(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Žmonės ar automatiniai atsakikliai?

2017 m. balandžio 5 d.
Regina MUSNECKIENĖ

reginamus@skrastas.lt

Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Į kon­fe­ren­ci­ją iš sos­ti­nės at­vy­kę moks­li­nin­kai ne­mo­ka­mai skai­tė pra­ne­ši­mus, at­liep­da­mi Šat­ri­jos Ra­ga­nos dva­siai.

Tą pa­čią die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je vy­ra­vo ki­to­kia dva­sia. Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vės, gau­da­mos jau ir taip so­li­dų, ke­lių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų ver­tą dar­bo už­mo­kes­tį bei prie­dus už sta­žą, dar­bą sa­vait­ga­liais ir šven­čių die­no­mis, pa­pra­šė tuos prie­dus dar pa­di­din­ti.

Mo­ty­vas, kad ra­jo­ne su­si­da­rė grės­min­ga so­cia­li­nė si­tua­ci­ja ir ne­pla­nuo­tai pa­dau­gė­jo dar­bo sa­vait­ga­liais bei šven­čių die­no­mis.

Dvie­jų mo­te­rų no­ras Ta­ry­bos na­riams ta­po įsa­ky­mu. Prie­dai pa­di­din­ti. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jai ne­tgi dau­giau ne­gu pra­šė – pri­dė­ta 50 pro­cen­tų pa­rei­gi­nės al­gos.

Sve­ti­ma gė­da! Grės­min­gos so­cia­li­nės si­tua­ci­jos aki­vaiz­do­je val­di­nin­kėms di­di­na­mi prie­dai!

Ar ne­pa­na­šu į Ber­tol­do Brech­to he­ro­ję mo­tu­šę Ku­raž, ku­ri „da­ro vers­lą“ iš ka­ro?

Šal­ta­sis so­cia­li­nis ka­ras pra­si­dė­jo ne da­bar. Jis tę­sia­si jau dau­giau kaip po­rą de­šimt­me­čių. Vie­no­je fron­to li­ni­jo­je griau­na­mos se­no­sios Lie­tu­vos gė­ry­bes į sa­vo gūž­tas su­si­tem­pę nau­jie­ji tur­tuo­liai ir se­nais so­vie­ti­niais bė­giais į val­džią at­bil­dė­ju­si anų lai­kų no­menk­la­tū­ra, jau spė­ju­si „iš­siauk­lė­ti“ da­lį nau­jo­sios kar­tos, ku­ri ne­mirs nei iš kuk­lu­mo, nei iš pa­trio­tiz­mo, ku­ri, pri­si­den­gu­si par­ti­jos po­rei­kiais, ima šim­ta­tūks­tan­ti­nius ky­šius ir ne­sto­ko­ja ape­ti­to priė­ju­si prie val­džios lo­vio.

Ki­to­je fron­to li­ni­jo­je – li­ku­si Lie­tu­va, po­ra mi­li­jo­nų be­gink­lių pės­ti­nin­kų: nuo pro­fe­so­riaus Liu­do Ma­žy­lio, au­to­bu­su va­žiuo­jan­čio į Ber­ly­ną ieš­ko­ti Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­lo iki be­moks­lės pen­kių ma­žų vai­kų mo­ti­nos, ne­tu­rin­čios ką dė­ti į puo­dą ir bi­jan­čios sa­vait­ga­lio, nes vai­kai neis į mo­kyk­lą ir ne­gaus ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo.

To­je pa­nie­kin­to­je ir at­stum­to­je Lie­tu­vos pu­sė­je ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai, gai­šę die­ną va­žiuo­da­mi iš sos­ti­nės į at­kam­pų Už­ven­tį skai­ty­ti pra­ne­ši­mų ir už tai ne­pap­ra­šę at­ly­gio.

Jo­je – sa­vo kai­mo rei­ka­lais nuo­šir­džiai be jo­kio at­ly­gio be­si­rū­pi­nan­tys bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kai.

Pa­de­gė­liams, Mais­to ban­kui, vė­žiu ser­gan­tiems vai­kams, li­go­ni­nėms, kad įsi­gy­tų lo­vų ar apa­ra­tū­ros, po du eu­rus tūks­tan­čius suau­ko­jan­tys Lie­tu­vos ei­li­niai... Nes vals­ty­bė ir sa­vi­val­dy­bės to­kiems gy­vy­biš­kai svar­biems da­ly­kams ne­tu­ri pi­ni­gų.

Bet pi­ni­gų at­si­ran­da, kai val­di­nin­kams rei­kia pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus ar dar pri­dė­ti prie prie­do.

Tuo­met ne­ga­li su­pras­ti, kas mus val­do – žmo­nės ar au­to­ma­ti­niai at­sa­kik­liai, ku­rie nuo­lat kar­to­ja vie­nin­te­lę fra­zę – ne­drau­džian­tį val­di­nin­ko ge­ro­vę ge­rin­ti įsta­ty­mą. Ko­kia­me so­cia­li­nia­me fo­ne ta ge­ro­vė ge­ri­na­ma – ne­svar­bu.

Taip yra ne tik Kel­mė­je. Dar ne taip se­niai at­ly­gi­ni­mus no­rė­jo pa­si­kel­ti Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet at­si­to­kė­jo, nes ar­tė­jo Sei­mo rin­ki­mai.

Pa­na­ši dva­sia tvy­ro dau­ge­ly­je Lie­tu­vos ra­jo­nų ir mies­tų, kur tik­rų­jų alt­ruis­tų ir pa­trio­tų val­džios ko­ri­do­riuo­se rei­kė­tų ieš­ko­ti su ži­bu­riu.

Gal­būt val­di­nin­ko al­gos pa­kė­li­mas ne­bū­tų di­džiau­sia blo­gy­bė, jei­gu kil­tų ir vi­sos ša­lies gy­ven­to­jų ge­ro­vė. De­ja...

Pen­kių ma­žų vai­kų mo­ti­nai Dar­bo bir­ža pa­siū­lo mo­ky­tis ama­to. Kur jai pa­lik­ti vai­kus? Juk tuoj pat bus ap­kal­tin­ta vai­kų ne­prie­žiū­ra ir at­ža­los at­si­durs vai­kų na­muo­se. Kaip va­ži­nė­ti iš ato­kaus kai­mo 40 ki­lo­met­rų į Kel­mę ar Šiau­lius? Kur įsi­dar­bin­ti iš­mo­kus ama­to? Neį­si­dar­bin­si – rei­kės grą­žin­ti pi­ni­gus už moks­lą.

Sa­vo pro­to dar šiek tiek tu­rin­ti mo­te­ris pa­svė­rė ar­gu­men­tus ir ne­su­ti­ko su Dar­bo bir­žos pa­siū­ly­mu. Bir­ža iš­brau­kė iš są­ra­šų. Mo­te­ris ne­gau­na pa­šal­pų. Vi­sos mė­ne­sio pa­ja­mos – 75 eu­rai vai­ko pi­ni­gų: po pen­kio­li­ka eu­rų kiek­vie­nam vai­kui.

Ki­tai vai­kų mo­ti­nai Dar­bo bir­ža pa­siū­lė iš Už­ven­čio į Lio­lių se­niū­ni­ją va­ži­nė­ti melž­ti ūki­nin­ko kar­vių. Ne­su­ti­ku­si taip pat bu­vo iš­brauk­ta iš są­ra­šų ir ne­te­ko so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.

Gal tuos pi­ni­gus, užuo­t di­di­nus val­di­nin­kų prie­dus, rei­kė­tų skir­ti tvar­kin­goms dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms? Juk jos at­lie­ka vals­ty­bei svar­bų dar­bą. Au­gi­na vai­kus, ku­rie dirbs, mo­kės mo­kes­čius vals­ty­bei, iš­lai­kys pen­si­nin­kus. Jei­gu jau mo­ka­me po ke­lis šim­tus glo­bė­jams, gal mo­kė­ki­me ir tik­ro­sioms mo­ti­noms? Pri­ly­gin­ki­me ir jų triū­są nuo­la­ti­niam dar­bui. Gal so­cia­li­nių grės­mių su­ma­žės?

Da­bar gi sau­sais įsta­ty­mais pri­si­deng­da­ma, žmo­giš­ku­mą vi­siš­kai at­mes­da­ma biu­rok­ra­ti­ja ma­la žmo­nių gy­ve­ni­mus.

Kiek kar­tų jų gir­nas su­stab­dė val­di­nin­kai, ke­lian­tys sau at­ly­gi­ni­mus? Kiek kar­tų ap­gy­nė skriau­džia­mą žmo­gų?

Ar sa­vi­val­dy­bės va­do­vai va­žiuo­ja į aso­cia­lias, iš ne­vil­ties bai­gian­čias pra­si­ger­ti šei­mas? Ar jie ieš­ko, kur pa­dė­ti gir­tų, smur­tau­jan­čių tė­vų vai­kus? Ar jie ma­to, ką į puo­dą de­da dau­gia­vai­kių šei­mų mo­ti­nos? Ar ži­no, jog kar­tais nė­ra ką dė­ti? Ar jie gru­mia­si su ne­prog­no­zuo­ja­mais kai­mo gir­tuok­liais? Ar pas juos atei­na be­kinčiai?

Tai da­ro už ge­ro­kai ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą dir­ban­tys sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Gal bū­tent jiems rei­kė­tų skir­ti prie­dus prie at­ly­gi­ni­mo?

Taip, sa­vi­val­dy­bės va­do­vams kar­tais ten­ka paau­ko­ti sa­vait­ga­lį nu­vyks­tant į ren­gi­nį, kur yra pa­vai­ši­na­mi ir pa­gar­bi­na­mi. Ar už tai ir­gi tu­ri bū­ti di­di­na­mi prie­dai?

Juk ei­li­nis Lie­tu­vos pi­lie­tis, ei­da­mas į sve­čius ar­ba į Va­sa­rio še­šio­lik­to­sios mi­nė­ji­mą, ne­pra­šo, kad vals­ty­bė jam už tai su­mo­kė­tų.

Ar prie­do prie al­gos neats­to­ja ki­tos val­di­nin­kų tu­ri­mos pri­vi­le­gi­jos: pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai, ku­riais jie nu­ve­ža­mi ir par­ve­ža­mi nuo slenks­čio iki slenks­čio, ke­lio­nės į už­sie­nį, se­mi­na­rai už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, as­me­ny­bės to­bu­lė­ji­mas, ne­rea­lūs ku­ro li­mi­tai au­to­mo­bi­liams, so­tus ir ge­ras gy­ve­ni­mas?

O jei­gu jau pa­tys tu­ri ne­ri­bo­tą ape­ti­tą ir ne­jau­čia sai­ko, sai­ką gal rei­kė­tų įtvir­tin­ti įsta­ty­mu?

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas