(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. vasario 10 d.

IM­TY­NĖS. Sa­vait­ga­lį spor­to klu­bo „SKOR­PIO­NAS-BJJ“ kar­tu su Lie­tu­vos bra­zi­lų džiu­džit­sų aso­cia­ci­ja or­ga­ni­zuo­to­se „LBJJA Pak­ruo­jis Open Jiu-Jit­su cham­pions­hip 2017“ var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo ke­tu­rio­li­ka me­da­lių.

Auk­so me­da­lius pel­nė Do­mas Pau­laus­kas, Ei­de­nas Ja­ne­liū­nas, Ed­ga­ras Čei­lit­ka ir Me­da Ab­ro­ma­vi­čiū­tė.

Ri­nal­das Dai­li­dzio­no­kas, Lu­kas Jur­gai­tis, Man­tas Kil­da ir Ne­das Ud­rė­nas – si­dab­ro me­da­lių lai­mė­to­jai.

Bron­za ati­te­ko Be­nui Šim­kū­nui, Ka­ro­liui Bu­lai­čiui, Lu­kui Ku­ta­vi­čiui, Jus­ti­nui Špi­liaus­kui, Kris­tu­pui Sta­pu­lio­niui bei Ug­niui Pe­le­niui.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA.

* Penk­ta­die­nį Mins­ke pir­mą kar­tą su­reng­ta­me at­vi­ra­me Bal­ta­ru­si­jos leng­vo­sios at­le­ti­kos ve­te­ra­nų už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­te Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ at­sto­vai Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė ir Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis ta­po pri­zi­nin­kais.

Ra­mu­nė bė­go tris ki­lo­met­rus ir trium­fa­vo sa­vo am­žiaus gru­pė­je.

Kęs­tu­tis iš­mė­gi­no sa­vo jė­gas 200 ir 800 met­rų bė­gi­muo­se ir lai­mė­jo du si­dab­ro me­da­lius.

Šia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo at­sto­vai iš pen­kių vals­ty­bių: Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos.

* Penk­ta­die­nį Vil­niu­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos jau­nu­čių leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo pa­kruo­jie­tis Ro­mual­das Mi­liaus­kas.

Šis spor­ti­nin­kas var­žė­si ki­lo­met­ro kliū­ti­nia­me bė­gi­me. Vi­ka Vai­te­kū­nai­tė to­je pat rung­ty­je bu­vo ket­vir­ta, o Be­nas Va­rei­ka užė­mė aš­tuo­nio­lik­tą vie­tą

Au­gus­tas Nor­vai­ša ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je pel­nė šeš­tą­ją vie­tą.

Jo­nas Sa­ka­laus­kas 600 met­rų nu­bė­go aš­tun­tas.

Ak­vi­lė Sa­bai­tė dvie­jų ki­lo­met­rų bė­gi­me fi­ni­ša­vo aš­tun­ta, o Gab­rie­lius Po­žė­la – vie­nuo­lik­tas.

Ra­jo­nų ko­man­dų įskai­to­je pa­kruo­jie­čiai užė­mė 11 vie­tą iš 33 var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sių ko­man­dų.

KREP­ŠI­NIS. Sa­vait­ga­lį dvi per­ga­les iš­ko­vo­jo Na­tu­ral phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos (RKL) pir­me­ny­bių B di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­tis „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“.

Na­muo­se pa­kruo­jie­čiai įvei­kė Tau­ra­gės „For­tū­nos-Aga­vos“ krep­ši­nin­kus re­zul­ta­tu 86:75 ( 21:25, 26:13, 23:18, 16:19).

Do­vy­das Va­len­tė­lis pel­nė 16 taš­kų, Ne­ri­jus Ke­le­ras 14, o Dai­va­ras Pa­kark­lis ir To­mas Du­ra – po 13.

Iš­vy­ko­je „Pak­ruo­jui-Ly­gu­mų ŽŪB“ nu­si­lei­do ir Se­dos „Se­du­los-Ai­bės“ žai­dė­jai: var­žy­bos bai­gė­si re­zul­ta­tu 71:65 (14:16, 10:19, 26:19, 21:11).

D. Pa­kark­lio krai­tė­je – 16 taš­kų, Be­niaus Ur­bo­na­vi­čiaus – 13, N. Ke­le­ro, Ir­man­to Lianz­ber­go ir Ai­va­ro Stal­ma­čen­kos – po 11.

Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čiai, iš­ko­vo­ję 15 per­ga­lių ir pa­ty­rę 4 pra­lai­mė­ji­mus, pa­ki­lo į ant­rą­ją RKL pir­me­ny­bių B di­vi­zio­no Že­mai­ti­jos gru­pės tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.

* Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bių AB „Do­lo­mi­tas“ tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos.

„Alytukas” įvei­kė „Par­ke­tą-Kan­ru­gę-Dav­rą“ re­zul­ta­tu 92:71.

„Alytukui” 26 taš­kus pel­nė E. Or­vi­das, T. Ja­ra­šiū­nas 28, „Par­ke­tui-Kan­ru­gei-Dav­rai“ – A. Še­fe­ris 24, A. Stal­ma­čen­ka 24, E. Ta­ku­še­vi­čius 15.

„SC” pra­lai­mė­jo „Vil­ra­gei“ re­zul­ta­tu 62:78.

„SC”žaidėjo T. Ja­ro­še­vi­čiaus są­skai­to­je – 34 taš­kai, J. Špi­liaus­ko – 13. „Vil­ra­gės“ ko­man­do­je re­zul­ta­ty­viau­si bu­vo M. Be­ne­šiū­nas su 31 taš­ku, o L. Ir­ži­ke­vi­čius su 12.

„Me­di­ko­nių“ krep­ši­nin­kams nu­si­lei­do „Ai­gi­ma“ – 77:69.

„Me­di­ko­nių“ eki­po­je su­ži­bė­jo T. Poš­kaus­kas su 30 taš­kų, E. Poš­kus su 21, „Ai­gi­mo­je“ – S. Deks­nys su 39, M. Nor­vi­la su 14.

„Do­lo­mi­to“ žai­dė­jai nu­ga­lė­jo „Bar­diš­kius“ re­zul­ta­tu 76:57.

„Do­lo­mi­to“ eki­pos spor­ti­nin­kas D. Dve­lis var­žo­vams at­sei­kė­jo 17 taš­kų, o R. Truš­kaus­kas 22. „Bar­diš­kių“ ko­man­do­je re­zul­ta­ty­vu­mu pa­si­žy­mė­jo M. Ru­dzins­kas (19),T. Ki­zi­nis (16) ir A. Dumb­ra (12).

„Bhaa“ pra­lai­mė­jo „Klo­vai­niams“ re­zul­ta­tu 51:98.

„Bhaa“ krep­ši­nin­kas A. And­ru­šai­tis į prie­ši­nin­kų krep­šį įme­tė 18 taš­kų, K. Dry­žas 11. „Klo­vai­nių“ ko­man­do­je ly­gių ne­bu­vo V. Ka­ni­šaus­kui, pel­niu­siam 32 taš­kus, S. Sa­ba­liaus­kui 23, T. Du­rai 28.

FUT­BO­LAS. Tę­sia­si ra­jo­no vy­rų 5X5 ma­žo­jo fut­bo­lo pir­me­ny­bės UAB „Kan­ru­gė­lė“ tau­rei lai­mė­ti.

Sek­ma­die­nį „SC-3“ fut­bo­li­nin­kai pra­lai­mė­jo „Te­cha­sui“ re­zul­ta­tu 5:15.

„Bhaa"ir „LSDP“ eki­pų su­si­ti­ki­mas bai­gė­si pa­sta­ro­sios pra­lai­mė­ji­mu – 7:5.

SVARS­ČIŲ KIL­NO­JI­MAS. Guos­ta­ga­ly­je vy­ku­sio­se at­vi­ro­se svars­čių kil­no­ji­mo var­žy­bo­se Vla­dis­lo­vo Ski­ko tau­rei lai­mė­ti spor­to klu­bo „Ura­nas“ stip­ruo­liai pel­nė ne vie­ną me­da­lį.

Auk­so me­da­liais džiau­gė­si Ores­ta Vai­ce­kaus­kai­tė, Man­tas Vir­bic­kas, Žyd­rū­nė Nak­čiū­nai­tė, Sau­lius Ski­kas.

Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Va­le­ri­jus Dol­go­vas, tre­čią­ją – Da­rius Bal­čiū­nas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Kęs­tu­čio AB­RO­MAI­ČIO as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.

Mins­ke vy­ku­sia­me at­vi­ra­me Bal­ta­ru­si­jos leng­vo­sios at­le­ti­kos ve­te­ra­nų už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­te pa­kruo­jie­tis Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis pel­nė du si­dab­ro me­da­lius.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 03:23
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />