(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Aktualijos

Sporto ir sveikatingumo kompleksas paveikslėliuose

2017 m. vasario 14 d.

Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je vy­ko Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų pri­sta­ty­mas. Tai reiš­kia, kad bir­žie­čiai ga­lė­jo skaid­rė­se ir pla­ka­tuo­se pa­ma­ty­ti, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas – spor­to sa­lė, ba­sei­nas ir le­do ri­tu­lio aikš­tė – da­bar­ti­nio „Sau­lės“ gim­na­zi­jos sta­dio­no vie­to­je bei pa­reikš­ti sa­vo idė­jas ir pa­siū­ly­mus. Kol kas komp­lek­sas, pla­nuo­ja­mas sta­ty­ti dviem eta­pais, gra­žus tik po­pie­riu­je – pi­ni­gų jo sta­ty­bai nė­ra.

Apie pi­ni­gus

2014 me­tais, praė­ju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no val­džia jau bu­vo pa­ren­gu­si Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so tech­ni­nį pro­jek­tą. Jis bu­vo pla­nuo­ja­mas sta­ty­ti ad­re­su J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 69A, ša­lia Jau­ni­mo sta­dio­no. Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas bu­vo pro­jek­tuo­ja­mas su spor­to sa­le ir ba­sei­nu, be le­do are­nos. Jo tech­ni­niam pro­jek­tui pa­reng­ti bu­vo iš­leis­ta 163 000 li­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų.

Ta­čiau nau­jo­ji ra­jo­no val­džia nu­spren­dė, jog bū­tų kur kas pa­to­giau ir pi­giau spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są sta­ty­ti bei eksp­loa­tuo­ti mies­to cent­re ir iš­rin­ko jam vie­tą „Sau­lės“ gim­na­zi­jos sta­dio­ne. Ra­jo­no me­rui Val­de­ma­rui Val­kiū­nui ypač no­rė­jo­si, kad Bir­žuo­se at­si­ras­tų ir le­do ri­tu­lio aikš­tė. Taip bū­tų ren­ta­bi­liau: vė­si­na­mos le­do are­nos per­tek­li­nė ši­lu­ma bū­tų nau­do­ja­ma šil­dy­ti ba­sei­nui. Be to, mies­to cent­re ša­lia bū­si­mo komp­lek­so praei­na vi­sos tra­sos, ko ne­bu­vo anks­čiau komp­lek­sui sta­ty­ti iš­rink­to­je vie­to­je.

Ta­čiau... Už nau­jo­jo tech­ni­nio pro­jek­to pa­ren­gi­mą te­ko mo­kė­ti iš nau­jo. Da­bar iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės pro­jek­to ren­gė­jams – Pro­jek­tų ren­gi­mo cent­rui – bu­vo su­mo­kė­ta 142940 eu­rų.

Dar kar­tą apie pi­ni­gus

2015 ir 2016 me­tais iš Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos komp­lek­so sta­ty­bai Bir­žuo­se bu­vo skir­ta apie 9 mln. li­tų ar­ba apie 3 mln. eu­rų. Tu­rint šiuos pi­ni­gus sau­jo­je, jau bū­tų ga­li­ma bent pa­sva­jo­ti apie sta­ty­bų pir­mą­jį eta­pą. Ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai bu­vo pri­ta­rę, jog pir­ma­ja­me eta­pe tu­rė­tų bū­ti sta­to­ma uni­ver­sa­li spor­to sa­lė, ku­rios Bir­žų spor­ti­nin­kams ver­kiant rei­kia.

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je pa­si­kei­tė val­džia. Į val­džią atė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos dau­gu­ma. Nau­jo­ji val­džia iš nau­jo per­žiū­rės ir skirs­tys Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pi­ni­gus. Ar „vals­tie­čiai“ skirs pi­ni­gų Bir­žų spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sui sta­ty­ti, abe­jo­ti­na. Mat pa­si­gir­do nuo­mo­nių, kad pir­miau­sia rei­kia baig­ti sta­ty­ti tai, kas jau pra­dė­ta. Di­džiau­sia bir­žie­čių vil­tis bū­tų net du mū­sų rink­ti Sei­mo na­riai, ku­rie daž­nai kal­bė­jo apie lo­bis­ti­nę po­li­ti­ką. Ar jų lo­biz­mas su­veiks bir­žie­čių svei­ka­ti­ni­mo nau­dai? Be­lie­ka ti­kė­tis.

Kol kas Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so tech­ni­nį pro­jek­tą ren­gia­me jo sta­ty­bai ne­tu­rė­da­mi nė vie­no eu­ro. Bet yra ir ki­ta me­da­lio pu­sė. Nie­kas pi­ni­gų ne­skirs, jei ne­tu­rė­si­me tech­ni­nio pro­jek­to.

Spor­to sa­lė, ba­sie­nas ir le­do are­na

O da­bar apie pa­tį pro­jek­tą.

Pro­jek­ti­nius spren­di­nius bir­žie­čiams pri­sta­tė tech­ni­nio pro­jek­to ren­gė­jai: Pro­jek­tų ren­gi­mo cent­ro pro­jek­to va­do­vė Ana Gu­re­vi­čie­nė ir ar­chi­tek­tas Ed­var­das Šegž­da.

Ar­chi­tek­tas E. Šegž­da sa­kė, jog no­rė­jo­si su­pro­jek­tuo­ti to­kį pa­sta­tą, ku­ris su­si­lie­tų su gam­ta, bet bū­tų iš­skir­ti­nis, mo­der­nus ir šil­tas, su­kur­tas mi­ni­ma­lis­ti­nės ar­chi­tek­tū­ros prie­mo­nė­mis, ne­gi­gan­tiš­kas.

Pir­ma­ja­me eta­pe pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti uni­ver­sa­lią spor­to sa­lę su blo­kais dra­bu­ži­nėms spor­ti­nin­kams ir tre­ne­riams. Sa­lė­je bū­tų 500 žiū­ro­vų vie­tų, tri­bū­nos – su­stu­mia­mos, ga­li trans­for­muo­tis į tre­ni­ruo­čių sa­lę. Ant­ra­ja­me aukš­te ga­lė­tų įsi­kur­ti ka­vi­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­pos ir t. t. Sa­lė­je bus įreng­ti ir bė­gi­mo ta­kai leng­vaat­le­čiams.

Ant­ra­ja­me eta­pe nu­ma­ty­ta le­do are­nos ir ba­sei­no sta­ty­ba. Ar­chi­tek­tas sa­kė, jog pro­jek­tuo­da­mas le­do are­ną bend­ra­vo su Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio aso­cia­ci­jos na­riais. Jie pra­šė įreng­ti dau­giau per­si­ren­gi­mo pa­tal­pų, džio­vyk­lų. Le­do are­no­je bus 500 žiū­ro­vų vie­tų. Tri­bū­nos – sta­cio­na­rios, iš jų pa­ten­ka­ma į ant­rą­jį aukš­tą, kur įsi­kurs ka­vi­nių blo­kas, gal­būt – vai­kų žai­di­mų zo­na, pa­tal­pos le­do ma­ši­noms, ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui.

Iš vie­no ves­ti­biu­lio bus pa­ten­ka­ma ir į spor­to sa­lę, ir į are­ną, ir į ba­sei­ną. Ba­sei­nas bus 25 met­rų il­gio. Ša­lia ba­sei­no bus įreng­tos dvi sū­ku­ri­nės vo­nios, ke­tu­rios pir­tys, vai­kų ba­sei­nas, srau­ni upė. Iš dra­bu­ži­nių blo­ko bus ga­li­ma p­atek­ti į ant­rą­jį aukš­tą, kur pla­nuo­ja­ma įreng­ti im­ty­nių sa­les, ae­ro­bi­kos sa­lę.

Ar­chi­tek­tas sa­kė, jog komp­lek­so in­ter­je­ras bus mi­ni­ma­lis­ti­nis, tik kai ku­rios zo­nos bus ryš­kes­nių spal­vų. Svar­bu, kad bū­tų švie­su.

Dėl eks­ter­je­ro me­džia­gų dar ne­nusp­ręs­ta. Iš pra­džių jis bu­vo pla­nuo­ja­mas iš ter­mo­me­die­nos, ta­čiau iš­ky­la abe­jo­nių dėl šios me­džia­gos eksp­loa­ta­ci­jos ir kai­nos. Al­ter­na­ty­va ga­li bū­ti aliu­mi­nio konst­ruk­ci­jos ar­ba ke­ra­mi­ka, ku­ri yra sun­kes­nė, bet pi­ges­nė.

Į pa­sta­tą bus ga­li­ma ap­tek­ti iš Gim­na­zi­jos gat­vės. Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės bus įreng­tos ki­to­je pa­sta­to pu­sė­je, iš Ro­tu­šės gat­vės. Prie įė­ji­mo į pa­sta­tą bus ža­lio­ji zo­na, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės. Ba­sei­no sie­nos bus iš stik­lo, į upę, per stik­lą pa­sta­tas ge­riau pri­šils. Le­do are­na su­pro­jek­tuo­ta pa­sta­to šiau­ri­nė­je da­ly­je, spor­to sa­lė – piet­ry­čiuo­se.

Bir­žie­čių klau­si­mai

Į pro­jek­ti­nių spren­di­nių pri­sta­ty­mą atė­jo da­lis ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių, spor­ti­nin­kų, tre­ne­rių, vers­li­nin­kų bei mies­to gy­ven­to­jų, ku­riems tai pa­ma­ty­ti įdo­mu. Bu­vo klau­sia­ma: pir­ma­ja­me eta­pe bus pa­sta­ty­ta spor­to sa­lė. Ar sta­tant ki­tus pa­sta­tus jau baig­tas spor­to sa­lės pa­sta­tas ne­nu­ken­tės? Ar­chi­tek­tas paaiš­ki­no, jog dau­gias­luoks­nė ap­dai­la bus leng­vai iš­mon­tuo­ja­ma ir pa­sta­tas ne­nu­ken­tės.

Bir­žie­čiai do­mė­jo­si, ar ar­chi­tek­tas tu­ri pa­tir­ties pro­jek­tuo­jant pa­na­šius pa­sta­tus. E. Šegž­da sa­kė, jog jis pro­jek­ta­vo Ku­piš­kio, Ru­da­mi­nos, Vil­niaus Fa­bi­jo­niš­kių, Ši­la­lės, Ši­lu­tės ir kt. pa­na­šios pa­skir­ties pa­sta­tus.

Bir­žie­čiams rū­pė­jo ir pi­ni­gai. Nors pri­sta­tant pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus apie komp­lek­so kai­ną kal­bė­ti sun­ku, ar­chi­tek­tas pa­tei­kė pa­vyz­dį: Ku­piš­kio spor­to sa­lės ir ba­sei­no kai­na – 10 mln. eu­rų. Bir­žie­čiai ža­da sta­ty­ti dar ir le­do are­ną. Tad ir ki­lo bir­žie­čiams klau­si­mas, ar ver­ta le­do are­nai iš­leis­ti apie 6–7 mln. eu­rų? Ar jie ka­da nors at­si­pirks? Juk komp­lek­so iš­lai­ky­mas guls ant Sa­vi­val­dy­bės pe­čių.

Kai ku­riems bir­žie­čiams pa­gai­lo ir se­nų lie­pų, ku­rios sta­tant komp­lek­są bus nu­kirs­tos. O kai kas pa­gei­da­vo, kad ar­chi­tek­tai pa­brai­žy­tų ir al­ter­na­ty­vų va­rian­tą, jei ant­ro­jo sta­ty­bų eta­pų ne­bū­tų. Ki­tiems tai su­kė­lė abe­jo­nių: jei šis pa­brai­žy­mas kai­na­vo tiek pi­ni­gų, kiek kai­nuo­tų dar vie­nas pa­brai­žy­mas tik su spor­to sa­le...

Kai ku­rie bir­žie­čiai nie­kaip ne­su­si­gau­dė ar­chi­tek­to brė­ži­niuo­se. Pa­ro­džius spor­to sa­lės pa­sta­tą iš ki­tos pu­sės, jiems ne­bu­vo aiš­ku, ar tai tas pa­ts pa­sta­tas. Ki­tiems pri­trū­ko lan­gų spor­to sa­lė­je.

Ta­čiau pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai tam ir bu­vo pri­sta­ty­ti, kad kiek­vie­nas ga­lė­tų pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. O tie, ku­rie pa­tin­gė­jo atei­ti ir pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, var­gu ar be­tu­rės mo­ra­li­nę tei­sę už­siim­ti bam­bė­ji­mu ir kri­ti­ka.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas