(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Arenoje vyks Europos moterų riedulio kovos

2017 m. vasario 17 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Šian­dien Šiau­lių are­no­je pra­si­de­da tris die­nas truk­sian­čios 2017 me­tų Eu­ro­pos mo­te­rų žo­lės rie­du­lio klu­bų už­da­rų pa­tal­pų „Trop­hy“ tau­rės var­žy­bos, ku­rio­se Lie­tu­vos gar­bę tra­di­ciš­kai gins daug­kar­ti­nės ša­lies čem­pio­nės Šiau­lių „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ rie­du­li­nin­kės.

jurgita@skrastas.lt

Dėl čem­pio­nių ti­tu­lo ir ke­lia­la­pio į A di­vi­zio­ną tur­ny­re taip pat ko­vos Uk­rai­nos „MSC Sum­chan­ka“, Pran­cū­zi­jos Lil­le Met­ro­po­le Hoc­key Club, Ško­ti­jos „MJV Dun­dee Wan­de­rers“, Ai­ri­jos Ards La­dies Hoc­key Club, Ang­li­jos East Grins­tead Ho­chey Club ir Šve­di­jos Par­til­le Sport Club. Šios ko­man­dos – sa­vo ša­lių čem­pio­nės.

Pa­sak „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ klu­bo di­rek­to­rės Joa­nos Gai­da­ma­vi­čie­nės, šiau­lie­tės tur­ny­rą pa­si­tin­ka stip­riau­sios su­dė­ties. Ke­lia­mas tiks­las – iškovoti 1–2 vie­tas, kad ga­lė­tų pa­tek­ti į A di­vi­zio­ną tarp 8 stip­riau­sių Se­no­jo že­my­no ko­man­dų.

Ko­man­dos tre­ne­ris Vai­do­tas Vai­če­liū­nas sa­kė, kad ruoš­tis tur­ny­rui bu­vo ne­leng­va, nes žo­lės rie­du­li­nin­kės ne­tu­ri sa­vo sa­lės, ku­rio­je ga­lė­tų nuo­lat tre­ni­ruo­tis, ren­ka­si ten, kur yra lais­vos vie­tos. Be to, žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­tas Lie­tu­vo­je dar tik įpu­sė­jęs, o ki­to­se ša­ly­se jau pa­si­bai­gęs. Šiau­lie­tėms taip pat la­bai trūks­ta už­da­rų pa­tal­pų žai­dy­bi­nės pa­tir­ties. Šia­me se­zo­ne su­žais­tos vos ke­le­rios rung­ty­nės. Ne­pai­sant sun­ku­mų, tre­ne­ris ti­ki­si, kad pa­siek­ti už­si­brėž­tą tiks­lą pa­vyks.

Šian­dien šiau­lie­tės 12.20 va­lan­dą su­si­tiks su Ai­ri­jos žai­dė­jo­mis, o 18.20 va­lan­dą – su šve­dė­mis. Šeš­ta­die­nį tuo pa­čiu lai­ku žais su ško­tė­mis ir pran­cū­zė­mis. Sek­ma­die­nį 10.20 va­lan­dą šiau­lie­tės ko­vos su Ang­li­jos klu­bu, o 15 va­lan­dą – su Uk­rai­nos klu­bu.

Ge­riau­siai šiau­lie­tės pa­žįs­ta uk­rai­nie­tes, su ku­rio­mis su­si­tin­ka be­veik kas­met. Pa­sak V. Vai­če­liū­no, abi ko­man­dos yra la­bai pa­na­šaus pa­jė­gu­mo, vis­gi anks­tes­nė pa­tir­tis ro­do, kad uk­rai­nie­tėms ge­riau se­ka­si už­da­rų pa­tal­pų tur­ny­ruo­se.

Neb­lo­gai pa­žįs­ta­mos ir Ang­li­jos, Ai­ri­jos bei Pran­cū­zi­jos rie­du­li­nin­kės. Anks­tes­ni su­si­ti­ki­mai su jo­mis bu­vo ga­na įtemp­ti, vie­nus pa­vy­ko lai­mė­ti var­žo­vėms, ki­tus – šiau­lie­tėms. Su Šve­di­jos ko­man­da Šiau­lių rie­du­li­nin­kė­ms yra te­kę žais­ti la­bai se­niai.

Pa­sak „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ il­ga­me­tės žai­dė­jos Jū­ra­tės Juo­dy­tės, už­da­rų pa­tal­pų tur­ny­re ga­li „iš­šau­ti“ bet ku­ri ko­man­da, rung­ty­nės bū­na la­bai ne­nus­pė­ja­mos.

„Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ klu­bas šie­met šven­čia 25 me­tų ju­bi­lie­jų. Šiau­lie­tės 17 kar­tų yra ta­pu­sios Lie­tu­vos žo­lės rie­du­lio pir­me­ny­bių čem­pio­nė­mis ir 12 kar­tų – ša­lies už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­nė­mis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių žo­lės rie­du­lio ko­man­dos „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas“ tre­ne­ris Vai­do­tas Vai­če­liū­na­s ir klu­bo di­rek­to­rė Joa­na Gai­da­ma­vi­čie­nė (ant­ra iš de­ši­nės) sa­kė, kad šį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čio­se Eu­ro­pos mo­te­rų žo­lės rie­du­lio klu­bų už­da­rų pa­tal­pų „Trop­hy“ tau­rės var­žy­bo­se ko­man­da sieks iškovoti aukš­čiau­sią vie­tą.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />