(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

„Akmeninės nakties“ autorinės melodijos

2017 m. liepos 13 d.
Vytautas RUŠKYS

Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ko est­ra­do­je su­reng­tas de­vin­ta­sis au­to­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ak­me­ni­nė nak­tis“.

vytautas@skrastas.lt

Kon­cer­tą pra­dė­jo ke­lių anks­tes­nių fes­ti­va­lių da­ly­vė Vil­hel­mi­na Imb­rie­nė iš Ma­žei­kių. Ji yra iš­lei­du­si ei­lė­raš­čių kny­gų, įgar­si­nu­si sa­vo at­lie­ka­mas dai­nas CD dis­kuo­se. Šį­kart at­li­kė­ja pa­dai­na­vo dvi nau­jau­sias dai­nas, gro­da­ma gi­ta­ra.

Vi­sų anks­tes­nių fes­ti­va­lių so­lis­tei Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los Ak­me­nės fi­lia­lo pe­da­go­gei Dai­vai Pa­lio­nie­nei ne pir­mą kar­tą gi­ta­ra akom­pa­na­vo ko­le­ga Si­gi­tas Kra­saus­kas.

Taip pat nė vie­nos „Ak­me­ni­nės nak­ties“ ne­pra­lei­do bar­das Va­le­ri­jus Še­re­lis, Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­ri­nin­kas. Jis gro­jo ir kar­tu dai­na­vo su Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­riu­mi And­riu­mi Al­ma­niu – abu yra šven­tės ini­cia­to­riai. Pas­kui sce­no­je pri­si­jun­gė Er­nes­tas Kuc­kai­lis – vi­si jau­nys­tė­je kon­cer­ta­vo su bu­vu­sia gru­pe „Del­čia“.

Jo­nas Bal­čiū­nas au­to­ri­nes me­lo­di­jas dai­na­vo ir gro­jo gi­ta­ra, pri­ta­riant Vla­dui Choc­ke­vi­čiui, o kai jis pri­sta­tė sa­vo dai­nas – gi­ta­ra gro­jo Jo­nas Bal­čiū­nas. Abu – Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Nau­jau­sių dai­nų at­li­ko Vy­tau­tas Kai­rys iš Nau­jo­sios Ak­me­nės.

Pir­mą kar­tą fes­ti­va­ly­je dai­na­vo vai­kų ko­lek­ty­vas – Ven­tos vai­kų die­nos cent­ro at­li­kė­jai, pa­reng­ti sa­va­no­rio Ry­čio Gra­man­to.

Jis dar pri­sista­tė kaip at­ski­ros gru­pės at­li­kė­jas Real Dreams, dai­nuo­da­mas ke­lias dai­nas.

Skam­bė­jo Da­ni­jos me­lo­di­jos, at­lie­ka­mos tos ša­lies so­lis­to Ul­rich Bry­de Fry­dens­berg.

Ru­siš­kai dai­na­vo Jev­ge­ni­jus Ti­to­vas, ku­ris prieš me­tus at­vy­ko į Lie­tu­vą pra­šy­ti po­li­ti­nio prie­globs­čio dėl ga­li­mo su­si­do­ro­ji­mo Ru­si­jo­je.

Dau­giau­sia mu­zi­kan­tų iš Vil­niaus at­vy­ku­sio­je gru­pė­je „J.I.“ – gi­ta­ro­mis gro­jo Jo­kū­bas Gied­rai­tis, Ig­no­tas Gai­da­ma­vi­čius, Pau­lius Choc­ke­vi­čius, smui­ku – Ju­li­ta Za­cha­revs­ka­ja.

Kon­cer­ta­vo Klai­pė­dos gru­pės „Ge­rąja pra­sme“ at­li­kė­jai Jo­nas Bal­to­kas ir Al­vy­das Sta­lau­čins­kis.

Il­giau­sią pro­gra­mą pri­sta­tė fes­ti­va­lio sve­čias Vir­gis Sta­kė­nas iš Šiau­lių.

Ren­gi­ny­je iš­lai­ky­ta tra­di­ci­ja – nu­skam­bė­jo „Ak­me­ni­nės nak­ties“ him­nas. Ta­čiau tik ma­žo­ji da­lis dai­ni­nin­kų vėl ­sug­rį­žo į sce­ną.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ke su­reng­ta­me au­to­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je vie­ni ki­tų at­lik­tus kū­ri­nius ap­ta­ri­nė­jo bu­vu­sios gru­pės „Del­čia“ na­riai Va­le­ri­jus Še­re­lis (pir­mo­je ei­lė­je iš kai­rės), Er­nes­tas Kuc­kai­lis, And­rius Al­ma­nis ir bar­das iš Šiau­lių Vir­gis Sta­kė­nas.

„Ak­me­ni­nės nak­ties“ fes­ti­va­ly­je ru­siš­kai dai­na­vo Jev­ge­ni­jus Ti­to­vas.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas