(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Mariupolio kryptimi: savanorių rėmėjas (7)

2017 m. birželio 14 d.
Vytautas RUŠKYS

2014-ai­siais, se­pa­ra­tis­tams vis ple­čiant Do­nec­ko ir Lu­hans­ko te­ri­to­ri­jas, Uk­rai­nos ka­riuo­me­nės būk­lė bu­vo ap­verk­ti­na. At­kak­liau­siai ko­vė­si sa­va­no­riai.

vytautas@skrastas.lt

Gink­luo­tų sa­va­no­rių ju­dė­ji­mas at­ski­lo nuo na­cio­na­lis­ti­nio „Pra­vyj sek­tor“.

Pir­mie­ji ko­vo­to­jai prieš se­pa­ra­tis­tus nau­do­jo me­džiok­li­nius šau­tu­vus.

„Iš mū­šiuo­se pa­muš­tų tan­kų iš­si­rink­da­vo ir kul­kos­vai­džių, juos per­da­ry­da­vo, kad veik­tų ne elekt­ro­ninis val­dy­mas, o me­cha­ni­nis“, – apie sa­va­no­rių gink­la­vi­mą­si pa­sa­ko­jo Vla­di­mi­ras.

Jis pa­ts – iš tų vie­ti­nių uk­rai­nie­čių, ku­rie pa­dė­jo sa­va­no­riams, sto­jan­tiems prieš se­pa­ra­tis­tų puo­li­mą.

„2014-ųjų – 2015-ųjų žie­ma ko­vo­to­jus už­klu­po ly­gia­me lau­ke, tai tu­rė­jo kaž­kas pa­da­ry­ti ir lau­ko kros­ne­lių“, – me­na Vla­di­mi­ras.

Pas­kui pa­klau­są tu­rė­jo sa­va­dar­biai ug­nies ge­sin­tu­vai.

Gink­lams ar šaud­me­nims per­dirb­ti rei­kė­jo įran­gos.

Miš­ki­nin­ko spe­cia­ly­bę tu­rin­tis Vla­di­mi­ras tuo me­tu ver­tė­si pre­ky­ba ir tu­rė­jo dau­gy­bę pa­žin­čių. Tad su­ras­da­vo su­vi­rin­to­jų, te­kin­to­jų ir ki­tų na­gin­gų meist­rų. Taip spren­dė dau­gy­bę or­ga­ni­za­ci­nių klau­si­mų.

Vla­di­mi­rui sa­va­no­riai siū­lė jung­tis prie jų su gink­lu ran­ko­se.

„At­sa­kiau: bus bū­ti­ny­bė – sto­siu, bet man priim­ti­nes­nis ki­toks pa­si­prie­ši­ni­mo for­ma­tas“, – me­na Vla­di­mi­ras.

Rei­kė­da­vo kas­ti ap­ka­sus – ka­sė.

Trūk­da­vo gra­na­tų – da­rė.

Mi­nos­vai­džio svie­di­nius per­dirb­da­vo į gra­na­tas. To­kios bu­vo ge­ro­kai efek­ty­ves­nės, ne­gu „cit­ri­nu­kės“. Bai­siau­sia – su­sprog­di­nus už­da­ro­je erd­vė­je.

„Į už­nu­ga­rį ke­lioms die­noms išei­nan­tys žval­gai pa­siim­da­vo tik ko­kias pen­kias per­dirb­tas gra­na­tas vie­toj de­šim­ties „cit­ri­nu­kių“ – ir leng­ves­nis ne­šu­lys ir pa­nau­do­jus efek­tas di­des­nis“, – sa­kė Vla­di­mi­ras

Jis pir­mą­ją pa­si­prie­ši­ni­mo ban­gą api­bū­di­na: ko­šė.

„Pas­kui pa­gy­ve­nę ka­riai pa­kei­tė vi­siš­kai jau­nuo­lius – juk jiems dar gy­ven­ti ir gy­ven­ti, o dau­gu­mą su­da­rė ke­tu­rias­de­šimt­me­čiai pen­kias­de­šimt­me­čiai, – sa­kė uk­rai­nie­tis. – Jie la­biau dis­cip­li­nuo­ti, ma­žiau karš­ta­ko­šiš­ki.“

Sa­va­no­rių jun­gi­niai te­be­vei­kia iki šiol.

Sa­va­no­riai iš vers­li­nin­kų gau­na pa­ra­mos, jiems au­ko­ja pa­pras­ti žmo­nės.

Vla­di­mi­ras pa­tei­kia pa­vyz­dį – į Čer­ka­sų ar Vi­ny­cios ap­skri­tį nu­vy­ku­siems at­sto­vams vie­ti­niai gy­ven­to­jai pri­ren­ka au­to­bu­są ar leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį mė­sos pro­duk­tų, dar­žo­vių. Taip pat pri­ren­ka­ma ir dra­bu­žių. Pi­ni­gų per­ve­da­ma į vie­šai skel­bia­mą sa­va­no­rių są­skai­tą ban­ke.

Sa­va­no­riai ko­vo­ja, ne­gau­da­mi jo­kio at­ly­gi­ni­mo, ne­tu­ri ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.

Į Uk­rai­nos sa­va­no­rių ar­mi­ją prii­ma­mi vi­si, ku­rie no­ri ko­vo­ti už Uk­rai­ną ir yra pa­si­ren­gę pai­sy­ti dis­cip­li­nos. Tad ka­riau­ja net at­vy­ku­sių iš Ru­si­jos.

Te­ko ma­ty­ti pla­ka­tų su nu­ro­dy­tais te­le­fo­no nu­me­riais, elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­sais – tar­tis dėl priė­mi­mo į ko­vo­to­jų bū­rį

„Jei no­ri, ga­li ir iš Lie­tu­vos“, – ti­ki­no ly­din­tys uk­rai­nie­čiai.

Fron­to li­ni­jo­je sa­va­no­riai tu­ri pri­skir­tą ruo­žą.

„Uk­rai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų da­li­niui yra gar­bė, jei ša­lia sto­vi sa­va­no­rių jun­gi­nys“, – sa­kė Vla­di­mi­ras.

Fron­te kas ke­lios sa­vai­tės kei­čia­mos ko­vo­to­jų gru­pės. Jos grįž­ta poil­siui į ba­zes ato­kiau nuo ap­šau­do­mų vie­tų.

Kaip psi­cho­lo­giš­kai iš­tve­ria ka­rą de­šimt­me­čius tai­ko­je gy­ve­nę žmo­nės?

„Kaip iš­tvė­rė Mai­da­ne, kai vien me­di­niais sky­dais be­si­dangs­tę pa­trio­tai neiš­si­laks­tė nuo snai­pe­rių kul­kų“, – re­to­riš­kai klau­sė Vla­di­mi­ras.

Pas­kui konk­re­ti­zuo­ja: „Nė­ra sta­tis­ti­kos, kiek pa­skui tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė ir ki­to­kia pa­gal­ba. Ka­ras yra ka­ras“.

Pa­pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją. Iš fron­to grį­žęs ka­rys di­džiuo­ja­si nuo­pel­nais ir te­ro­ri­zuo­ja šei­mą. Na­miš­kiai skun­džia­si kai­mo se­niū­nui, po­li­ci­jai. Fron­ti­nin­kas vi­sus pa­siun­čia vel­niop. Tik at­vy­kę ka­riš­kių prie­žiū­ros tar­ny­bos pa­rei­gū­nai jį su­val­do.

„Rei­kia pa­si­telk­ti au­to­ri­te­tus, o jau jie vei­kia įvai­riai: kas įspė­ja, kas il­gai įti­ki­nė­ja, o kas pa­pras­čiau­siai ir į spran­dą vož­te­li“, – sa­kė Vla­di­mi­ras.

Au­to­riaus nuo­tr.

Vla­di­mi­ras sa­kė: „Pa­si­rin­kau ki­to­kį pa­si­prie­ši­ni­mo for­ma­tą ne­gu ap­ka­suo­se, bet bū­čiau ir į juos ėjęs, jei bū­tų bu­vę bū­ti­na“.

Ak­me­niš­kius at­ly­dė­jęs pas te­be­ko­vo­jan­čius sa­va­no­rius Vla­di­mi­ras su­ti­ko bend­ra­žy­gių.

Vla­di­mi­ras su ak­me­niš­kiais ke­lia­vo po vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos vie­tas.

Iki šiol pa­reng­ti tre­čios gy­ny­bos li­ni­jos įren­gi­niai, ku­rių ne­pri­rei­kė pa­nau­do­ti.

Dienos populiariausi

Akibrokštas Amerikai

2010 m. balandžio 10 d.
lankomiausias

Pievos ir laukai vėl skendi dūmuose

2010 m. balandžio 10 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas