(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Rozalimo miestelį nusiaubė vandalai

2017 m. birželio 15 d.
Edita KARKLELIENĖ

Nak­tį į ant­ra­die­nį Pak­ruo­jo ra­jo­no Ro­za­li­mo mies­te­ly­je siau­tė­jo van­da­lai: ap­ga­din­ti mies­te­lio pri­va­čių as­me­nų, se­niū­ni­jos, pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tai, AB „Eso“ tur­tas.

Ta­čiau la­biau­siai vie­tos gy­ven­to­jams ap­mau­du dėl Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos var­do baž­ny­čios šven­to­riu­je pa­lai­do­to il­ga­me­čio Ro­za­li­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­no Ani­ce­to Ki­sie­liaus ka­po iš­nie­ki­ni­mo.

edita@skrastas.lt

Ti­kė­ti­na, kad van­da­lai Ro­za­li­mą nu­siau­bė ke­lios va­lan­dos po vi­dur­nak­čio.

Pik­ta­da­riai nu­ver­tė vie­no gy­ven­to­jo dirb­tu­vių ka­mi­ną, nuo sto­go nu­plė­šė an­te­ną, ap­ga­di­no dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se sto­vė­ju­sius au­to­mo­bi­lius – vie­nam nu­lau­žė veid­ro­dė­lius, ki­tam – an­te­nas, va­ly­tu­vus, nu­rin­ko rat­lan­kių gaub­tus.

Tą pa­čią nak­tį mies­te­lio skve­re­ly­je bu­vo iš­rau­tos gė­lės, iš­var­ty­tos ir su­dau­žy­tos šiukš­lia­dė­žės, nu­nio­ko­ta bend­ro­vei „Eso“ pri­klau­san­ti sky­di­nė.

Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je su­lau­žy­tos sū­py­nės.

Vis dėlto ašt­riau­sias chu­li­ga­nų kir­tis – prieš pen­ke­rius me­tus am­ži­ny­bėn išė­ju­sio ku­ni­go A. Ki­sie­liaus, Ro­za­li­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gas ėju­sio dau­giau ne­gu ke­tu­ris de­šimt­me­čius, ka­po iš­nie­ki­ni­mas: van­da­lai at­plė­šė ir su­dau­žė dva­si­nin­ko ka­po gra­ni­ti­nius ap­va­dus, iš­mė­tė gė­les, su­skal­dė žva­ki­dę. Ge­ros nuo­tai­kos šal­ti­niu ne vie­nam ro­za­li­mie­čiui bu­vęs dva­si­nin­kas gi­liai įstri­gęs žmo­nių šir­dy­se: jis bu­vo iš­rink­tas ne tik Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu, bet ir ti­tu­luo­tas „Tūks­tant­me­čio ro­za­li­mie­čiu“.

Ro­za­li­mo se­niū­nas Vy­tau­tas Ka­ni­šaus­kas pa­si­bai­sė­jęs van­da­lų poel­giu.

„Chu­li­ga­nų pa­kel­ta ran­ka prieš ku­ni­go ka­pą reiš­kia, kad tai pa­da­riu­siems žmo­nėms nė­ra nie­ko šven­to. Mies­te­ly­je kar­tas nuo kar­to pa­si­tai­ky­da­vo pa­vie­nių chu­li­ga­niz­mo at­ve­jų, ta­čiau to­kio mas­to van­da­lų iš­puo­lio neat­si­me­nu per pa­sta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius me­tus, kai dir­bu se­niū­ni­jo­je“, – sa­kė se­niū­ni­jos va­do­vas.

Dėl ka­po iš­nie­ki­ni­mo po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Vie­tos gy­ven­to­jai ti­ki­si, kad nio­ko­to­jus pa­vyks išaiš­kin­ti, juo­lab kad mies­te­lio cent­re yra įreng­ta vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra.

„Ti­ki­mės, kad, iša­na­li­za­vus vaiz­do ka­me­ros už­fik­suo­tą me­džia­gą, nu­si­kal­tė­liai bus išaiš­kin­ti, – sa­kė V. Ka­ni­šaus­kas. – Jei iš vei­dų jų ir ne­bus įma­no­ma at­pa­žin­ti, vie­ti­niai gy­ven­to­jai chu­li­ga­nus grei­čiau­siai at­pa­žins iš ma­nie­rų, ei­se­nos“.

Nu­si­kal­tė­lių ta­pa­ty­bės kol kas ne­nus­ta­ty­tos. Ta­čiau jau da­bar aiš­kė­ja, kad jų bū­ta ma­žiau­siai trys.

Kai ku­rie nu­ken­tė­ju­sie­ji jiems pa­da­ry­tus nuo­sto­lius te­bes­kai­čiuo­ja, ki­ti pa­tir­tą ža­lą jau įver­ti­no.

Ro­za­li­mo se­niū­ni­jai pa­da­ry­ta ža­los už pu­sant­ro šim­to eu­rų.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos nuo­tr.

Ro­za­li­mo mies­te­ly­je ant­ra­die­nio nak­tį siau­tu­siems van­da­lams ne­bu­vo nie­ko šven­to. Jie nu­nio­ko­jo Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos var­do baž­ny­čios šven­to­riu­je pa­lai­do­to il­ga­me­čio Ro­za­li­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­no Ani­ce­to Ki­sie­liaus ka­pą.

Chu­li­ga­nų iš­puo­lio neat­lai­kė vie­no ro­za­li­mie­čio dirb­tu­vių sto­gas – nu­griau­tas ka­mi­nas, nu­plėš­ta an­te­na.

Mo­kyk­los sūpy­nės ir­gi už­kliu­vo.

Dienos populiariausi

Akibrokštas Amerikai

2010 m. balandžio 10 d.
lankomiausias

Pievos ir laukai vėl skendi dūmuose

2010 m. balandžio 10 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas