(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Imtynininkams – visų spalvų medaliai

2017 m. balandžio 15 d.

Ba­lan­džio 7-8 die­no­mis Anykš­čių pra­mo­gų cent­re „Nykš­čio na­mai“ vy­ko šių me­tų Lie­tu­vos im­ty­nių jau­nių čem­pio­na­tas, ku­ria­me ko­vo­ja 14-17 me­tų vai­ki­nai.

Kel­mės vai­kų ir jau­ni­mo spor­to mo­kyk­los ir Kel­mės gar­bę gy­nė še­ši lais­vų­jų im­ty­nių at­sto­vai.

Ge­riau­siai pa­si­ro­dė „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nys Klai­das Pluš­čiaus­kis, ku­ris ta­po Lie­tu­vos jau­nių lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­nu svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų. Si­dab­ro me­da­lį šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos mo­ki­nys Vi­lius Mi­ka­laus­kas, ku­ris nu­si­lei­do tik nu­ga­lė­to­ju ta­pu­siam ko­man­dos drau­gui ir tre­ni­ruo­čių par­tne­riui. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 42 ki­log­ra­mų si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jo Ed­vi­nas Ge­di­mi­nas. Ar­nas Va­lan­ti­nas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 63 ki­log­ra­mų iš­ko­vo­jo tre­čią­ja vie­tą. To­je pa­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je penk­tas li­ko Vi­lius Ge­čas. Ket­vir­tą vie­tą užė­mė Ro­lan­das Dums­kis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 54 ki­log­ra­mų).

Bu­vęs kel­miš­kis, da­bar Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Ug­nius Si­ma­naus­kis, ko­vo­jęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 69 ki­log­ra­mų, iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jus ir pri­zi­nin­kus ap­do­va­no­jo Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių bron­zos me­da­lio lai­mė­to­jas Alek­sand­ras Ka­za­ke­vi­čius, ku­ris ma­lo­niai su­ti­ko nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ir su Kel­mės ko­man­da.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Ne­ri­jaus PE­LEC­KIO nuo­tr.

Jau­nie­ji kel­miš­kiai im­ty­ni­nin­kai po sėk­min­gų ko­vų nu­si­fo­tog­ra­fa­vo su Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių bron­zos me­da­lio lai­mė­to­ju Alek­sand­ru Ka­za­ke­vi­čiu­mi (vi­du­ry­je).

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas