(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Ilgiausia BMX trasa suprojektuota be sporto specialistų nuomonės

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Vytautas RUŠKYS

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je įreng­ta ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) tra­sa – to­kios yra Šiau­liuo­se, Pak­ruo­jy­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ute­no­je. Nau­jau­sia ak­me­niš­kių tra­sa ta­po il­giau­sia Lie­tu­vo­je – 428 met­rai, ki­tos – apie 350 met­rų.

vytautas@skrastas.lt

Il­giau­sia ša­lies tra­sa deng­ta do­lo­mi­ti­ne skal­da. Star­to nuo­kal­nė ir ikis­tar­ti­nė aikš­te­lė išas­fal­tuo­tos – apie pus­šim­tis met­rų il­gio ir iki de­šim­ties met­rų plo­čio.

Dis­tan­ci­jo­je įreng­ti įvai­raus aukš­tu­mo kal­ne­liai. Kai ku­rie ato­kiau vie­nas nuo ki­to, ki­ti – tan­kiau. Tuo­met nuo vie­no jų ant ki­to pa­ty­rę spor­ti­nin­kai dvi­ra­čiais pa­jė­gia per­šok­ti. La­biau įsi­bė­gė­ti ga­li­ma po­sū­kiuo­se esan­čio­se nuo­kal­nė­se.

Lie­tu­vos ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus Al­ber­to Rim­šos ver­ti­ni­mu, tra­sa nea­ti­tin­ka tarp­tau­ti­nėms var­žy­boms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Pir­miau­sia to­dėl, kad star­to vie­to­je nė­ra švie­so­fo­ro ir dvi­ra­ti­nin­ku iš­lei­di­mo au­to­ma­ti­nio me­cha­niz­mo.

Aukš­tes­nio ly­gio spor­ti­nin­kams tra­so­je esa­mi vi­ra­žai – per že­mi.

„Grei­tai le­kiant dvi­ra­čiu po­sū­ky­je ga­li iš­skris­ti iš tra­sos, to­dėl rei­kia spaus­ti stab­džius, – o to var­žy­bo­se įpras­ta veng­ti“, – sa­kė A. Rim­ša.

Dar­bus at­li­kę Ak­me­nės ke­lių tar­ny­bos dar­bi­nin­kai, at­si­žvelg­da­mi į pa­sta­bą, ban­dė įren­gi­nė­ti vi­ra­žus ki­taip, ne­gu nu­ma­ty­ta pro­jek­te, ta­čiau dar­bų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas už­drau­dė.

„Lie­ka ti­kė­tis, kad vė­liau bus ga­li­ma per­tvar­ky­ti tra­są“, – vi­lia­si A. Rim­ša.

Jis įsiū­lė ke­lis kal­ne­lius iš­pil­ti iš stam­bes­nės skal­de­lės, ne­gu su­pro­jek­tuo­ta. Pa­ma­tęs, kad pa­rink­ta la­bai smul­ki skal­de­lė po lie­taus žy­ra iš po dvi­ra­čio pa­dan­gų, lie­ka vė­žės. Tuo tar­pu ki­taip pa­deng­ti eks­pe­ri­men­ti­niai kal­ne­liai iš­li­ko to­kie pat, kaip iš­kart su­tram­buo­ti.

Mat ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so spor­ti­nin­kai mėgs­ta kuo ly­ges­nę dan­gą. Tuo­met ge­riau rea­li­zuo­ja­mi ge­bė­ji­mai, ma­žes­nė ti­ki­my­bė pa­tir­ti trau­mų.

„Tik­tų ir smul­kes­nė skal­de­lė, bet rei­kė­jo ki­taip pa­ruoš­ti, – ma­no A. Rim­ša. – Kai pi­li ne šva­riai iš­plau­tą skal­de­lę, o su mo­lio prie­mai­šo­mis, tuo­met įma­no­ma la­biau su­plūk­ti, ir lie­tus ne­bep­lau­na, ne­rei­kia vis nu­šla­vi­nė­ti ar su grėb­liais ly­gin­ti įdu­bi­mų“.

A. Rim­ša, gy­ve­nan­tis Šiau­liuo­se, apie tra­są Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­ži­no­jo jau vyks­tant dar­bams ir sa­vo ini­cia­ty­va at­va­žia­vo pa­si­do­mė­ti. Į jo pa­ta­ri­mus ge­ra­no­riš­kai rea­ga­vo ob­jek­to už­sa­ko­vė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, dar­bus vyk­dę ke­li­nin­kai.

A. Rim­šos tei­gi­mu, ne­sklan­du­mų ga­lė­ta iš­veng­ti, jei UAB „Šiau­lių hid­rop­ro­jek­tas“ pro­jek­tuo­to­jai bū­tų krei­pę­si kon­sul­ta­ci­jų į BMX fe­de­ra­ci­ją.

„Vis dėl­to ko­kia yra tra­sa, to­kia ir va­žiuo­ji – tik dvi­ra­ti­nin­kai tu­rės pa­si­rink­ti ati­tin­ka­mą va­žia­vi­mo grei­tį, sti­lių“, – sa­kė A. Rim­ša.

Au­to­riaus nuo­tr.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) 428 met­rų il­gu­mo tra­sa kai­na­vo 102 tūks­tan­čius eu­rų.

Tra­są įren­gu­sios Ak­me­nės ke­lių tar­ny­bos dar­bi­nin­kai ne kar­tą per­tvar­kė kai ku­rias at­kar­pas.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

Rokas, 2017-08-15 12:50
Vat butent si trasa uz 100k euru. 350k litu~. O siauliu trasa uz 3 mln litu. Kur plauna pinigus o kur stato seip del miesto ivairoves :D

as, 2017-08-13 12:35
Traumas patirti galima ir lipant laiptais. ekstremalus sportas padidina jų tikimybe. Įvilkim vaikus į kokonus ir taip juos apsaugosime nuo visų negandų, gal užaugs tikri vyrai.....

panda, 2017-08-12 11:29
Mano žiniomis ten jau du jaunuoliai patyre traumas ir lūžius

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas