(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiaulių ir Panevėžio verslas – už bendrą regioninį universitetą

2017 m. vasario 4 d.
Auksė SMAGRIŪNAITĖ

Va­kar Šiau­lių uni­ver­si­te­te (ŠU) vy­ku­sio­je ap­skri­to sta­lo dis­ku­si­jo­je Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio re­gio­nų vers­lo, sa­vi­val­dos, švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vai, Sei­mo na­riai kal­bė­jo apie aukš­to­jo moks­lo svar­bą ir jo iš­sau­go­ji­mą re­gio­ne. Nuo­mo­nė vie­nin­ga: uni­ver­si­te­tas Šiau­rės Lie­tu­vo­je yra bū­ti­nas.

Išei­ties ieš­ko kar­tu

Dis­ku­si­ją pra­dė­ję Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­rius pro­f. Do­na­tas Jur­gai­tis, stu­di­jų pro­rek­to­rius dr. Re­mi­gi­jus Bub­nys, moks­lo ir me­no pro­rek­to­rė pro­f. dr. Ing­ri­da Šau­lie­nė pri­sta­tė nau­ją­ją kon­cep­ci­ją.

Pa­sak D. Jur­gai­čio, sa­va­ran­kiš­ko uni­ver­si­te­to iš­li­ki­mo sce­na­ri­jus yra ne­rea­lus, to­dėl kal­ba­ma apie ki­tą ke­lią – Šiau­rės Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tą (pa­va­di­ni­mas – dis­ku­si­jų ob­jek­tas), ja­me Šiau­liai ir Pa­ne­vė­žys bū­tų ly­gia­ver­čiai par­tne­riai.

Pa­gal pa­teik­tą vi­zi­ją prie tri­jų ŠU fa­kul­te­tų (Ug­dy­mo moks­lų ir so­cia­li­nės ge­ro­vės, So­cia­li­nių, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ir me­nų, Tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­nių ir bio­me­di­ci­nos moks­lų) ir dvie­jų ins­ti­tu­tų (Tęs­ti­nių stu­di­jų ir Moks­lo) pri­si­dė­tų Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Pa­ne­vė­žio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo fa­kul­te­tas.

Dis­ku­si­jos da­ly­viai pa­brė­žė, kad svar­bu iš­gry­nin­ti, ko­kios kom­pe­ten­ci­jos, pro­gra­mos re­gio­nuo­se yra stip­rios. Prie­lai­da bend­ram uni­ver­si­te­tui ga­lė­tų tap­ti stip­ri ŠU edu­ko­lo­gi­nė kryp­tis bei tech­no­lo­gi­nė – KTU Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo.

Bend­rą po­zi­ci­ją dėl aukš­to­jo moks­lo ins­ti­tu­ci­jų vys­ty­mo re­gio­ne ga­li tu­rė­ti ke­tu­rios ap­skri­tys: Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Tel­šių ir Ute­nos.

Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų va­do­vai nea­be­jo­ja, kad aukš­to­jo moks­lo ins­ti­tu­ci­ja – vie­nas iš re­gio­nų vys­ty­mo­si lo­ko­mo­ty­vų.

Re­gio­nams rei­ka­lin­gos tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos, o jų pri­trau­ki­mui už­tik­rin­ti rei­ka­lin­gos dvi są­ly­gos: iš­vys­ty­ta inf­rast­ruk­tū­ra ir dar­bo jė­gos bei spe­cia­lis­tų pa­siū­la. Kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mas re­gio­ne su­da­ry­tų prie­lai­das stu­den­tams lik­ti dirb­ti.

Pra­mo­ni­niams Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­nams trūks­ta in­ži­ne­ri­nės pa­krai­pos spe­cia­lis­tų, jų įdar­bi­na­mu­mas sie­kia 100 pro­cen­tų. Bend­ras ŠU stu­den­tų įsi­dar­bi­na­mu­mas yra 80 pro­cen­tų.

Vid­man­to Ja­per­to, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­to, ŠU ta­ry­bos na­rio, nuo­mo­ne, bū­ti­na ieš­ko­ti bend­rų spren­di­mų, kaip at­si­spir­ti Vil­niaus, Kau­no dik­ta­tui, bei už­tik­rin­ti uni­ver­si­te­ti­nio moks­lo atei­tį Šiau­liuo­se ar vi­sa­me Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­ne. Tam rei­ka­lin­gi par­tne­riai.

„Moks­lo ir vers­lo ins­ti­tu­ci­jos yra pa­jė­gios ko­vo­ti. Lie­tu­vos bend­ra­ja­me pla­ne Šiau­liai įvar­dy­ti kaip re­gio­ni­nis met­ro­po­li­nis cent­ras. Ma­no nuo­mo­ne, aukš­to­jo uni­ver­si­te­ti­nio moks­lo bu­vi­mas re­gio­ne yra pri­va­lo­ma są­ly­ga, jei no­ri­me už­tik­rin­ti vi­są ži­nių įsi­gi­ji­mo gran­di­nę: nuo sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų, pro­fe­si­nio ren­gi­mo, ko­le­gi­jų iki uni­ver­si­te­to, ku­ris yra pa­grin­di­nis švie­ti­mo, moks­lo sis­te­mos rams­tis“, – sa­kė V. Ja­per­tas.

Vers­las su uni­ver­si­te­tu ieš­ko są­sa­jų ne tik dėl struk­tū­ros iš­lai­ky­mo: kal­ba­ma ir apie spe­cia­lis­tų po­rei­kį, ko­ky­biš­kas pra­kti­kos vie­tas stu­den­tams įmo­nė­se, bend­ra­dar­bia­vi­mą, pri­tai­kant moks­lo ži­nias vers­le. Be to, moks­li­nis po­ten­cia­las ga­li pa­dė­ti sa­vi­val­dy­bėms su­val­dy­ti vie­šuo­sius pro­ce­sus, stra­te­gi­jos, pla­na­vi­mo klau­si­mus.

V. Ja­per­tas ti­ki­si, kad Vy­riau­sy­bė, dek­la­ruo­jan­ti re­gio­ni­nės po­li­ti­kos svar­bą, tin­ka­mai įver­tins re­gio­nų ini­cia­ty­vas. Tai, kad žmo­nės iš­vyks­ta iš re­gio­no, jis pa­va­di­no na­cio­na­li­nės po­li­ti­kos pa­sek­me.

Uni­ver­si­te­tui V. Ja­per­tas lin­kė­jo šū­kį „Vis­kas vyks­ta čia“ pa­keis­ti į „Esa­me vi­sur, kur mū­sų rei­kia.“

Rei­ka­lin­gi są­ly­čio taš­kai

Pa­ne­vė­žio mies­to me­ras Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas iš­sa­kė Pa­ne­vė­žio re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­zi­ci­ją, ku­ri yra iš­siųs­ta Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei, Sei­mo švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui: re­gio­ne tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas ir aukš­ta­sis moks­las, ir po­rei­kius ati­tin­kan­tis fi­nan­sa­vi­mas.

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­kė, jog nuo­sta­ta yra aiš­ki: aukš­ta­sis moks­las tu­ri iš­lik­ti. Jis pri­tar­tų ir Šiau­rės Lie­tu­vos uni­ver­si­te­to idė­jai.

Ute­nos re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Pas­va­lio ra­jo­no me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas taip pat pa­brė­žė bend­rą var­dik­lį: uni­ver­si­te­tas Šiau­rės Lie­tu­vo­je rei­ka­lin­gas, nes stu­den­tai, iš­vy­kę iš re­gio­nų stu­di­juo­ti į Vil­nių, Kau­ną, ten ir nu­sė­da.

Si­gi­to Gai­liū­no, Pa­ne­vė­žio pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­to, nuo­mo­ne, re­gio­ni­nis aukš­ta­sis moks­las pir­miau­sia yra orien­tuo­tas į re­gio­ni­nį vers­lą, skir­tas ruoš­ti bū­si­mus spe­cia­lis­tus re­gio­nams. Ne­te­kus aukš­to­jo moks­lo įstai­gos, bū­tų nu­trauk­ta gys­la in­ves­tuo­to­jams, ku­riems svar­bu, ar yra kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos.

S. Gai­liū­nas uni­ver­si­te­tų skai­čiaus nu­lei­di­mą „iš vir­šaus“ pa­va­di­no ydin­ga pra­kti­ka.

„Pa­tys uni­ver­si­te­tai tu­rė­tų jung­tis, koo­pe­ruo­tis, ieš­ko­ti bend­rų są­ly­čio taš­kų, iš­gy­ven­ti kar­tu. Tu­rė­tų ak­ty­viai įsi­jung­ti vers­las, sa­vi­val­da. Ne tik į dis­ku­si­jas, bet ieš­ko­ti fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, kaip kar­tu, pri­si­de­dant Vy­riau­sy­bei, iš­lai­ky­ti uni­ver­si­te­tus re­gio­nuo­se.“

Vis­val­das Mat­ke­vi­čius, Pa­ne­vė­žio pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, pri­ta­rė min­čiai apie va­di­na­mą­jį Šiau­rės Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tą, ku­ris pa­ten­kin­tų ir Šiau­lių, ir Pa­ne­vė­žio po­rei­kius.

„Sa­vo mies­te pri­va­lo­me tu­rė­ti uni­ver­si­te­ti­nio ly­gio stu­di­jas. Ma­no­me, kad re­gio­no vys­ty­mas be uni­ver­si­te­ti­nių stu­di­jų yra sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mas“, – sa­kė V. Mat­ke­vi­čius.

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Pa­ne­vė­žio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo fa­kul­te­to de­ka­nė Dai­va Žos­tau­tie­nė iš­kė­lė klau­si­mą, ką da­ry­ti, kad jau­ni­mas no­rė­tų stu­di­juo­ti re­gio­ne. Jos nuo­mo­ne, tam įran­kius tu­rė­ti su­teik­ti pa­ti sis­te­ma.

Sei­mo švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys pro­f. Arū­nas Gu­mu­liaus­kas pa­brė­žė, kad aukš­tų­jų mo­kyk­lų bend­ra­dar­bia­vi­mas, ypač re­gio­nuo­se, tu­rė­tų stip­rė­ti, Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių pa­vyz­dys – pir­mas žings­nis. Jo nuo­mo­ne, bus bū­ti­nas pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis: po ope­ra­ci­jos var­žy­bo­se ne­da­ly­vau­ja­ma.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Vid­man­to Ja­per­to, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­to, Šiau­lių uni­ver­si­te­to ta­ry­bos na­rio, nuo­mo­ne, bū­ti­na ieš­ko­ti bend­rų spren­di­mų ir už­tik­rin­ti uni­ver­si­te­ti­nio moks­lo atei­tį Šiau­liuo­se ar vi­sa­me Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­ne.

Si­gi­tas Gai­liū­nas, Pa­ne­vė­žio pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas, sa­ko, kad ne­te­kus aukš­to­jo moks­lo įstai­gos, bū­tų nu­trauk­ta gys­la in­ves­tuo­to­jams, ku­riems svar­bu, ar yra kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos.

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. vasario 4 d.
lankomiausias

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

2017 m. vasario 4 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas