(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. kovo 10 d.

KO­VO 8-OJI. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vy­rai ko­vo 8-osios dar­bo die­ną pra­dė­jo su­kvie­tę vi­sas sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas ir val­di­nin­kes į di­džią­ją po­sė­džių sa­lę. Jų svei­ki­ni­mus Tarp­tau­ti­nės mo­ters die­nos pro­ga ly­dė­jo poe­tiš­ki pa­lin­kė­ji­mai ir kiek­vie­nai do­va­no­tas tul­pės žie­das. Sa­vo ko­le­ges pro­jek­tuo­to­jas svei­kin­da­mas Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ma­kaus­kas po­kšta­vo: „džiau­gia­mės kar­tu su ju­mis tu­rė­da­mi ly­gias tei­ses“.

PA­RO­DA. Tre­čia­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­to­je tarp­tau­ti­nė­je pa­veiks­lų pa­ro­do­je „Ieš­ko­ki­te mo­ters ("Cher­che la famm")“ eks­po­nuo­ja­mi ir Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų dai­lės stu­di­jos lan­ky­to­jų kū­ri­niai. Pak­ruo­jie­tės eks­po­zi­ci­jai pa­tei­kė sep­ty­nio­li­ka alie­ju­mi ta­py­tų, su­kur­tų miš­ria tech­ni­ka bei gra­fi­kos dar­bų. Pa­ro­dos ini­cia­to­rė – Šiau­lių dai­lės stu­di­jos „S“ va­do­vė Zi­ta Vi­lu­ty­tė, jo­je da­ly­vau­ja ir dai­li­nin­kai iš Lat­vi­jos.

ŠIR­DIS. Pak­ruo­jo vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras pra­dė­jo svei­ka­ti­ni­mo pro­gra­mą „Plak, šir­die“, skir­tą žmo­nėms, ser­gan­tiems bei ri­zi­kuo­jan­tiems su­si­rgti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis. Prog­ra­mo­je ga­li da­ly­vau­ti 40-65 me­tų pa­kruo­jiš­kiai, be­si­skun­džian­tys pa­di­dė­ju­siu krau­jos­pū­džiu ar per di­de­liu cho­les­te­ro­lio ir gliu­ko­zės kie­kiu krau­jy­je, rū­kan­tie­ji, tu­rin­tys ant­svo­rį. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tai bei kvies­ti lek­to­riai mo­kys, kaip iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, svei­kiau gy­ven­ti, val­dy­ti stre­są, pa­si­rink­ti or­ga­niz­mui pa­lan­kią mi­ty­bą ir mankš­tos pra­ti­mus.

PA­GAL­BA. Pir­ma­die­nio po­pie­tę pra­si­dė­ju­si pū­ga dau­giau­siai pro­ble­mų pri­da­rė grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žams, va­žia­vu­siems pas li­go­nius. Apie 14 va­lan­dą už­pus­ty­ta­me ke­ly­je Ba­liš­kiuo­se (Ro­za­li­mo se­niū­ni­ja) neiš­va­žiuo­ja­mai įstri­gę me­di­kai šau­kė­si ug­nia­ge­sių pa­gal­bos. Va­duo­ti jų at­vy­kę Ro­za­li­mo ko­man­dos gel­bė­to­jai ly­nu iš­tem­pė iš pus­nies „grei­tą­ją pa­gal­bą“. Ta­čiau ma­nev­ruo­da­mi įklim­po pa­tys. Ko­le­goms pa­dė­ti va­žia­vo ug­nia­ge­sių eki­pa­žas iš Pak­ruo­jo, bet bu­vo grą­žin­tas at­gal. Ro­za­li­mie­čiai ra­do išei­tį – iš spe­cia­lio­sios ma­ši­nos cis­ter­nos iš­lei­do van­de­nį, ir „gais­ri­nei“ pa­čiai pa­vy­ko iš­si­kaps­ty­ti iš pus­nies.

Po 20 va­lan­dos „grei­to­sios pa­gal­bos“ eki­pa­žas įklim­po Dva­riš­kiuo­se (Ly­gu­mų se­niū­ni­ja). Me­di­kus ir­gi iš­tem­pė ug­nia­ge­siai.

NE­LAI­MĖ. Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Triš­ko­niuo­se ge­nė­jant pa­ke­lės me­džių ša­kas, kris­da­ma ša­ka su­žei­dė ke­tu­rias­de­šimt tre­jų Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je dir­bu­sį vy­rą. Jis dėl po­lit­rau­mos gy­do­mas Šiau­lių li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jo­je. Ša­kas ge­nė­jo Lin­ku­vos se­niū­ni­jos vie­šų­jų dar­bų dar­bi­nin­kas bei trys dar­bo bir­žos at­siųs­ti žmo­nės. Nu­ken­tė­jė­lis – vie­nas iš pa­sta­rų­jų.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo dar­bų sau­gos ir svei­ka­tos ap­sau­gos dar­be rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo at­lie­ka ir Pak­ruo­jo po­li­ci­ja. Ne­lai­mės ap­lin­ky­bes ti­ria ir Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Šiau­lių sky­riaus pa­rei­gū­nai. pa­rei­gū­nai.

ELEKT­RA. Pir­ma­die­nio va­ka­re Pak­ruo­jo Kruo­jos kvar­ta­le be­veik dviems va­lan­doms bu­vo din­gu­si elekt­ra.

AB „ESO“ at­sto­vas spau­dai Mar­ty­nas Bur­ba in­for­ma­vo, kad dėl vi­du­ti­nės įtam­pos (10 ki­lo­va­tų) ka­be­lio ge­di­mo be elekt­ros bu­vo li­kę dau­giau nei tūks­tan­tis var­to­to­jų. Anot at­sto­vo, ge­di­mas ne­su­si­jęs su stip­riu sny­giu ir vė­ju, jo prie­žas­tys ti­ria­mos.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />