(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Žmonės ar automatiniai atsakikliai?

2017 m. balandžio 5 d.
Regina MUSNECKIENĖ

reginamus@skrastas.lt

Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Į kon­fe­ren­ci­ją iš sos­ti­nės at­vy­kę moks­li­nin­kai ne­mo­ka­mai skai­tė pra­ne­ši­mus, at­liep­da­mi Šat­ri­jos Ra­ga­nos dva­siai.

Tą pa­čią die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je vy­ra­vo ki­to­kia dva­sia. Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vės, gau­da­mos jau ir taip so­li­dų, ke­lių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų ver­tą dar­bo už­mo­kes­tį bei prie­dus už sta­žą, dar­bą sa­vait­ga­liais ir šven­čių die­no­mis, pa­pra­šė tuos prie­dus dar pa­di­din­ti.

Mo­ty­vas, kad ra­jo­ne su­si­da­rė grės­min­ga so­cia­li­nė si­tua­ci­ja ir ne­pla­nuo­tai pa­dau­gė­jo dar­bo sa­vait­ga­liais bei šven­čių die­no­mis.

Dvie­jų mo­te­rų no­ras Ta­ry­bos na­riams ta­po įsa­ky­mu. Prie­dai pa­di­din­ti. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jai ne­tgi dau­giau ne­gu pra­šė – pri­dė­ta 50 pro­cen­tų pa­rei­gi­nės al­gos.

Sve­ti­ma gė­da! Grės­min­gos so­cia­li­nės si­tua­ci­jos aki­vaiz­do­je val­di­nin­kėms di­di­na­mi prie­dai!

Ar ne­pa­na­šu į Ber­tol­do Brech­to he­ro­ję mo­tu­šę Ku­raž, ku­ri „da­ro vers­lą“ iš ka­ro?

Šal­ta­sis so­cia­li­nis ka­ras pra­si­dė­jo ne da­bar. Jis tę­sia­si jau dau­giau kaip po­rą de­šimt­me­čių. Vie­no­je fron­to li­ni­jo­je griau­na­mos se­no­sios Lie­tu­vos gė­ry­bes į sa­vo gūž­tas su­si­tem­pę nau­jie­ji tur­tuo­liai ir se­nais so­vie­ti­niais bė­giais į val­džią at­bil­dė­ju­si anų lai­kų no­menk­la­tū­ra, jau spė­ju­si „iš­siauk­lė­ti“ da­lį nau­jo­sios kar­tos, ku­ri ne­mirs nei iš kuk­lu­mo, nei iš pa­trio­tiz­mo, ku­ri, pri­si­den­gu­si par­ti­jos po­rei­kiais, ima šim­ta­tūks­tan­ti­nius ky­šius ir ne­sto­ko­ja ape­ti­to priė­ju­si prie val­džios lo­vio.

Ki­to­je fron­to li­ni­jo­je – li­ku­si Lie­tu­va, po­ra mi­li­jo­nų be­gink­lių pės­ti­nin­kų: nuo pro­fe­so­riaus Liu­do Ma­žy­lio, au­to­bu­su va­žiuo­jan­čio į Ber­ly­ną ieš­ko­ti Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­lo iki be­moks­lės pen­kių ma­žų vai­kų mo­ti­nos, ne­tu­rin­čios ką dė­ti į puo­dą ir bi­jan­čios sa­vait­ga­lio, nes vai­kai neis į mo­kyk­lą ir ne­gaus ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo.

To­je pa­nie­kin­to­je ir at­stum­to­je Lie­tu­vos pu­sė­je ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai, gai­šę die­ną va­žiuo­da­mi iš sos­ti­nės į at­kam­pų Už­ven­tį skai­ty­ti pra­ne­ši­mų ir už tai ne­pap­ra­šę at­ly­gio.

Jo­je – sa­vo kai­mo rei­ka­lais nuo­šir­džiai be jo­kio at­ly­gio be­si­rū­pi­nan­tys bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kai.

Pa­de­gė­liams, Mais­to ban­kui, vė­žiu ser­gan­tiems vai­kams, li­go­ni­nėms, kad įsi­gy­tų lo­vų ar apa­ra­tū­ros, po du eu­rus tūks­tan­čius suau­ko­jan­tys Lie­tu­vos ei­li­niai... Nes vals­ty­bė ir sa­vi­val­dy­bės to­kiems gy­vy­biš­kai svar­biems da­ly­kams ne­tu­ri pi­ni­gų.

Bet pi­ni­gų at­si­ran­da, kai val­di­nin­kams rei­kia pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus ar dar pri­dė­ti prie prie­do.

Tuo­met ne­ga­li su­pras­ti, kas mus val­do – žmo­nės ar au­to­ma­ti­niai at­sa­kik­liai, ku­rie nuo­lat kar­to­ja vie­nin­te­lę fra­zę – ne­drau­džian­tį val­di­nin­ko ge­ro­vę ge­rin­ti įsta­ty­mą. Ko­kia­me so­cia­li­nia­me fo­ne ta ge­ro­vė ge­ri­na­ma – ne­svar­bu.

Taip yra ne tik Kel­mė­je. Dar ne taip se­niai at­ly­gi­ni­mus no­rė­jo pa­si­kel­ti Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet at­si­to­kė­jo, nes ar­tė­jo Sei­mo rin­ki­mai.

Pa­na­ši dva­sia tvy­ro dau­ge­ly­je Lie­tu­vos ra­jo­nų ir mies­tų, kur tik­rų­jų alt­ruis­tų ir pa­trio­tų val­džios ko­ri­do­riuo­se rei­kė­tų ieš­ko­ti su ži­bu­riu.

Gal­būt val­di­nin­ko al­gos pa­kė­li­mas ne­bū­tų di­džiau­sia blo­gy­bė, jei­gu kil­tų ir vi­sos ša­lies gy­ven­to­jų ge­ro­vė. De­ja...

Pen­kių ma­žų vai­kų mo­ti­nai Dar­bo bir­ža pa­siū­lo mo­ky­tis ama­to. Kur jai pa­lik­ti vai­kus? Juk tuoj pat bus ap­kal­tin­ta vai­kų ne­prie­žiū­ra ir at­ža­los at­si­durs vai­kų na­muo­se. Kaip va­ži­nė­ti iš ato­kaus kai­mo 40 ki­lo­met­rų į Kel­mę ar Šiau­lius? Kur įsi­dar­bin­ti iš­mo­kus ama­to? Neį­si­dar­bin­si – rei­kės grą­žin­ti pi­ni­gus už moks­lą.

Sa­vo pro­to dar šiek tiek tu­rin­ti mo­te­ris pa­svė­rė ar­gu­men­tus ir ne­su­ti­ko su Dar­bo bir­žos pa­siū­ly­mu. Bir­ža iš­brau­kė iš są­ra­šų. Mo­te­ris ne­gau­na pa­šal­pų. Vi­sos mė­ne­sio pa­ja­mos – 75 eu­rai vai­ko pi­ni­gų: po pen­kio­li­ka eu­rų kiek­vie­nam vai­kui.

Ki­tai vai­kų mo­ti­nai Dar­bo bir­ža pa­siū­lė iš Už­ven­čio į Lio­lių se­niū­ni­ją va­ži­nė­ti melž­ti ūki­nin­ko kar­vių. Ne­su­ti­ku­si taip pat bu­vo iš­brauk­ta iš są­ra­šų ir ne­te­ko so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.

Gal tuos pi­ni­gus, užuo­t di­di­nus val­di­nin­kų prie­dus, rei­kė­tų skir­ti tvar­kin­goms dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms? Juk jos at­lie­ka vals­ty­bei svar­bų dar­bą. Au­gi­na vai­kus, ku­rie dirbs, mo­kės mo­kes­čius vals­ty­bei, iš­lai­kys pen­si­nin­kus. Jei­gu jau mo­ka­me po ke­lis šim­tus glo­bė­jams, gal mo­kė­ki­me ir tik­ro­sioms mo­ti­noms? Pri­ly­gin­ki­me ir jų triū­są nuo­la­ti­niam dar­bui. Gal so­cia­li­nių grės­mių su­ma­žės?

Da­bar gi sau­sais įsta­ty­mais pri­si­deng­da­ma, žmo­giš­ku­mą vi­siš­kai at­mes­da­ma biu­rok­ra­ti­ja ma­la žmo­nių gy­ve­ni­mus.

Kiek kar­tų jų gir­nas su­stab­dė val­di­nin­kai, ke­lian­tys sau at­ly­gi­ni­mus? Kiek kar­tų ap­gy­nė skriau­džia­mą žmo­gų?

Ar sa­vi­val­dy­bės va­do­vai va­žiuo­ja į aso­cia­lias, iš ne­vil­ties bai­gian­čias pra­si­ger­ti šei­mas? Ar jie ieš­ko, kur pa­dė­ti gir­tų, smur­tau­jan­čių tė­vų vai­kus? Ar jie ma­to, ką į puo­dą de­da dau­gia­vai­kių šei­mų mo­ti­nos? Ar ži­no, jog kar­tais nė­ra ką dė­ti? Ar jie gru­mia­si su ne­prog­no­zuo­ja­mais kai­mo gir­tuok­liais? Ar pas juos atei­na be­kinčiai?

Tai da­ro už ge­ro­kai ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą dir­ban­tys sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Gal bū­tent jiems rei­kė­tų skir­ti prie­dus prie at­ly­gi­ni­mo?

Taip, sa­vi­val­dy­bės va­do­vams kar­tais ten­ka paau­ko­ti sa­vait­ga­lį nu­vyks­tant į ren­gi­nį, kur yra pa­vai­ši­na­mi ir pa­gar­bi­na­mi. Ar už tai ir­gi tu­ri bū­ti di­di­na­mi prie­dai?

Juk ei­li­nis Lie­tu­vos pi­lie­tis, ei­da­mas į sve­čius ar­ba į Va­sa­rio še­šio­lik­to­sios mi­nė­ji­mą, ne­pra­šo, kad vals­ty­bė jam už tai su­mo­kė­tų.

Ar prie­do prie al­gos neats­to­ja ki­tos val­di­nin­kų tu­ri­mos pri­vi­le­gi­jos: pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai, ku­riais jie nu­ve­ža­mi ir par­ve­ža­mi nuo slenks­čio iki slenks­čio, ke­lio­nės į už­sie­nį, se­mi­na­rai už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, as­me­ny­bės to­bu­lė­ji­mas, ne­rea­lūs ku­ro li­mi­tai au­to­mo­bi­liams, so­tus ir ge­ras gy­ve­ni­mas?

O jei­gu jau pa­tys tu­ri ne­ri­bo­tą ape­ti­tą ir ne­jau­čia sai­ko, sai­ką gal rei­kė­tų įtvir­tin­ti įsta­ty­mu?

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (12)

Ups >nuliui, 2017-04-11 13:27
Pasisiūlyk į draugus feisbuke profesoriui Romui Lazutkai ir suprasi ant kiek nusišneki! :((((

Apuokas, 2017-04-09 21:11
Taigi "oi laukem laukėm laisvos Lietuvos laukėm"....Ir sulaukėm Kas sugebėjo ir mokėjo,tie jau per pir muosius"laisvės"metus viska išardė,išvoge.isdraskė,"pasidal... draugų ir giminių.O juk "prie sovietų" tuos fabrikus,gamyklas,mokyklas,ligonine... namus,gyvenamuosius namus statė MŪSŲ TĖVAI IR SENELIAI.Bet"atėjo europa visiems laikams..."Ir ėmėmės"pasaulį seną išardyti"Ir štai palikom "laisvi"nuo kultūros(būsim ne Lietuviai o europiečiai),išardėme švietimo sistemą-vis lygiavomės į europos švietimo"vertybes" Ir dabar nebežinome ką daryti ir kaip gyventi su "europos vertybėmis".O juk gavus"ale laisvę"prasidėjoFINANSINĖ MODERNIOJI BAUDŽIAVA(tai buvo pasakyta vienoje televizijos laidoje).-mažuma tapo turtingieji,o dauguma paliiko prie skurdos arba že miau skurdo ribos.Štai ta mažuma ir tyčiojasi iš daugumos.Seniai žinoma"sotus alkano nesupranta". O ta darbo birža ir"žaidžia" žmonių gyvenimais ir likimais..Kas ir kada pradės atsižvelgti į paprastą Lietuvos ŽMOGŲ???

turbūt, 2017-04-06 08:38
labiausiai apie mamų užaugintus vaikus "išmano" tėvai (ekspertai lakstę į kairę :)

laisvas, 2017-04-05 20:31
Nuli. Visa tai, apgailėtinas melas.

nulis>turbūt, 2017-04-05 11:57
Auginome dviese. Mano žmona - ne pana Marija, jai iš šventos dvasios neatsirado :).

nulis, 2017-04-05 11:54
Turiu ir vaikų, ir anūkų, už tai taip ir sakau. Aš pats saviškius auginau be jokios valdžios pagalbos, mano vaikai irgi nei į užsienius, nei į valdiškus pinigus nesidairo. Žino, kad už savo gyvenimą ir vaikus atsakingi jie, kol gyvi. Ir tik jie patys. Ne rajono valdžia, ne seimas ir ne vyriausybė. Tėvai.

turbūt, 2017-04-05 11:49
nulio vaikus augino žmona :)

rita, 2017-04-05 11:44
O aš labai pritrariu nuliui nes prieš gimdant vaikus reikia pagalvoti ir kaip juos auginti. Negalima kaip katei kas paglostė ir jau pilvelis pilnas.
Tik žurnalistai visada painiojasi, kam iš kokios kišenės kas mokama. Iš tų pinigų, kurie skiriami valdininkų algoms, nei mamai, nei babai, nei invalidui jokių pinigų pridėti negalima pagal jokį įstatymą taip negalima. Čia visai kitos išmokos kur valdininkų priedai kur pašalpos.
Čia parodė savo neišmanymą ir sukuršinio dar kartą žmones ir valdžią.

nuliui, 2017-04-05 11:05
Tamsta, matyt, neturi vaikų, nežinai, kiek reikia laiko juos aprengti, pamaitinti , auklėti, ugdyti, juos mokyti buities darbų. Aišku, kalbu apie geras, pareigingas motinas. Jau ką prodėti prie priedų valdininkams, geriau atiduoti motinai.

virga, 2017-04-05 10:53
Dėl valdininkų godumo tai seniai aišku. Bet pažiūrėkit, kas tam godumui pasipriešins? Į kokius renginius valdžia beatvažiuotų, visi pagatavi į subinę be muilo sulįsti. Užtat ta valdžia ir bujoja. Jei žmonės pasakytų į akis, kad jūs neverti net tų algų, kurias gaunat, už tai, kad rajone žmonėms darbo vietų nekuriat, vaikai po užsienius išsilaksto, tai tada gal nebedrįstų prašyti priedų už dalyvavimą šventėse su gėlėm ir vaišėm. Juos reikia kaip katinus į jų pačių š... snukiu murdyti, nes kitaip kiaulės akikes greitai įsistato.
Jei ne žurnalistė, tai net ir nežinotumėm, kokie pinigai ten skiriami. Ačiū.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 12

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 12
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />