(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Neįgalieji keliavo pas latvius

2017 m. rugpjūčio 9 d.

Kel­mės ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai iš­si­ruo­šė į ke­lio­nę pas bra­liu­kus lat­vius.

Au­to­bu­sas len­kė Že­mai­ti­jos gy­ven­vie­tes, sie­kė­me Ma­žei­kius ir ne­tru­kus įrie­dė­jo­me į Lat­vi­jos Res­pub­li­ką. Mū­sų apy­lin­kė­se iš­te­kan­ti Ven­tos upė mus ly­dė­jo ir Lat­vi­jo­je. Au­to­bu­so vai­ruo­to­jas Da­rius bu­vo mums ir pa­slau­gus vai­ruo­to­jas, ir kal­bė­ti ne­pa­vargs­tan­tis gi­das.

Au­to­bu­sas stab­te­lė­jo įva­žiuo­da­mas į Sal­dus mies­te­lį. De­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je iš­vy­do­me tvar­kin­gas ka­pi­nes. Čia ke­lių hek­ta­rų plo­te per­lai­do­ti ka­rių pa­lai­kai su­vež­ti iš dau­ge­lio vie­tų, pa­sta­ty­ti pa­mink­lai su žu­vu­sių­jų var­dais, pa­var­dė­mis, gi­mi­mo bei mir­ties me­tais. Ka­pi­nai­tės pri­žiū­ri­mos, jo­mis rū­pi­na­si Vo­kie­ti­jos bend­ruo­me­nė.

Ap­lan­kė­me jau pa­mi­nė­tą Sal­dus mies­te­lį. Jis nie­kuo ne­si­ski­ria nuo to­kių pat Lie­tu­vos mies­te­lių, čia gy­ve­na per 10000 gy­ven­to­jų ir šiuo me­tu bend­ra­dar­biau­ja su Ma­žei­kiais. Mies­te­lis ne vel­tui tu­ri to­kį pa­va­di­ni­mą, ja­me sal­dai­niai ,,kar­vu­tė“ jau ga­mi­na­mi dau­giau nei 60 me­tų. Vi­sas sal­dai­nių ga­my­bos pro­ce­sas vyks­ta ne­nau­do­jant apa­ra­tų – ran­ko­mis. Sal­dus mies­te­ly­je yra ir le­dų ga­myk­la.

To­liau bend­rau­da­mi pri­va­žia­vo­me Kul­dy­gos mies­tą. Mus pa­si­ti­ko gi­dė Ri­ta. Ji pa­sa­ko­jo, kad tai se­nas is­to­ri­nis mies­tas įsi­kū­ręs Ven­tos upės pa­kran­tė­je. La­bai lan­ko­mas tu­ris­tų, nes ir gam­ta Kul­dy­go­je vie­na iš gra­žiau­sių Lat­vi­jo­je. Čia yra daug lan­ky­ti­nų vie­tų. Mū­sų ke­liau­to­jai ste­bė­jo­si ply­ti­niu til­tu per Ven­tą. Tai 1874 me­tais pa­sta­ty­tas il­giau­sias toks til­tas Eu­ro­po­je, ku­ris da­bar nau­do­ja­mas ku­riant se­no­vi­nius fil­mus. Fil­mai ku­ria­mi ir Kul­dy­gos mies­te, nes čia iš­sau­go­ti se­no­vi­niai pa­sta­tai, gat­ve­lės su se­no­vi­niu grin­di­niu ir ki­ti is­to­ri­ją me­nan­tys sta­ti­niai. Gi­dė taip pat pa­sa­ko­jo apie Ven­tos upės slenks­tį, ku­ris yra pla­čiau­sias kriok­lys Eu­ro­po­je. Taip pat ma­tė­me 4,5 met­ro aukš­čio Alek­šu­py­tės kriok­lį. Kul­dy­go­je ap­lan­kė­me ne vie­ną baž­ny­čią. Čia yra liu­te­ro­nų, sta­čia­ti­kių, bap­tis­tų ir ka­ta­li­kų baž­ny­čios. Pa­sik­lau­sę gi­dės įdo­mių pa­sa­ko­ji­mų apie mies­te­lį – per­lą Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vėl sė­do­me į au­to­bu­są ir su­ko­me Vents­pi­lio link.

Vents­pi­lis pa­si­ti­ko pa­si­da­bi­nęs gau­siais, įvai­rias­pal­viais gė­ly­nais, gra­žiai su­tvar­ky­tais par­kais. Tai nuo­sta­baus gro­žio mies­tas. Vents­pi­lio pa­va­di­ni­mas ki­lęs nuo upės Ven­tos, ku­ri ne­pa­varg­da­ma vin­giuo­ja apie 343 ki­lo­met­rus ir Vents­pi­ly­je įte­ka į Bal­ti­jos jū­rą.

Pa­pie­ta­vę vie­no­je ka­vi­nu­kė­je su­si­ruo­šė­me pa­si­plau­kio­ti eks­kur­si­jų lai­ve­liu „Her­cogs Je­kabs“. Ke­lio­nė tru­ko vi­są va­lan­dą. Įsiam­ži­no­me ant mo­lo, kas prie jū­ros ar lai­ve. Vents­pi­ly­je va­sa­rą gau­su įvai­rių ren­gi­nių, pui­kių fes­ti­va­lių. Net­ru­kus pa­ju­dė­jo­me link in­ka­rų par­ko. Čia di­džiau­sias in­ka­ras sve­ria 23 to­nas, in­ka­ro aukš­tis apie 6 met­rai. Šia­me par­ke įreng­ta pui­ki vie­ta poil­siui, tai van­dens tel­ki­nu­kas su ke­lio­mis spal­vo­mis žy­din­čio­mis van­dens le­li­jo­mis.

To­liau pa­su­ko­me į nuo­ty­kių par­ką, kur ko­pė­me į kal­ną esan­tį ša­lia par­ko. Čia at­si­vė­rė mies­to pa­no­ra­ma. Nuo­ty­kių par­ke siū­lo­ma nu­si­leis­ti ru­tu­liu ar pa­spir­tu­kais, ried­len­tė­mis ar pa­ke­liau­ti tar­za­no ke­liais. Mū­sų ke­liau­nin­kai iš­ban­dė nu­si­lei­di­mą ka­me­ro­mis, ki­ti at­si­gai­vi­no le­dais.

Vė­liau mū­sų dar lau­kė Mil­ži­no par­kas. Tai pa­sa­kų mil­ži­no Lu­tau­sio iš­mė­ty­ti daik­tai. Di­džiu­lė ke­pu­rė, ba­tas ir t.t. Par­ko te­ri­to­ri­ją puo­šia ir ki­ti vai­kų my­li­mi he­ro­jai: tai bo­ru­žė­lė, žio­gas, ka­ti­nas, vėž­lys ir daug ki­tų. Šia­me par­ke vyks­ta fes­ti­va­liai bei įvai­rūs ren­gi­niai, pa­ro­dos ir spek­tak­liai.

Bi­ru­tė ALŪ­ZIE­NĖ

Au­to­rės nuo­tr.

Kel­mės neį­ga­lie­ji įsiam­ži­no pas bra­liu­kus lat­vius.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

o, 2017-08-12 08:16
alaus?pas braliukus perpus pigesnis ir aš buvau

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas