(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Radviliškio rajone lankėsi kul­tū­ros mi­nist­rė

2017 m. rugsėjo 14 d.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vie­šė­jo kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

Kul­tū­ros mi­nist­rė lan­kė­si Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros, Lat­vių kul­tū­ros cent­ruo­se, Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re, žy­dų se­no­sio­se ka­pi­nė­se, Bur­biš­kio dva­re, su­si­ti­ko su ra­jo­no kul­tū­ros bend­ruo­me­ne. Pa­sak kul­tū­ros mi­nist­rės, re­gio­ni­niai vi­zi­tai bū­ti­ni sie­kiant su­pras­ti vie­tos bend­ruo­me­nės ak­tua­li­jas ir pro­ble­mas.

Su­si­ti­ki­me su mies­to va­do­vais, mi­nist­rė ak­cen­ta­vo, kad kul­tū­ra re­gio­nuo­se yra prio­ri­te­tas ir di­des­nis vie­tos val­džios pri­si­dė­ji­mas mo­ty­vuos ir na­cio­na­li­nes ins­ti­tu­ci­jas skir­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą kul­tū­ros pro­jek­tams. Mi­nist­rė pa­ste­bė­jo, kad lan­ky­da­ma­si re­gio­nuo­se vis daž­niau at­ran­da vei­kian­čius, au­gan­čius me­ni­nius, kū­ry­bi­nius cent­rus.

Pa­sak mi­nist­rės, stip­ri­na­mos kul­tū­ros edu­ka­ci­jos, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo po­li­ti­kos bei me­di­jų raš­tin­gu­mo kom­pe­ten­ci­jos, o re­gio­nų kul­tū­ros po­li­ti­ka tam­pa ho­ri­zon­ta­liuo­ju prio­ri­te­tu, bus per­žiū­rė­tos mo­kyk­lų bib­lio­te­kų veik­los kon­cep­ci­ja ir pa­skir­tis. Kar­tu su sa­vi­val­dy­bių, vie­šų­jų bib­lio­te­kų, Kul­tū­ros bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų at­sto­vais iki lapk­ri­čio mėnesio pa­rengs ir mo­kyk­lų įran­gos, mo­ky­mo prie­mo­nių ir tech­no­lo­gi­jų pa­ro­do­je „Mo­kyk­la-2017“ pri­sta­tys vie­šų­jų ir mo­kyk­lų bib­lio­te­kų jung­ti­nės veik­los gai­res.

Su­si­ti­ki­mo me­tu Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis pri­sta­tė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros sis­te­mą, pa­pa­sa­ko­jo apie kul­tū­ros įstai­gas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Rad­vi­liš­kio sa­vi­vald. nuo­tr.

Kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son su­si­ti­ki­me su Rad­vi­liš­kio ra­jo­no va­do­vu An­ta­nu Če­po­no­niu ak­cen­ta­vo kul­tū­ros svar­bą re­gio­nuo­se.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Be grimo, 2017-09-15 08:20
Po to, kai viceministru padirbėjo falsifikuotas muzikantas, manęs niekas nebestebina. Dabartinė kultūros ministrė ne tokios kvalifikacijos ir išmanymo, kad galėtų darniai veikti visos kultūros įstaigos. Šiaip - iš niekur ji .

Kodėl, 2017-09-14 17:27
Įdomu, kodėl kultūros ministrė nepasiekė niekaip neužbaigiamo Baisogalos kultūros centro? Pati bijojo ar nuo jos kruopščiai buvo slepiamas šis faktas? O ir šiaip - kada pagaliau prasidės kultūrinis gyvenimas miestelyje, kodėl buvo įdarbinta nauja direktorė, jei realaus darbo nėra?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas