(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
Vytautas RUŠKYS

Agen­tū­ra „Fac­tum“, fik­suo­jan­ti Lie­tu­vos re­kor­dus, pa­skel­bė, kad re­kor­di­nin­ke ta­po Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė, iš skiau­čių pa­siu­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas „Fac­tum“ re­kor­das.

vytautas@skrastas.lt

Tai di­džiau­sias – 545,4 cm² plo­to, 84 × 72 cm dy­džio – Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas, su­siū­tas iš me­džia­gos skiau­čių.

Her­bą au­to­rė 2015 me­tais pa­do­va­no­jo Kruo­pių se­niū­ni­jai.

„Re­kor­do ap­ra­šy­mas taip pat įtrauk­tas į rengia­mą spau­dai „Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą“, – jos su­da­ry­to­jas Vy­tau­tas Na­vai­tis tei­gė re­dak­ci­jai.

Kruo­piš­kė her­bui pa­nau­do­jo me­džia­gas, ku­rios tin­ka­mos dra­bu­žių pa­mu­ša­lams. Siu­vė­jai bu­vo pa­to­gu tuo, kad au­di­nys yra plo­nas, su sin­te­ti­niais prie­dais.

Iš au­di­nio mo­te­ris kar­pė ap­skri­ti­mus.

„Pas­kui kraš­te­liais dygs­niuo­ji su siū­lu, o kai apei­ni ap­lin­kui – su­trau­ki siū­lą, su­ri­ši maz­ge­lį, kad ne­pa­si­leis­tų, ir taip pa­da­rai lyg gė­lės žie­de­lį,“ – pa­sa­ko­jo E. Ba­ris­tie­nė.

Kai įpra­to – nė aki­mis ne­be­se­kė. Pri­da­rė ke­lis šim­tus žie­de­lių.

Dau­giau­sia rei­kė­jo her­be vy­rau­jan­čių spal­vų – bal­tos ir rau­do­nos, o tik šiek tiek mė­ly­nos ir gels­vos.

Žie­de­lius ant stan­des­nio au­di­nio su­kli­ja­vo į rei­kia­mas for­mas.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

78 me­tų Kruo­pių gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė prieš tre­jus me­tus iš me­džia­gos skiau­čių su­siu­vo Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą.

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas