(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Ansamblis populiarina tautinę dainą

2012 m. rugsėjo 27 d.
Verbūnų folkloro ansamblis savo 25-erių metų sukaktį atšventė drauge su taip pat tautinę dainą ir šokį populiarinančiais bičiuliais. Būryje pasidžiaugta, kad tautos tradicijos jau vis labiau rūpi jaunimui.
Kai Verbūnų folkloro ansamblis suėjo į miestelio Kultūros centro sceną prisistatyti žiūrovams, atrodė, kad joje gali ir nesutilpti.
Uždainavo. Pagyvenę ir jauni. Žavėjo tai, kad ir ant jaunuolių bei merginų lūpų visą laiką neblėso šypsenos. Vadinasi, jiems patinka tai, kuo užsiima.
Savo sukaktį verbūniškiai tautinės dainos ir šokio puoselėtojai šventė, linksminosi ir kitus...

Rudeniškų kilimų konkursas

2012 m. rugsėjo 27 d.
Ant­ro­ji vie­ta pri­pa­žin­ta Ku­žių, tre­čio­ji – Šiau­lių kai­miš­ka­jai se­niū­ni­jai.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Pušyne – sporto diena

2012 m. rugsėjo 27 d.
Šalies čempionai mokyklos gimnastai jiems suorganizavo mankštą.
Vaikai bėgo olimpinę mylią.
Kiekviena klasė stengėsi pririnkti kuo daugiau kankorėžių ir sudėlioti kuo gražesnius olimpinius žiedus. Vyko kankorėžių mėtymo į tolį varžybos.
Nors ir maloniai pavargę, mokiniai, nešini padėkos raštais, grįžo į klases.
Sporto diena, kurią organizuoja pradinio ugdymo mokytojos Birutė Ališauskienė ir Audronė Šiuipienė, mokykloje jau tapo tradicija.
„Krašto žinių“ inf.

Mieste šurmuliavo jomarkas

2012 m. rugsėjo 25 d.
Kuršėnuose, miesto centrinėje Lauryno Ivinskio aikštėje bei šalia jos, šeštadienį šurmuliavo jomarkas.
Jame savo darbo gaminių siūlė įsigyti tautodailininkai. Nagingieji meistrai mielai leidosi į kalbas apie savo kūrybą ir darbus.
Savo gaminius ant stalų ar net ant asfalto išsidėstė ne tik tie, kuriems kelionės į įvairiausias muges jau seniai tapo įprastos,
„Darbuojuos. Čia visa ramybė, visa sveikata mano“, – sako kuršėniškė Joana Petronienė, prie kojų pasiklojusi pačios išaustų takų, pasidėjusi pačios numegztų kojinių. Įvairiaspalvius takus ji audžia iš sukarpytų...

Tinklininkai laimėjo trečiąją vietą

2012 m. rugsėjo 25 d.
„Kris­ta­lo“ krep­ši­nin­kai su var­žo­vais pa­si­da­li­no 5-8 vie­to­mis.
Žai­dy­nių fi­na­le rung­ty­nia­vo 56 sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Jėgas išbandė žaidynėse

2012 m. rugsėjo 25 d.
Mo­ki­niai var­žė­si kvad­ra­to, fut­bo­lo, leng­vo­sios at­le­ti­kos, kro­so ir vir­vės trau­ki­mo var­žy­bo­se. Ypač ak­ty­viai jo­se da­ly­va­vo penk­tų­jų ir šeš­tų­jų kla­sių mo­ki­niai.
Kvad­ra­to var­žy­bo­se bu­vo su­žais­ta 30, fut­bo­lo – 18 rung­ty­nių, vir­vės trau­ki­mo rung­ty­je var­žė­si 7 ko­man­dos.
Kro­so var­žy­bo­se ge­riau­siai se­kė­si Eri­kai Ber­no­tai­tei, Au­gus­tei Kra­jaus­kai­tei, Ive­tai Jac­ku­tei, Ing­ri­dai Jo­cai­tei, Ari­dai Kaz­laus­kai­tei, Gab­rie­lei Pe­le­ny­tei, Ro­kui...

Pokalbis apie vietos dvasią

2012 m. rugsėjo 25 d.
Socialinių mokslų daktarė Inesė Ratnikaitė, Šiaulių universiteto filosofijos katedros docentė, aptarė Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luiggi Bonazzi straipsnius, kuriuose atskleidžiamas jų požiūris į dvasingumo ugdymą.
Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, ilgametis Šiaulių universiteto profesorius Vytenis Rimkus kalbėjo apie paveldo dvasingumą, apie poreikį prie tų dvasingų dalykų priskirti meną, architektūrą, literatūrą ir toliau juos plėtoti.
Savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėja Sigita Tauterienė apžvelgė Kuršėnų dvaro...

Palydėjo vasarą, pasveikino rudenį

2012 m. rugsėjo 20 d.
Aukštelkėje (Šiaulių rajonas) nušurmuliavo kaimo šventė „Vasaros triūsas – rudens džiaugsmas“.
Rytą būrys bendruomenės narių surengė žygį aplink Aukštelkę. Žingsniuodami visus per megafoną kvietė į šventę.
Mokykloje surengta rudens gėrybių ir puokščių paroda. Jai ruošdami eksponatus, iš daržovių, vaisių, uogų kurdami kompozicijas, darbavosi ir vaikai, ir jų tėveliai.
Pasistiprinus bendruomenės narių paruoštomis vaišėmis, šventė buvo tęsiama lauke.
Aukštelkės bendruomenės pirmininkė Violeta Budreckienė ir pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas einanti Aušra Garškienė pasidžiaugė, kad mokykla ir...

Liepsnojo skautų laužas

2012 m. rugsėjo 20 d.
Į Drąsučių pagrindinės mokyklos kiemą sugužėjo visas būrys Šiaulių skautų narių. Vadovaujami mokykloje veikiančios „Ringuvos“ draugovės skautų, visi 85 netruko įsikurti.
Renginio atidarymo rikiuotėje svečius pasveikino mokyklos direktorė Danutė Petkienė.
Į skautų gretas priimti septyni nauji nariai, keturi iš jų – drąsutiškiai.
Saulei nusileidus, šalimais esančiame miškelyje švytėjo keliasdešimt elektrinių žaltvykslių, skardėjo klyksmai – vyko strateginis žaidimas „Minų laukas“.
Kitos dienos rytą laukė vadovų paruošti punktai, kuriuose teko atlikti įdomias užduotis.
Po...

Meno mokykloje neblėsta aistros

2012 m. rugsėjo 18 d.
Šiaulių rajono tarybos opozicijos pageidavimu, Tarybos posėdyje pateikta informacija apie padėtį Kuršėnų meno mokykloje.
Šioje mokykloje jau kuris laikas tęsiasi nesutarimai. Dalies darbuotojų, nepatenkintų mokyklos direktorės darbu, skundą tyrė Savivaldybės Kontrolės tarnyba, dabar tiria prokurorai.
Meras Algimantas Gaubas posėdyje informavo, kad Meno mokykloje atliktas auditas. Remdamasis jo išvadomis, Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Lukšas mokyklos direktorei Donvinai Savickienei paskyrė nuobaudą – pastabą.
A...

Medalį iškovojo Slovėnijoje

2012 m. rugsėjo 18 d.
D. Zelba diską nusviedė 49.33 metro ir nusileido tik Didžiosios Britanijos ir Ispanijos atstovams. Deivido rezultatas – naujas Šiaulių rajono rekordas.
Rugsėjo 22 dieną šalies jaunimo rinktinės sudėtyje D. Zelba dalyvaus Baltijos šalių metikų varžybose Estijoje.
„Krašto žinių“ inf.

„Ikaras“ Prancūzijoje dirbo ir poilsiavo

2012 m. rugsėjo 13 d.
Rajono Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ aktoriukams Prancūzijoje, Port-sur-Saone mieste, su kuriuo draugauja Šiaulių rajonas, surengta darbo ir poilsio stovykla.
Dešimt jaunųjų kuršėniškių bei jų vadovai Leontina ir Petras Valskiai tris savaites talkino šiame mieste vykusio tradicinio, jau 23-iąjį kartą surengto tarptautinio folkloro festivalio organizatoriams. Jie padėjo pasirengti festivaliui, darbavosi jam vykstant, tvarkė jam pasibaigus.
Vaikai tvarkėsi kruopščiai ir sparčiai, vos tik baigę vieną darbelį, jau prašėsi kito...

Laimėjo tarptautines varžybas

2012 m. rugsėjo 13 d.
2000 me­tais gi­męs D. Dam­kus (tre­ne­ris Aud­rius Du­naus­kas) įvei­kė 1.60 met­ro aukš­tį.
Var­žy­bo­se da­ly­va­vo Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Uk­rai­nos, Če­ki­jos, Slo­va­ki­jos ir Veng­ri­jos ko­man­dos.
Tei­sę ša­lies rink­ti­nės su­dė­ty­je da­ly­vau­ti šios var­žy­bo­se D. Dam­kus įgi­jo lai­mė­jęs res­pub­li­ki­nį tur­ny­rą.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Rungtyniaus finale

2012 m. rugsėjo 13 d.
Šį sa­vait­ga­lį Klai­pė­do­je vyk­sian­čio­se fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se da­ly­vaus Re­das Mi­la­šaus­kas, Ar­tū­ras Put­ra­men­tas, Vy­tau­tas Ser­va ir Si­mo­nas Vrub­levs­kis.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Atidaryta darbų iš metalo paroda

2012 m. rugsėjo 11 d.
Visi šioje parodoje eksponuojami darbai sukurti šiemet.
Dar pernai mažai kas Iš S. Kavaliausko pažįstamų žinojo, kad jis iš metalo daro gražius darbelius. Sauliaus žmona Diana jų nuotraukas parodė Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro vadovei Birutei Poškienei.
Vasario mėnesį Kuršėnų kultūros centre surengtoje Šiaulių rajono tautodailės parodoje jau buvo eksponuojami ir S. Kavaliausko darbai. Du iš jų buvo atrinkti Šiaulių krašto tautodailės parodai.
Tada buvo numatyta autorinę S. Kavaliausko kūrybos parodą surengti buvusioje Kuršėnų dvaro oficinoje, kuri...

Rungtyniavo neįgalieji

2012 m. rugsėjo 11 d.
Čem­pio­na­te da­ly­va­vo aš­tuo­nių so­cia­li­nės glo­bos na­mų ko­man­dos.
Sus­kai­čia­vus vi­sų rung­čių taš­kus, mo­te­rų gru­pė­je stip­riau­sia pri­pa­žin­ta aukš­tel­kie­tė Si­gi­ta Ta­ma­šaus­kai­tė.
Ko­man­dos var­žė­si trauk­da­mos vir­vę, var­ty­da­mos pa­dan­gas bei es­ta­fe­tė­je. Jos da­ly­viai tu­rė­jo ne­šti kel­mą, sta­ti­nę, mai­šą smė­lio, temp­ti gran­di­nę.
Aukš­tel­kės ko­man­da lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Netradicinė Rugsėjo 1-oji Naisiuose

2012 m. rugsėjo 6 d.
Šventę pradėjo mokyklos direktorius Vytautas Šimkus pasveikindamas visus su mokslo metų pradžia.
Netrūko padrąsinimo žodžių pirmokams: juos sveikino mokyklos direktorius, buvo įteikti Pirmoko Pasai, šventines dovanėles dovanojo Naisių bendruomenės pirmininkė Rita Žukauskienė, dešimtokai.
Šiais metais mokykloje po renginio visi buvo pakviesti į netradicinę pirmąją pamoką – į ekskursiją po Naisių kaimą. Buvo aplankytas unikalus Baltų dievų muziejus ir susipažinta su Inkilų muziejumi.
Baltų dievų muziejuje po atviru dangumi – daugiau nei 50 ąžuolinių baltų dievų skulptūrų...

Rugsėjis Pakapės pagrindinėje mokykloje

2012 m. rugsėjo 4 d.
Rugsėjo 1-oji – ypatinga diena visiems: mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams, o ypač pirmokėliams, kurie tik pradeda savo kelionę į žinių pasaulį.
Pakapės pagrindinėje mokykloje yra graži tradicija: į salę, kurioje vyksta šventė, būsimus pirmokus atveda vyriausieji – dešimtokai.
Nuskambėjus Lietuvos Respublikos ir mokyklos himnams, visus susirinkusius į mokslo metų pradžios šventę pasveikino mokyklos direktorius R. Galkus.
Direktorius visiems palinkėjo gerų ir darbingų mokslo metų, pirmokams įteikė saugaus pirmoko pasus.
Mokyklos atvyko...

Au­ko­jo mo­kyk­li­nių pre­kių

2012 m. rugpjūčio 30 d.
Žmonės prekybos centruose aukojo mokyklines prekes, skirtas sunkiai besiverčiančioms daugiavaikėms šeimoms.
Akcijos savanoriai noriai ir aktyviai dirbo visas tris akcijos dienas. Vieno iš jos organizatorių Gedimino Jonuškio teigimu, nebuvo sunku ir žmonėms išaiškinti, kodėl ir kam renkama ši parama.
Akcijos „Būk pirmūnas“ organizatoriai nuoširdžiai dėkoja už paramą visiems, paaukojusiems mokyklinių prekių nepasiturinčių šeimų vaikams.
„Krašto žinių“ inf.


Turnyras truko visą dieną

2012 m. rugpjūčio 30 d.
Jame dalyvavo 35 komandos, per 110 sportininkų, daug žiūrovų. Nuo ryto iki vakaro sužaista daugiau nei 60 rungtynių.
Dalyviai varžėsi šešiose amžiaus grupėse.
Gimusiųjų 2000 metais ir jaunesnių grupėje pirmąją vietą iškovojo komanda „Neperskaitau“ – Kipras Kažukolovas, Edgaras Norvilis ir Edvinas Joniškis.
Tarp gimusių 1997-1999 metais nugalėjo „Tram ta tam“ (Stasys Kardašius, Nedas Daugmaudis, Erlandas Šliupas ir Džiugas Molis).
Gimusiųjų 1994-1996 metais grupėje nugalėtojų taurę kėlė „Pavenčių“ komanda – Karolis Jonuška, Aistis Dainauskis...

Dienos populiariausi

Kandidatai į Seimą nepasinaudojo reklama veltui

2012 m. rugsėjo 27 d.
lankomiausias

Paskutiniame motokroso etape kelmiškiai liko treti

2012 m. rugsėjo 27 d.
daugiausiai komentuotas