(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Aktualijos

Mero vizija: uždaryti keturias mokyklas?

2017 m. vasario 3 d.
Edita MIKELIONIENĖ

Ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją „Dėl švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos“. Šio­je in­for­ma­ci­jo­je me­ras tei­gia su­pra­tęs, jog ar­ti­mo­je atei­ty­je mū­sų ra­jo­ne iš vie­nuo­li­kos mo­kyk­lų ga­lė­tų lik­ti tik sep­ty­nios. Su­da­ry­ta Švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pa­siū­ly­mams teik­ti dar­bo gru­pė.

Biu­dže­tas švie­ti­mo įstai­goms ne­pa­lan­kus

In­for­ma­ci­nia­me raš­te me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ra­šo, jog brangs­tant pa­slau­goms, ky­lant pre­kių kai­noms ir t. t. biu­dže­tas tik­rai nė­ra pa­lan­kus švie­ti­mo įstai­goms. Mat švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė me­rui ad­re­sa­vo raš­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad, ne­su­si­da­rius rei­kia­mam mo­ki­nių skai­čiui kla­sė­se, Sa­vi­val­dy­bė iš ra­jo­no biu­dže­to tu­rė­tų fi­nan­suo­ti trūks­ta­mą lė­šų da­lį. Ra­jo­ne trūks­ta 11,95 pro­c. ar­ba 305 mo­ki­nių. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog konk­re­čiai nie­kas ne­skai­čia­vo, kiek iš ra­jo­no biu­dže­to rei­kė­tų pri­si­dė­ti, ta­čiau ši su­ma bū­tų ne­ma­ža. Ta­čiau ar ji ver­ta ke­tu­rių ra­jo­no mo­kyk­lų au­kos?

Vie­na dar­bo gru­pė pa­ta­ri­nės ki­tai

Švie­ti­mo įstai­gų reor­ga­ni­za­ci­jos klau­si­mams spręs­ti su­da­ry­ta švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pa­siū­ly­mams teik­ti dar­bo gru­pė, ku­riai va­do­vau­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė G. Ža­ga­rie­nė. Gru­pę su­da­ro ke­ti­na­mų už­da­ry­ti mo­kyk­lų at­sto­vai, švie­ti­mo dar­buo­to­jai, tė­vų at­sto­vas.

Be­je, ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos tink­lu rū­pi­na­si ne tik ši dar­bo gru­pė. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu jau anks­čiau yra su­da­ry­ta Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos 2016–2020 m. bend­ro pla­no ren­gi­mo gru­pė, ku­riai va­do­vau­ja ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Arū­nas Ans­ki­nas, o jo­je – švie­ti­mo dar­buo­to­jai, spe­cia­lis­tai, tė­vai, po­li­ti­kai.

Nau­jo­ji dar­bo gru­pė iki ko­vo 1 die­nos tu­ri pa­teik­ti pa­siū­ly­mus ra­jo­no Ta­ry­bos švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui bei Švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos bend­ro pla­no gru­pei. Pas­ta­ro­ji iki ge­gu­žės 1 die­nos pa­ko­re­guo­tą pla­ną teiks svars­ty­ti ra­jo­no Ta­ry­bai. Pla­ną ko­re­guo­ti lei­džia­ma kas­met.

G. Ža­ga­rie­nė „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė, jog mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se trūks­ta 11,95 pro­c. mo­ki­nių, ku­rių tuš­čias vie­tas tek­tų deng­ti iš ra­jo­no biu­dže­to lė­šų. Tad dar­bo gru­pė ir spręs, kaip per­tvar­ky­ti mo­kyk­lų tink­lą, kad ne­rei­kė­tų skir­ti pi­ni­gų iš ra­jo­no biu­dže­to. G. Ža­ga­rie­nės tei­gi­mu, įsta­ty­mais nė­ra api­brėž­ta, nuo ko­kio skai­čiaus mo­ki­nių rei­kia už­da­ry­ti mo­kyk­lą. Ta­čiau, jei mo­kyk­lą lan­ko iki 80 mo­ki­nių, kla­sė­je jų tu­rė­tų bū­ti 10, jei 120 mo­ki­nių – 12. Mies­to mo­kyk­lo­se skai­čiai di­des­ni: pra­di­nu­kų kla­sė­je tu­rė­tų bū­ti 22, nuo V kla­sės – 25. Anot G. Ža­ga­rie­nės, vi­sai už­pil­dy­tos ra­jo­ne yra tik dvi mo­kyk­los: „Sau­lės“ ir Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­ja. Ki­to­se mo­kyk­lo­se mo­ki­nių trūks­ta.

A. Vi­duo­lis: me­ras ne­si­lai­ko rin­ki­mų pa­ža­dų

Ką apie tai gal­vo­ja tų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės, ku­rių me­ro vi­zi­jo­se ne­be­tu­rė­tų lik­ti?

Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­ris Vi­duo­lis pir­miau­sia siū­lė pa­skai­ty­ti, ką ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ža­dė­jo ei­da­mas į rin­ki­mus. Vie­nas iš pa­ža­dų bu­vo iš­lai­ky­ti kai­mo mo­kyk­las. Da­bar me­ras plokš­te­lę pa­kei­tė.

Pa­če­riaukš­tės pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, pa­va­din­to­je ger­bia­mo kraš­tie­čio Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Pet­ro Poš­kaus var­du, šiuo me­tu mo­ko­si 99 mo­ki­niai, dir­ba dau­giau kaip 30 dar­buo­to­jų, iš ku­rių 20 – mo­ky­to­jų. Va­ly­to­jos, kū­ri­kai, vai­ruo­to­jai, da­lis mo­ky­to­jų – Pa­če­riaukš­tės kai­mo gy­ven­to­jai, ku­riems už­tik­rin­ta dar­bo vie­ta.

Mo­kyk­la ne­se­niai re­no­vuo­ta. Pa­sak di­rek­to­riaus, jos iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja ne­bran­giai, nes pa­tal­pos šil­do­mos mal­ko­mis. Kū­ri­kai sam­do­mi pa­gal po­rei­kį: žie­mos pra­džio­je, kol ne­šal­ta, dir­ba vie­nas žmo­gus, at­ša­lus – du ar­ba trys.

– Ko­dėl mo­kyk­los ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti, su­vok­ti su­dė­tin­ga. Sup­ran­tu, jei mo­kyk­lo­je bū­tų li­kę 30-40 mo­ki­nių. Bet pas mus – šim­tas. Koks li­ki­mas lau­kia at­nau­jin­tų pa­tal­pų? Se­niū­ni­ja, ki­tos įstai­gos per­si­kė­lė į re­no­vuo­tus kul­tū­ros na­mus. Mo­kyk­los pa­sta­te lik­tų tik bib­lio­te­ka. Te­rei­kia pa­žiū­rė­ti, kas li­ko iš bu­vu­sios Kvet­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to.

Mo­kyk­los di­rek­to­rius sa­kė, jog ne­ži­nia, kaip bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri spręs švie­ti­mo tink­lo per­tvar­kos klau­si­mus. Nei di­rek­to­rių su­si­rin­ki­me, nei vie­šo­jo­je erd­vė­je apie dar­bo gru­pės su­dė­tį ne­bu­vo kal­ba­ma. Praė­ju­sios ka­den­ci­jos val­džia at­vi­rai kal­bė­jo apie švie­ti­mo tink­lo per­tvar­kos gru­pės su­dė­tį, pra­šė siū­ly­ti sa­vo at­sto­vus. Da­bar – nie­ko. Neaiš­ku, pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus vie­nos mo­kyk­los lie­ka, ki­tos – ne. Gal Pa­pi­lio mo­kyk­la pa­lie­ka­ma vien dėl to, kad ten kaž­ka­da mo­kė­si ra­jo­no me­ras?

Mo­ky­to­jai ir jau­ni tė­vai ža­da emig­ruo­ti

Me­dei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Lai­ma Klem­kie­nė sa­kė, jog ini­cia­ty­va už­da­ry­ti Me­dei­kių mo­kyk­lą atė­jo iš ra­jo­no val­džios. Anot L. Klem­kie­nės, tai dar la­biau pa­ska­tins emig­ra­ci­ją, nes jau­nes­ni mo­ky­to­jai, už­da­rius ra­jo­ne ke­lias mo­kyk­las, dar­bo su­si­ras­ti ne­be­si­ti­ki ir ža­da iš­va­žiuo­ti.

L. Klem­kie­nė sa­kė, jog mo­kyk­lo­je mo­ko­si 71 mo­ki­nys, dar 20 vai­kų lan­ko miš­rią prieš­mo­kyk­li­nę ir iki­mo­kyk­li­nę gru­pę. Jai įkur­ti Sa­vi­val­dy­bė bu­vo sky­ru­si 9000 eu­rų. Spren­di­mas pa­si­tei­si­no: tė­vai pa­ten­kin­ti, vai­kai – taip pat. Mat Me­dei­kių kai­mas ne­mirš­ta, o kaip tik ke­lia­si: jau­nos šei­mos tvar­ko­si na­mus, lan­ko­si mo­kyk­los ren­gi­niuo­se, džiau­gia­si ša­lia esan­čia mo­kyk­la. Anot di­rek­to­rės, mo­kyk­lą lan­ko ir so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų vai­kai, ir vai­kai, tu­rin­tys spe­cia­lių­jų po­rei­kių. Ma­žo­je mo­kyk­lo­je jiems ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys. Jei vai­ko nė­ra mo­kyk­lo­je, so­cia­li­nė pe­da­go­gė jau po pir­mos pa­mo­kos skam­bi­na tė­vams. Mo­kyk­la bend­ra­dar­biau­ja su Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­ja, so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis, kar­tu lan­ko pro­ble­mi­nių šei­mų vai­kus.

Mo­kyk­lo­je dir­ba 37 dar­buo­to­jai. L. Klem­kie­nė sa­kė, jog už­drau­dus di­rek­to­riams tu­rė­ti pa­mo­kų, į dar­bą te­ko priim­ti du mo­ky­to­jus. Vie­na iš priim­tų mo­ky­to­jų tu­ri tik tris pa­mo­kas. Ta­čiau dau­ge­liui mo­ky­to­jų čia pa­grin­di­nis dar­bas.

Mo­kyk­los re­mon­to dar­bai jau pa­si­stū­mė­ję į prie­kį: pa­keis­tas sto­gas, lan­gai, be­veik vi­sos kla­sės ap­rū­pin­tos mul­ti­me­di­ja. Pro­jek­to lė­šo­mis šie­met bus su­tvar­ky­tas mo­kyk­los sta­dio­nas.

Anot di­rek­to­rės, už­da­rius Me­dei­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ra­jo­no val­džia ti­ki­si su­stip­rin­ti Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, o Me­dei­kių vai­kų na­mus per­kel­ti į Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je esan­tį bend­ra­bu­tį. Šis žings­nis di­rek­to­rei ne­sup­ran­ta­mas, nes vai­kų na­mų pa­sta­tas su­tvar­ky­tas. Pa­sak di­rek­to­rės, vai­kų tė­ve­liai sa­vo at­ža­lų ne­ke­ti­na leis­ti į Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­lą, ža­da juos leis­ti į mies­to mo­kyk­las.

L. Klem­kie­nė sa­kė, jog kai­me dėl mo­kyk­los už­da­ry­mo nuo­tai­kos liūd­nos, be­si­ke­lian­tis kai­mas ir vėl taps mirš­tan­čiu kai­mu.

Kra­tiš­kiai gy­ve­na ne­ži­no­my­bės nuo­tai­ko­mis

Kra­tiš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Dei­man­tė Ža­lin­ke­vi­čie­nė sa­kė, jog švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos bend­ra­ja­me pla­ne bu­vo nu­ma­ty­ta, jog Kra­tiš­kių mo­kyk­la taps dau­gia­funk­ciu cent­ru. Ge­ro­kai anks­čiau į mo­kyk­lą bu­vo at­vy­ku­si šio tink­lo per­tvar­kos dar­bo gru­pė, kal­bė­jo­si su mo­ki­nių tė­vais. To­mis nuo­tai­ko­mis, jog mo­kyk­la taps dau­gia­funk­ciu cent­ru, iki šiol ir gy­ve­no mo­kyk­los bend­ruo­me­nė ir kai­mas. Da­bar vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė ki­to­kia in­for­ma­ci­ja. Anot di­rek­to­rės, da­bar ko­lek­ty­vas gy­ve­na ne­ži­no­my­bės nuo­tai­ko­mis ir lau­kia nau­jo­sios dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mų. Kol nie­kas neaiš­ku, šiuo klau­si­mu mo­kyk­los bend­ruo­me­nė ne­kal­ba ir su mo­ki­nių tė­vais.

Mo­kyk­los di­rek­to­rė sa­kė, jog šiuo me­tu mo­kyk­lo­je mo­ko­si 76 mo­ki­niai, iš jų – 20 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Mo­kyk­lo­je dir­ba 20 mo­ky­to­jų bei ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las. Ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jai yra vie­tos gy­ven­to­jai.

Vie­šo­je in­for­ma­ci­jo­je – me­ro nuo­mo­nė

Me­ro in­for­ma­ci­jo­je ra­šo­ma, jog „At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą rei­kė­tų reor­ga­ni­zuo­ti. Šios mo­kyk­los di­rek­to­rius Vai­das But­ke­vi­čius ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ką tai ga­lė­tų reikš­ti. Anot di­rek­to­riaus, tai tik me­ro as­me­ni­nė nuo­mo­nė. V. But­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog mo­kyk­los ver­čia­si iš tiek krep­še­lio lė­šų, kiek tu­ri. Yra ir ki­to­kių ga­li­my­bių su­tau­py­ti, nei už­da­ry­ti mo­kyk­las. V. But­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, in­for­ma­ci­jos apie tai, jog ra­jo­ne ke­ti­na­ma už­da­ry­ti mo­kyk­las, skelb­ti ne­rei­kė­jo tol, kol pa­siū­ly­mų ne­pa­rengs dar­bo gru­pė. Vie­ša išanks­ti­ne in­for­ma­ci­ja dar­bo gru­pei da­ro­mas spau­di­mas. Be­je, nie­kas ne­ži­no, kas dar­bo gru­pę su­da­rė ir kas šio­je dar­bo gru­pė­je dir­ba.

Pa­bir­žė tu­ri ge­rų ži­nių: iš­liks

Pa­bir­žės pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ar­ma­las sa­kė, jog jo ži­nio­mis, dar­bo gru­pė lai­ko­si nuo­mo­nės, kad Pa­bir­žės mo­kyk­lą rei­kia iš­sau­go­ti. Tai di­rek­to­rius ži­no­jo dar prieš dar­bo gru­pės po­sė­dį, ku­ria­me tu­rė­jo bū­ti su­dė­ti ga­lu­ti­niai taš­kai. V. Ar­ma­lo tei­gi­mu, prie Pa­bir­žės pa­grin­di­nės mo­kyk­los bus pri­jung­ta Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

V. Ar­ma­lo tei­gi­mu, po­li­ti­kai pa­da­rė di­de­lę klai­dą įkur­da­mi dar vie­ną biu­dže­ti­nę įstai­gą – vos už ke­lių ki­lo­met­rų nuo Pa­bir­žės esan­tį Kir­do­nių dau­gia­funk­cį cent­rą. Koks tiks­las kur­ti cent­rą, jei vai­kų kas­met dras­tiš­kai ma­žė­ja? Pa­bir­žės pa­grin­di­nė mo­kyk­la taip pat kaž­ka­da iš­nyks, nes ne­be­bus mo­ki­nių. Šiuo me­tu mo­kyk­lą lan­ko 120 mo­ki­nių, tarp ku­rių – try­li­ka iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Į pir­mą­ją kla­sę ki­tų moks­lo me­tų pra­džio­je kol kas pa­gei­dau­ja atei­ti še­ši pir­mo­kai.

Di­rek­to­rius V. Ar­ma­las sa­kė, jog me­ras V. Val­kiū­nas lai­ko­si tos nuo­mo­nės, kad mo­kyk­lą Pa­bir­žė­je rei­kia už­da­ry­ti. Vi­ce­me­rė I. Var­zie­nė to­kiam žings­niui ne­pri­ta­ria. Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs: jei val­džia šiuo klau­si­mu ne­tu­ri bend­ros nuo­mo­nės, ga­li nu­tik­ti vi­saip.

Pa­siū­ly­mų neatsk­lei­dė

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Ri­man­tas Jo­cius dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mų, ku­riuos ji jau bu­vo su­for­mu­la­vu­si praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je, „Bir­žie­čių žo­džiui“ neatsk­lei­dė. Pa­siū­ly­mus ki­tą sa­vai­tę dar­bo gru­pė pa­teiks Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos 2016–2020 m. bend­ro pla­no ren­gi­mo gru­pei bei ra­jo­no Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui. R. Jo­ciaus nuo­mo­ne, dar ne­ži­nia, kam pri­tars ko­mi­te­tas ir mi­nė­to­ji dar­bo gru­pė: me­ro pa­siū­ly­mams už­da­ry­ti mo­kyk­las, ar dar­bo gru­pės pa­reng­tiems pa­siū­ly­mams, ku­rie nuo ži­niask­lai­dos sle­pia­mi. To­dėl, R. Jo­ciaus nuo­mo­ne, apie tai dar ne­ver­ta kal­bė­ti.

Pa­sak R. Jo­ciaus, į val­džia ei­da­ma Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ža­dė­jo, jog bus įsteig­tas kla­sės, o ne mo­ki­nio krep­še­lis. Ta­čiau po rin­ki­mų šie pa­ža­dai su­bliuš­ko. Mat įve­dus kla­sės krep­še­lį, vals­ty­bei pri­reik­tų mi­li­jo­nų jiems fi­nan­suo­ti. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės raš­te tuš­čių vie­tų švie­ti­mo įstai­go­se den­gi­mas už­me­ta­mas sa­vi­val­dy­bėms.

Anot R. Jo­ciaus, aki­vaiz­du, jog mo­ki­nių ma­žė­ja ir mo­kyk­las rei­kės už­da­ry­ti. Ta­čiau šis pro­ce­sas tu­ri bū­ti ne stai­gus, o laips­niš­kas.

Me­ro in­for­ma­ci­jo­je siū­lo­mas dras­tiš­kiau­sias ir pa­pras­čiau­sias ke­lias – mo­kyk­las už­da­ry­ti. Me­ras nuo­lat rei­ka­lau­ja spren­di­mus pa­grįs­ti tiks­liais skai­čiais. De­ja, kol kas ne­pas­kai­čiuo­ta, kiek kai­nuos at­leis­ti bū­rį dar­buo­to­jų, ku­r jiems rei­kės dė­tis, kiek kai­nuos mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mas, ką rei­kės da­ry­ti su iš­tuš­tė­ju­siais pa­sta­tais ir t. t.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas