(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Esu biržietis

Paskutiniai Nijolės rūpesčiai ir žodžiai

2017 m. vasario 3 d.

Mir­ties me­ti­nių šv. Mi­šios vyks va­sa­rio 3 d., penk­ta­die­nį, 18 val. – Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.

Va­sa­rio 4 d., šeš­ta­die­nį, 10 val. – Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je.

Pas­ku­ti­niai Ni­jo­lės rū­pes­čiai ir žo­džiai

Me­tai be Ni­jo­lės. Pri­si­mi­ni­mų švie­sių daug. Ats­ku­bė­jo. Pa­sa­kė šil­tą žo­dį ir išė­jo. Am­ži­nai.

„Tvar­ky­da­vau Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės bu­hal­te­ri­ją. Me­tai bai­gė­si. Ni­jo­lė už­su­ko pas ma­ne į dar­bą. Do­ku­men­tų at­siim­ti. Kaip vi­suo­met – su šyp­se­na. Už­siė­mu­si. Net ne­pri­sė­do. Lėks ten, lėks ten...

Ma­no tė­vai gy­ve­na to­li, už 100 ki­lo­met­rų. Ni­jo­lė man bu­vo kaip mo­ti­na. Sa­ky­da­vau Jai: Ni­jo­le, sa­vait­ga­lis, iš­jun­ki­te te­le­fo­ną ir nors kar­tą pail­sė­ki­te. Ji – ne. Pa­ma­ty­si ir jau le­kia pro ša­lį per gy­ven­vie­tę. Ne­ga­liu, sa­ky­da­vo, man rei­kia žmo­nių.

Tą kar­tą at­si­svei­ki­no­me iki šeš­ta­die­nio. Šeš­ta­die­nį mes tu­rė­jo­me vyk­ti į Jel­ga­vą eks­kur­si­jon. Į le­do skulp­tū­rų par­ką. Ni­jo­lė kaip vi­suo­met: „Jū­ra­čiuk, su­si­tik­si­me...“ (Jū­ra­tė Rat­ni­kie­nė, Bir­žai).

„Su Ni­jo­le mes pa­drau­gau­da­vo­me. Mū­sų vien­kie­mis Jai pa­ke­liui. Stab­tel­da­vo. Prieš Ka­lė­das mes vien­kie­mį iš­puoš­da­vo­me įvai­rio­mis spin­din­čio­mis gir­lian­do­mis. Ni­jo­lė at­vež­da­vo ir kai­mo žmo­nes pas mus į eks­kur­si­ją. Kal­bė­da­vo­mės su Ni­jo­le apie vis­ką: vai­kus, li­gas, gy­ve­ni­mą. Ži­no­jau: pa­ti ser­ga, bet ji ne­si­guos­da­vo. Svars­tė, kaip pa­dė­ti mū­sų bend­riems pa­žįs­ta­miems. Džiaug­da­vo­si: vie­na mo­te­ris po sun­kios li­gos at­si­gau­na. Krim­to­si: o ki­ta li­gą už­del­sė, lai­ku ne­si­krei­pė į gy­dy­to­jus. Ma­no mo­ti­na ir­gi gu­li ant pa­ta­lo. Ni­jo­lei guos­da­vau­si: su­trik­siu pa­sku­ti­nę aki­mir­ką. Man bus sun­ku, bi­jau mirš­tan­čių. Ni­jo­lė ma­ne drą­si­no. Rei­kės pa­ta­ri­mo, pa­gal­bos, skam­bink die­ną ar nak­tį. Nuos­ta­bi mo­te­ris. Bu­vo gi­mu­si ki­tiems pa­dė­ti. Pas­ku­ti­nį kar­tą už­su­ku­si bu­vo su­si­rū­pi­nu­si. Už­sa­ky­tas au­to­bu­sas į eks­kur­si­ją, bet žmo­nės ne­be­no­ri va­žiuo­ti į le­do skulp­tū­rų par­ką, at­si­sa­ki­nė­ja“. (Al­ma Ba­čiu­lie­nė, Guo­džiai).

„Kaip ne­pri­si­min­si pa­sku­ti­nio su­si­ti­ki­mo. Už­bė­go Ji į se­niū­ni­ją tos die­nos ry­tą. Kai­my­nės ty­ri­mų la­pe­lių. Už­jau­tė Ji sa­vo žmo­nes, kad ne­rei­kė­tų jiems va­ži­nė­ti au­to­bu­sais, gaiš­ti lai­ko, pa­ti at­sa­ky­mus par­vež­da­vo. Ir tą­kart už­su­ko. Tik ne­be­per­žen­gė per ka­bi­ne­to slenks­tį. Prie du­rų pa­sto­vė­jo. Ati­da­viau Jai ty­ri­mų la­pe­lius. Išs­ku­bė­jo. Pas­kui dar prieš pie­tus pa­skam­bi­no. Pra­šė pa­tiks­lin­ti, kiek va­bal­nin­kie­čių vai­kų, pen­si­nin­kų va­žiuos į eks­kur­si­ją. Sus­kai­čia­vau, skam­bi­nau, bet Ji jau neat­si­lie­pė“. (Ze­na Švai­naus­kie­nė, Va­bal­nin­kas).

„Iš­va­ka­rė­se Ni­jo­lė pas mus bu­vo už­su­ku­si. Sau­sio mė­ne­sį va­gys man iš­vo­gė dy­ze­li­nį ku­rą. Ni­jo­lė pa­si­tei­ra­vo, ar po­li­ci­ja ra­do va­gis. Ni­jo­lė dar bu­vo su­si­rū­pi­nu­si dėl pra­sto Šu­kio­nių ke­lio. Rin­ko gy­ven­to­jų pa­ra­šus. Ji kal­bė­jo: rei­kia šie­met mums vi­siems su­siim­ti, iš­siun­ti­nė­ti pa­raiš­kas į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, vi­sur. Gal rei­ka­lai pa­ju­dės, nu­ties mums as­fal­tą? Ni­jo­lė daž­nai už­suk­da­vo. Pa­si­guos­da­vo, kad sun­ku. Svei­ka­ta ne ko­kia. Nak­ti­mis ne­beuž­mie­ga. At­si­ke­lia. Ra­šo bend­ruo­me­nės pro­jek­tus“. (Kęs­tu­tis Švėgž­da, Šu­kio­nys).

„Už­bė­go pas ma­ne į na­mus. Trum­pam. Pa­si­džiaug­ti. Per nak­tį už­bai­gu­si bend­ruo­me­nės pro­jek­tą. Pri­duos. La­bai la­bai sku­bė­jo. Iš­ly­dė­jau Ni­jo­lę pro du­ris. Ir pa­gal­vo­jau sau: „Le­ki ir le­ki, Ni­jo­le“. Tik to Jai ne­pa­sa­kiau gar­siai. Daug kar­tų esu tai sa­kiu­si. Nek­lau­sė“. (Ri­ta Bie­lia­kie­nė, Šu­kio­nys).

„Ni­jo­lė kvies­da­vo­si į įvai­rius ren­gi­nius. Fo­tog­ra­fuo­da­vau, fil­muo­da­vau. Ke­tu­rias die­nas su­gai­šo­me, kai Ni­jo­lė už­si­brė­žė pa­kal­bin­ti ir nu­fo­tog­ra­fuo­ti vi­sas Bir­žų kraš­to rank­dar­bių mė­gė­jas. Su­ruo­šė kon­fe­ren­ci­ją.

Vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį Ni­jo­lė spren­dė įvai­riau­sius klau­si­mus. Te­le­fo­nai skam­bė­da­vo be pa­lio­vos. Ne­ju­čia ji pa­di­din­da­vo grei­tį. Žvyr­ke­liu mes skris­da­vo­me 140. Iš­vyk­da­mas iš na­mų su sa­vo Ve­ru­te net at­si­svei­kin­da­vau. Ga­liu ir ne­beg­rįž­ti... Daug pi­ni­gų Ni­jo­lė iš­da­li­nu­si li­ki­mo nu­skriaus­tie­siems. Per tuos rū­pes­čius ne kar­tą ir sa­vo pi­ni­gi­nę pa­me­tu­si.

Kar­tais ne­beišt­ver­da­vau ir Ją pra­dė­da­vau mo­ky­ti, kam Ji­nai taip už­si­lei­džia, kam duo­da­si ap­ke­lia­ma? Pa­vyz­džiui, vie­ną kar­tą mums su­kant ra­tus po Bir­žų ra­jo­ną pa­lei ama­ti­nin­kes, pa­skam­bi­na iš sa­vi­val­dy­bės ir pra­šo: nė­ra kam į šer­me­nis vai­ni­ko nu­neš­ti, gal Ji ga­li? Pa­siu­ti­mas, Ni­jo­lė nu­trau­kė mū­sų ke­lio­nę, grį­žo at­gal ir ne­šė tą vai­ni­ką.

Pas­ku­ti­nis su­si­ti­ki­mas – Ge­du­lo ir vil­ties die­nos mi­nė­ji­mas Va­bal­nin­ke. Gra­žus ren­gi­nys. Pas­ku­ti­nis Ni­jo­lės pa­si­sa­ky­mas. Fo­tog­ra­fa­vau. Šau­lių kuo­pa ren­gi­nio da­ly­vius vai­ši­no sa­vo gar­džia ko­še. Ir Ni­jo­lė tarp vi­sų – vai­ši­na­si, bend­rau­ja...

Pas­ku­ti­niu me­tu Ji bu­vo tiek už­siė­mu­si. Anks­čiau dar už­suk­da­vo pas mus į kam­ba­rį, iš­ger­da­vo­me ar­ba­tos, pa­si­kal­bė­da­vo­me. O pa­sku­ti­nį mė­ne­sį ant sig­na­lo: pypt, pypt... Iš­bė­gu lau­kan, o Ji: „Sta­sy, pa­ra­šo ant do­ku­men­tų rei­kia ten ir čia“. Ir vėl sė­da į au­to­mo­bi­lį ir iš­rūks­ta. Stab­džiau ją prieš ke­le­rius me­tus: „Ni­jo­le, ma­žink tem­pus, baik laks­ty­ti. Jei­gu taip dūk­si, teks man ir Ta­vo lai­do­tu­ves fo­tog­ra­fuo­ti“. Ni­jo­lė įsi­dė­mė­jo šią fra­zę. Ji jos ne­slėp­da­vo ir nuo ki­tų, vi­siems pa­sa­ko­da­vo kaip anek­do­tą. Juok­da­vo­si Ni­jo­lė, juok­da­vo­si ir ki­ti“. (Sta­nis­lo­vas Va­da­po­las, fo­tog­ra­fas).

„Tą pa­čią die­ną Ni­jo­lė ma­ne prie „Cen­to“ par­duo­tu­vės pa­šau­kė ir klau­sia: „Kaip tau, Pet­rai­ti, se­ka­si?“ At­sa­kiau: „Se­ka­si taip, kaip laik­raš­čiai apie ma­ne ra­šo...“ O Ni­jo­lė: „Ir man ne kas su svei­ka­ta“. Grį­žau na­mo, o va­ka­re – ži­nia: „Ni­jo­lės ne­bė­ra“. Va­žia­vau į lai­do­tu­ves ir ne­nu­va­žia­vau. Au­to­mo­bi­lis pu­siau­ke­lė­je su­ge­do. (Al­ber­tas Pet­rai­tis, Gei­džiū­nai).

„Su grei­tą­ja Ni­jo­lę ly­dė­jau į Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nę. Tei­kė­me bū­ti­ną me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą. Li­go­nę kal­bi­no­me. Ji bu­vo są­mo­nin­ga. Rū­pi­no­si ne sa­vo svei­ka­ta, gy­ve­no ki­tų rū­pes­čiais. Ir vis mi­nė­jo An­ta­ną, bro­lį. Ties Pum­pė­nais pa­sa­kė: „Oi, kaip skau­da gal­vą“. Ir pa­ni­ro į ko­mą. Ne­be­kal­bė­jo“. (Zi­ta Bur­bu­lie­nė, Bir­žų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ad­mi­nist­ra­to­rė).

Už­ra­šė Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas