi­ny­je pa­svei­ki­no sau­sio 30 die­ną sa­vo 83-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tu­sį Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­tį, kom­po­zi­to­rių Al­gi­man­tą Rau­do­ni­kį.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vi­liaus Ado­mo ZUB­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Spe­cia­lų­jį kom­po­zi­to­riaus Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio sim­pa­ti­jų pri­zą ir lau­rea­tės dip­lo­mą pel­nė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo dai­na­vi­mo stu­di­jos „ETC“ so­lis­tė Ga­bi­ja Vi­čai­tė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 02:30
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas