(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Gir­tas prie vai­ro – lyg vie­ti­nis te­ro­ris­tas

2017 m. liepos 18 d.
Edita KARKLELIENĖ

Sek­ma­die­nio va­ka­rą vi­siš­kai gir­tas vai­ruo­to­jas au­to­mo­bi­liu su­kė­lė tra­giš­kai ga­lė­ju­sią pa­si­baig­ti ava­ri­ją Šiau­liuo­se, Spin­du­lio gat­vė­je. Kas bū­tų, jei šio skry­džio aki­mir­ką per gat­vę bū­tų ėjęs nie­kuo dė­tas pės­čia­sis, dar blogiau – vai­kas?

Me­tas grieb­tis už gal­vų: stik­liu­ko kil­no­to­jų prie vai­ro ne­su­val­dė ne­t bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė! Kas to­liau? Ar dar yra koks nors efek­ty­vus bū­das su­tram­dy­ti vie­ti­nius te­ro­ris­tus – gir­tuok­lius prie vai­ro?

edita@skrastas.lt

Mil­ži­niš­kas grei­tis ir skry­dis

Be­sib­laš­kan­tį po ke­lią ir į prie­šin­gą eis­mo juos­tą iš­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des Benz E300“ praei­viai apie 21 va­lan­dą pa­ste­bė­jo Šiau­lių ra­jo­ne, Gin­kū­nuo­se. Įta­rę, kad prie vai­ro sė­di gir­tas vai­ruo­to­jas, žmo­nės su­si­sie­kė su Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bu­dė­to­jais.

Į nu­ro­dy­tą vie­tą iš­sku­bė­jo du pa­tru­lių eki­pa­žai.

Til­žės ir Auš­ros gat­vių san­kry­žo­je mer­se­de­są pa­tru­liai pa­mė­gi­no su­stab­dy­ti, ta­čiau vai­ruo­to­jas di­džiu­liu grei­čiu spru­ko nuo pa­rei­gū­nų.

Skrie­da­mas di­des­niu nei 100 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu gat­ve­lė­mis, ku­rio­se eis­mas ri­bo­tas iki 20 ki­lo­met­rų per va­lan­dą, vai­ruo­to­jas Spin­du­lio ir Že­mai­tės gat­vių san­kry­žo­je au­to­mo­bi­lio ne­su­val­dė – ma­ši­na ver­tė­si.

Eis­mo įvy­kio me­tu ne­sun­kiai su­si­ža­lo­jo 33 me­tų ke­lei­vis, su­mu­ši­mų pa­ty­rė ir vai­ruo­to­jas. Lai­mei, ne­to­lie­se bu­vę žmo­nės ne­kliu­dy­ti.

Vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas sun­kus – 2,83 pro­mi­lės gir­tu­mas. Be to, jis ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes.

Ke­lei­vis bu­vo tiek gir­tas, kad net ne­be­su­ge­bė­jo įpūs­ti į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį.

Pas­ky­rus am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą, ava­ri­jos su­kė­lė­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, pra­dė­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na.

Biog­ra­fi­ja – su prie­sko­niais

Įta­ria­ma, kad tei­sės vai­ruo­ti neį­gi­jęs šiau­lie­tis prie vai­ro gir­tas sė­da ne pir­mą kar­tą.

Šių me­tų ko­vo 11-ąją Šiau­liuo­se Ga­nyk­lų gat­vė­je, į gy­ve­na­mo­jo na­mo tvo­rą at­si­tren­kė au­to­mo­bi­lis „VW New Beet­le“. Prie au­to­mo­bi­lio bu­vo ras­tas tas pa­ts ne­blai­vus (2,06 pro­mi­lės) vy­ras ir ne­blai­vi (2,80 pro­mi­lės) bend­raam­žė mo­te­ris. Ku­ris vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę, nė vie­nas ne­pri­si­pa­ži­no. At­sa­ky­mas į šį klau­si­mą bus su­ras­tas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu.

„Mer­ce­des Benz E300“ vai­ruo­to­jas su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų tu­ri nuo­lat. Jis ne kar­tą yra baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka už tai, kad ne­blai­vus pa­žei­di­nė­jo vie­šą­ją tvar­ką, va­gi­lia­vo iš par­duo­tu­vių bei teis­tas už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus.

Iš įka­li­ni­mo įstai­gos į Šiau­lius vy­ras grį­žo praė­ju­sių me­tų va­sa­rą ir jau ta­po įta­ria­muo­ju net ke­tu­rio­se bau­džia­mo­sio­se by­lo­se.

Šiau­lių ap­skr. VPK nuo­tr.

Gir­to bėg­lio „nu­si­lei­di­mas“ Spin­du­lio gat­vė­je, Šiau­liuo­se.

Kas bū­tų, jei šio skry­džio me­tu per ke­lią bū­tų ėjęs pės­čia­sis?

Ne­lai­mių sta­tis­ti­ka ke­lia šiur­pą

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, per še­šis šių me­tų mė­ne­sius Šiau­lių ap­skri­ty­je gir­ti vai­ruo­to­jai su­kė­lė de­šimt eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės.

Iš vi­so per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Šiau­lių po­li­ci­ja prie vai­ro pri­čiu­po dau­giau nei pus­ket­vir­to šim­to ne­blai­vių vai­ruo­to­jų: 172 as­me­nys (ku­rių gir­tu­mas ne­vir­ši­jo 1,5 pro­mi­lės) pa­trauk­ti ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn ir 183 as­me­nys (gir­tu­mas per 1,5 pro­mi­lės) bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Štai tik ke­le­tas šiurp­ti ver­čian­čių eis­mo įvy­kių, ku­riuos su­kė­lė gir­ti vai­ruo­to­jai.

* Praė­ju­sio sek­ma­die­nio, lie­pos 16-osios, nak­tį gir­tas vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė sa­vo au­to­mo­bi­lio „Toyo­ta Co­rol­la Ver­so“, nu­skrie­jo nuo ke­lio san­ka­sos bei ver­tė­si.

Ma­no­ma, kad au­to­mo­bi­lio vy­ras ne­su­val­dė, į ke­lią iš­bė­gus lau­ki­niam gy­vū­nui. Tuo­jau po ava­ri­jos vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis – 1,80 pro­mi­lės – gir­tu­mas.

* Lie­pos 9-osios va­ka­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai 49-aja­me ki­lo­met­re, ne­blai­vi – 2,99 pro­mi­lės – 37 me­tų mo­te­ris, vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį „VW Sha­ran“, iš­va­žia­vo į prie­šin­gos kryp­ties eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su au­to­mo­bi­liu „VW Golf“. Nu­ken­tė­jo blai­vi 28 me­tų gol­fo vai­ruo­to­ja.

* Bir­že­lio 26-osios nak­tį Šiau­liuo­se, Jo­no Jab­lons­kio gat­vė­je, 46 me­tų vy­ras (2,73 pro­mi­lės), vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Toyo­ta Co­rol­la“, at­si­tren­kė į ša­li­ke­lė­je esan­tį gat­vės švies­tu­vą.

* Bir­že­lio 22-osios va­ka­rą Ak­me­nės ra­jo­ne, Žerkš­čių kai­mo pu­šy­ne, 46 me­tų vy­ras (2,79 pro­mi­lės), au­to­mo­bi­liu „Opel Vect­ra“ va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga at­si­tren­kė į per­si­ren­gi­mo ka­bi­ną ir iš­dau­žė sa­vo au­to­mo­bi­lio ga­li­nį ži­bin­tą.

* Bir­že­lio 9-osios va­ka­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai, ties Pa­kal­niš­kių kai­mu, 43 me­tų vy­ras ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „VW Golf“, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si. Vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 2,39 pro­mi­lės gir­tu­mas.

* Bir­že­lio 10-osios va­ka­rą, apie 20 va­lan­dą, Ak­me­nės ra­jo­no Vė­lai­čių kai­me, na­mo kie­me, 35 me­tų vy­ras (1,80 pro­mi­lės), vai­ruo­da­mas mo­pe­dą „Del­ta“ be vals­ty­bi­nių nu­me­rių, jo ne­su­val­dė ir nu­griu­vo.

* Bir­že­lio 5-osios va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­no, Ža­liū­kių kai­mo, Ne­ries gat­vė­je, 18-me­tis, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Hon­da Ci­vic“, jo ne­su­val­dė ir įskrie­jo į grio­vį. Au­to­mo­bi­lis su­sto­jo pa­čia­me grio­vio vi­du­ry­je ap­si­žer­gęs sro­ve­nan­tį van­de­nį. Vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 1,94 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Nuotr. iš so­cia­li­nio tinkl.

„Važiavau ir važiuosiu“

Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius, Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to lai­ki­na­sis va­do­vas, sa­ko, kad ne­blai­vių vai­ruo­to­jų išaiš­ki­ni­mo ir jų su­kel­tų eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka nei­gia­ma link­me išau­ga kiek­vie­ną va­sa­rą – daug pra­mo­gų, dau­giau iš­ky­lų gam­to­je – dau­giau at­si­pa­lai­da­vi­mo.

„Tu­ri­me, ką tu­ri­me. O tu­ri­me ne ka­žin ką..., – sa­ko ko­mi­sa­ras. – Lie­ka guos­tis tik tuo, kad gir­tų vai­ruo­to­jų su­ke­lia­mų eis­mo įvy­kių ir juo­se su­ža­lo­tų žmo­nių skai­čius iš­li­kęs sta­bi­lus.“

Anot V. Ur­bo­na­vi­čiaus, me­tų pra­džio­je, kuo­met įsi­ga­lio­jo su­griež­tin­ta at­sa­ko­my­bė ne­blai­viems vai­ruo­to­jams, to­kių už vai­ro bu­vo išaiš­ki­na­ma kur kas ma­žiau – vai­ruo­to­jui nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už di­des­nį ne­gu 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mą grei­čiau­siai gąs­di­no. Ta­čiau efek­tas bu­vo tik lai­ki­nas – pa­sta­rai­siais mė­ne­siais gir­tų vai­ruo­to­jų sta­tis­ti­ka vėl ky­la į aukš­tu­mas.

Kaip su­tram­dy­ti gir­tus, jei jų ne­bau­gi­na nei teis­mas, nei ga­li­mas au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­vi­mas?

Ko­mi­sa­ras iro­ni­zuo­ja, kad su­tram­dy­ti įma­no­ma tik są­mo­nin­gus pi­lie­čius, bet ne to­kius, ku­rie net ir su­stab­dy­ti ar­ba pa­da­rę ava­ri­ją, vos ap­vers­da­mi lie­žu­vį, le­me­na „va­žia­vau ir va­žiuo­siu“.

Dar la­biau ko­mi­sa­rui ne­ra­mu ir dėl to, kad prie vai­ro ne­blai­vių ne­re­tai su­lai­ko­ma ir jau­nų, ką tik vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą įgi­ju­sių as­me­nų – vil­tis, kad išaugs są­mo­nin­ga kar­ta esą ima kel­ti abe­jo­nių.

O au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­vi­mas kai ku­riems gir­tuok­liams esą tik juo­ką ke­lia – dau­ge­liu at­ve­ju, V. Ur­bo­na­vi­čiaus žo­džiais, jie va­ži­nė­ja nie­ko ne­ver­to­mis „lu­pe­no­mis“ už ke­lis šim­tus eu­rų.

Lai­ki­na­sis Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vas ma­no, kad vien ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis ir bau­džia­mo­sio­mis prie­mo­nė­mis gir­tuok­lius prie vai­ro var­gu ar įma­no­ma su­tram­dy­ti. Kur kas efek­ty­viau šio­je ko­vo­je bū­tų žmo­nių ne­pa­kan­tu­mas.

„No­riu dar kar­tą pa­pra­šy­ti ar­ti­mų­jų, drau­gų, pa­žįs­ta­mų neiš­leis­ti gir­to žmo­gaus į ke­lią, ne­leis­ti jam sės­ti prie vai­ro – jei my­li­te sa­vo ar­ti­mą­jį, ap­sau­go­ki­te jį nuo ga­li­mų pa­sek­mių, ku­rios ga­li bū­tų ne­tgi tra­giš­kos“, – sa­ko il­ga­me­tis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

Vil­ties tei­kia pi­lie­tiš­ku­mas

Šiau­lių ap­skri­ties Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nist­ra­ci­nės veik­los ir eis­mo įvy­kių ty­ri­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Lo­re­nas Dai­naus­kas ma­no, kad su­tram­dy­ti gir­tus vai­ruo­to­jus efek­ty­viau­siai ga­lė­tų ne­bent vi­suo­me­nės ne­pa­kan­tu­mas: ta­vo aky­se ge­ria­ma, sė­da­ma prie vai­ro ar­ba tik įta­ri vai­ruo­to­ją esant ne­blai­vų – pra­nešk.

Anot pa­rei­gū­no, vi­suo­me­nės ne­pa­kan­tu­mas šiuo klau­si­mu pa­sta­rai­siais me­tais pa­ste­bi­mai išau­gęs, esą ne­bū­na nė die­nos, ku­rią po­li­ci­ja ne­su­lau­kia skam­bu­čių apie ga­li­mai ne­blai­vų vai­ruo­to­ją.

„Jei tik ky­la įta­ri­mas, kad vai­ruo­ti ga­li gir­tas žmo­gus, ne­dels­ki­te pra­neš­ti. Mes, po­li­ci­ja ir vi­suo­me­nė, tu­ri­me bū­ti so­li­da­rūs šio­je ko­vo­je – ki­taip nie­ka­da ne­ga­lė­si­me bū­ti už­tik­rin­ti, kad gir­to vai­ruo­to­jo au­ka ne­taps mū­sų ar­ti­mas“, – sa­kė L. Dai­naus­kas.

Ko­mi­sa­ras už­si­mi­nė, kad vals­ty­bi­niu ly­giu jau yra ap­ta­ria­mi ir to­les­ni ko­vos su gir­tais vai­ruo­to­jais bū­dai. Vie­nas iš to­kių – pri­va­lo­ma­sis au­to­mo­bi­li­nio al­ko­ho­lio ma­tuok­lio, įpū­tus pro­mi­lių ne­lei­sian­čio už­ves­ti au­to­mo­bi­lio, įren­gi­mas. To­kį ma­tuok­lį pri­va­lo­mai ga­li tek­ti įsi­reng­ti tiems as­me­nims, ku­rie tu­ri pro­ble­mų dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ir bent kar­tą at­si­dū­rė po­li­ci­jos aki­ra­ty­je.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO Nuotr.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos lai­ki­na­sis vir­ši­nin­kas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad 99,9 pro­cen­to vai­ruo­to­jų ge­ria ne vie­ni, va­di­na­si, ge­rian­tie­ji su jais pri­va­lo da­ry­ti vis­ką, kad gir­tas as­muo už vai­ro ne­sės­tų.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (6)

diedas, 2017-07-18 21:27
O kam slepiamas teroristo mašinos numeris? Svojaki....kažkam...

to to viskas gerai, 2017-07-18 19:00
Cia meras?

Joo, 2017-07-18 16:20
Ne vairuotojas sukėlė avariją bet mentai autobusiuku sutrukdė normaliai pravažiuoti. Tai jie portencialūs žmogžudžiai, pasimėgavimui net filmukas sukurtas.

to viskas gerai, 2017-07-18 11:46
Apsirikai, cia socdemonas, usuotas bebras, o tu runkelis.

Pareigūnai kalti?, 2017-07-18 09:05
Nereikėjo gąsdinti, būtų ramiai grįžęs? Visi juk geria, net Naisiuose?

Viskas gerai, 2017-07-18 08:38
Čia yra važinėjantis už Šiaulius.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas