(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Vabalninko kraštas

Katalikų bažnyčia skaičiuoja šimtmečius

2017 m. vasario 14 d.

Va­bal­nin­ko Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į Dan­gų Ro­mos ka­ta­li­kų baž­ny­čia (Ecc­le­sia Ro­ma­na Cat­ho­li­ca As­sump­tio­nis Bea­tae Ma­riae Vir­gi­nis Vo­bol­ni­cen­sis)

Se­no­sios Va­bal­nin­ko baž­ny­čios

Va­bal­nin­ko kraš­tas, skir­tin­gai nuo Bir­žų, ne­pa­si­da­vė re­for­ma­ci­jos vė­jams ir iš­sau­go­jo ka­ta­li­ky­bę. 1617 m. Je­ro­ni­mas Va­la­vi­čius prie Va­bal­nin­ko dva­ro fun­da­vo me­di­nę su vie­nu bokš­tu baž­ny­čią ir do­va­no­jo jai Mie­liū­nų kai­mą. Ši do­va­na tu­rė­jo pa­dė­ti iš­lai­ky­ti baž­ny­čią ir leis­ti pra­gy­ven­ti jos kle­bo­nui.

1639 m. ko­vo 8 d. Len­ki­jos ka­ra­lius ir di­dy­sis Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­tis Vla­dis­lo­vas Va­za Va­bal­nin­ko baž­ny­čiai, kaip nu­ken­tė­ju­siai nuo šve­dų ant­plū­džio ir ma­ro, pa­sky­rė du va­la­kus že­mės Va­bal­nin­ke, Bart­kū­nų so­džių (7 va­la­kai su žmo­nė­mis) ir 2,5 va­la­ko Ge­niš­kių kai­me. Tais pa­čiais me­tais prie Va­bal­nin­ko baž­ny­čios mi­ni­ma vei­kian­ti pa­ra­pi­nė mo­kyk­la.

1664 m. va­sa­rio 1 d. Len­ki­jos ka­ra­lie­nė Ma­ri­ja Liud­vi­ka per­da­vė Va­bal­nin­ko baž­ny­čiai Skiau­tiš­kių (dab. Bai­bo­kai) 8 va­la­kų pa­li­var­ką. Vos po ket­ve­rių me­tų ka­ra­liš­ką­ją do­va­ną iš Va­bal­nin­ko baž­ny­čios mė­gin­ta at­siim­ti: 1668 m. rug­sė­jo 17 d. Va­bal­nin­ko dva­ro val­dy­to­jas Jur­gis Ty­zen­hau­zas jė­ga ban­dė už­grob­ti Va­bal­nin­ko baž­ny­čiai pri­klau­san­tį Skiau­tiš­kių pa­li­var­ką ir iš­vi­jo iš jo ūk­ve­dį Kli­ma­vi­čių.

1696 m. baž­ny­čia su­de­gė, tad bu­vo pa­sta­ty­ta lai­ki­na me­di­nė sto­gi­nė. Ku­ni­go Ab­rao­mo Skir­mun­to rū­pes­čiu 1714 m. pa­sta­ty­ta nau­ja me­di­nė vie­na­bokš­tė baž­ny­čia. Per 1729 m. mies­te­lio gais­rą su­de­gė baž­ny­čia ir vi­si pa­ra­pi­jos tro­be­siai. Pa­mal­dos lai­ky­tos šiau­di­nė­je sto­gi­nė­je.

1734 m. pa­sta­ty­ta tre­čio­ji me­di­nė, čer­pė­mis deng­ta baž­ny­čia, tu­rė­ju­si 3 al­to­rius. 1740 m. is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se pa­mi­nė­tas Va­bal­nin­ko baž­ny­čios or­kest­ras: 4 triū­bos, 4 val­tor­nos, 4 obo­jai, 4 ly­ros, 1 ba­set­lė, ke­li smui­kai. 1740 m. Va­bal­nin­ko baž­ny­čios in­ven­to­riu­je nu­ro­dy­ta, kad Va­bal­nin­ke mo­kyk­los ne­bė­ra, o vai­kai mo­ko­si pri­va­čiai kas sau. 1782 m. baž­ny­čiai pri­klau­sė Bai­bo­kų, Bart­kū­nų ir Mie­liū­nų kai­mai. Kle­bo­nas ka­nau­nin­kas A. Sma­li­na­vi­čius 1806 m. ap­mū­ri­jo šven­to­rių.

1808 m. pa­sta­ty­ta mū­ri­nė Va­bal­nin­ko kle­bo­ni­ja, o 1814 m. ba­lan­džio 5 d. pa­šven­tin­ti bū­si­mos mū­ri­nės Va­bal­nin­ko baž­ny­čios pa­ma­tai.

Va­bal­nin­ko baž­ny­čia

Baž­ny­čia baig­ta sta­ty­ti 1817 m. (ar­chi­tek­tas My­ko­las Šul­cas), pa­šven­tin­ta 1818 m.. Baž­ny­čią kon­sek­ra­vo Kur­šo vys­ku­po pa­gal­bi­nin­kas Ado­mas Kor­vin-Ko­sa­kovs­kis. Ku­rį lai­ką jis bu­vo ofi­cia­lus Va­bal­nin­ko kle­bo­nas, nors čia ne­gy­ve­no. 1880 m. baž­ny­čia pa­di­din­ta, pa­sta­ty­ti du fa­sa­do bokš­tai, mū­ri­nė var­pi­nė.

Va­bal­nin­ko baž­ny­čia yra ba­zi­li­ki­nė, sai­kin­gų kla­si­cis­ti­nių ir puoš­nių neo­ba­ro­ki­nių for­mų, sta­čia­kam­pio pla­no. Jos il­gis – 45 m, plo­tis – 24 m. Tri­jų tarps­nių bokš­tai neiš­kiš­ti, grakš­tūs, lyg su kop­ly­tė­lė­mis ant šal­mų. An­gos su pu­sės ap­skri­ti­mo ar­ka. Fron­to­nas iš­lenk­tu vir­šu­mi. Šo­ni­niai fa­sa­dai rit­miš­kai skai­dy­ti men­tė­mis, puoš­ti trig­li­fais ir me­to­po­mis.

Lan­gai sta­čia­kam­piai. Ap­si­dės nė­ra – tai kla­si­ciz­mo ypa­tu­mas. Baž­ny­čios vi­dus tri­jų na­vų, ku­rių šo­ni­nės ga­na siau­ros. Na­vas ski­ria po du stul­pus, ku­rie su­jung­ti pu­sapsk­ri­tė­mis ar­ko­mis. Lu­bos kryž­mi­nių skliau­tų, at­skir­tų ar­ko­mis. Grin­dys rom­bi­nių ply­te­lių. Baž­ny­čio­je yra pen­ki mū­ri­niai al­to­riai. Baž­ny­čios šven­to­riaus tvo­ra su­mū­ry­ta iš ak­me­nų skal­dos. Jo­je įreng­tos Kry­žiaus ke­lio sto­čių kop­ly­tė­lės (1802 m.). Šven­to­riu­je sto­vi ak­me­nų, skal­dos ir ply­tų mū­ro 2 aukš­tų var­pi­nė (pa­sta­ty­ta 1803–1805 m.).

1895 m. įreng­tas nau­jas Va­bal­nin­ko baž­ny­čios al­to­rius (ar­chi­tek­tas Ful­gen­tas Rim­gai­la). 1904 m. baž­ny­čia iš­da­žy­ta, įsta­ty­tas dai­li­nin­ko Vla­dis­lo­vo Pši­bit­nevs­kio su­kur­tas Šv. Pran­ciš­kaus vit­ra­žas.

De­ja, 1944 m. rugp­jū­čio 1 d. nuo bom­bų spro­gi­mų iš­by­rė­jo baž­ny­čios lan­gai, su­ski­lo vit­ra­žai, ap­dau­žy­ti var­go­nai. Kle­bo­no Ma­to Kir­lio rū­pes­čiu baž­ny­čia su­re­mon­tuo­ta.

Baž­ny­čios ver­ty­bės: var­go­nai, vit­ra­žai, skulp­tū­ros

Va­bal­nin­ko baž­ny­čią jau dau­giau nei šimt­me­tį gar­si­na di­din­gi meist­ro Juo­za­po Ra­da­vi­čiaus 33 re­gist­rų var­go­nai. Tris ma­nua­lus, pe­da­lus ir 32 bal­sus jun­gian­tis inst­ru­men­tas su­kur­tas apie 1890 me­tus. Pro­fe­sio­na­liai su­pro­jek­tuo­ta inst­ru­men­to me­cha­ni­ka, uni­ka­lios įvai­rių flei­ti­nių bal­sų men­zū­ros liu­di­ja apie anuo­met Vil­niu­je gy­ve­nu­sį gar­sų var­go­nų meist­rą. Šiais var­go­nais gro­jo bū­si­mas gar­sus kom­po­zi­to­rius, di­ri­gen­tas, pe­da­go­gas Juo­zas Nau­ja­lis (1869–1934). Bai­gęs kom­po­zi­to­riaus stu­di­jas Var­šu­vo­je, jis 1890–1891 me­tais Va­bal­nin­ke var­go­ni­nin­ka­vo ir va­do­va­vo baž­ny­čios cho­rui.

Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais 1915 m. nu­griau­ti Va­bal­nin­ko baž­ny­čios bokš­tai, su­ža­lo­ti var­go­nai, sto­gas. Po 1921 m. baž­ny­čia su­re­mon­tuo­ta. Var­pi­nė­je pa­ka­bin­ti 4 var­pai.

Va­bal­nin­ko Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­jos baž­ny­čios pa­sta­tų ir sta­ti­nių an­samb­lis (Baž­ny­čia, var­pi­nė ir šven­to­riaus tvo­ra su Kry­žiaus ke­lio kop­ly­tė­lė­mis) įtrauk­tas į kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą ir sau­go­mas vals­ty­bės. Į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įtrauk­ti 10 kil­no­ja­mų­jų pa­vel­do ver­ty­bių: de­ko­ra­ty­vi­nės vie­nuo­lių skulp­tū­ros, krikš­tyk­la, sa­kyk­la su skulp­tū­ra, pro­ce­si­jų kry­žius, skulp­tū­ra „Jo­nas Ne­po­mu­kas“, dvi „Nuk­ry­žiuo­to­jo“ skulp­tū­ros, iš me­džio drož­ta skulp­tū­ri­nė gru­pė „Ma­ri­ja su kū­di­kiu“, vit­ra­žai „Šv. Do­mi­nin­kas“ ir „Šv. Pran­ciš­kus“, žva­ki­dės.

Da­lius MI­KE­LIO­NIS

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas (pa­vel­do­sau­gos)

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />