(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiaulietis „Eurovizijos“ atrankoje pateko į kitą etapą

2017 m. sausio 31 d.

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­so ger­bė­jams pri­si­sta­tė 13 nau­jų na­cio­na­li­nės at­ran­kos da­ly­vių, tarp jų – ir šiau­lie­tis Eval­das Vai­ka­sas.

E. Vai­ka­sas at­li­ko dai­ną „Fi­re kis­ses“. Pa­sak ko­mi­si­jos na­rių, dai­na nė­ra iš­skir­ti­nė, to­kių „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ grei­čiau­siai bus „nors ve­ži­mu vežk“. Bet Eval­do at­li­ki­mui prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jo, pa­gy­rė už pui­kų pa­si­ro­dy­mą.

Žiū­ro­vai šiau­lie­tį la­bai pa­lai­kė, il­gą lai­ką jis bu­vo ant­ro­joje vie­to­je pa­gal jų bal­sus, tik vė­liau nu­kri­to į ket­vir­tą­ją. Žiū­ro­vų bal­sų ir ko­mi­si­jos įver­ti­ni­mo pa­ka­ko, kad Eval­das per­kop­tų šeš­tosios vie­tos bar­je­rą ir pa­tek­tų į ki­tą eta­pą.

Kaip yra ver­ti­na­mas ko­mi­si­jos, E. Vai­ka­sa iš­gir­do dar ant­ra­die­nį, kai bu­vo fil­muo­ja­mas at­ran­kos kon­cer­tas, o žiū­ro­vų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų ir ver­dik­to, ar pa­ten­ka į ki­tą eta­pą, su ne­kant­ru­mu lau­kė šeš­ta­die­nį.

Šiau­lie­tis sa­ko, kad kai ga­lu­ti­nė­je len­te­lė­je pa­si­ro­dė pen­ki at­li­kė­jai, ku­rie pa­ten­ka į ki­tą eta­pą, bet tarp jų ne­bu­vo jo pa­var­dės, bu­vo ne­ra­mu. La­bai ap­si­džiau­gė, kai pa­ga­liau len­te­lė­je ties šeš­tuo­ju nu­me­riu įsi­žie­bė jo var­das ir pa­var­dė.

Ar li­ko pa­ten­kin­tas sa­vo pa­si­ro­dy­mu?

„Aiš­ku, ga­lė­jo bū­ti ir ge­res­nis pa­si­ro­dy­mas. La­bai džiu­gu, kad pa­lai­kė žiū­ro­vai, ir ko­mi­si­ja nie­ko la­bai blo­go ne­pa­sa­kė. Kaip pir­mą kar­tą da­ly­vau­jant „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ko­je, tik­rai vis­kas bu­vo ge­rai. Ga­vau pa­tir­ties, ir tai yra svar­biau­sia. Da­bar lau­kia ant­ras tu­ras“, – su „Šiau­lių kraš­tu“ įspū­džiais da­li­jo­si Eval­das.

Ant­ra­sis eta­pas – po dvie­jų sa­vai­čių, ta­čiau Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos stu­di­jų ket­vir­ta­kur­sis Eval­das sa­ko, kad da­bar jo prio­ri­te­tų są­ra­še – sėk­min­gai už­baig­ti se­si­ją, o ta­da jau ruoš­tis „Eu­ro­vi­zi­jai“.

Ket­vir­to­jo­je „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­kos lai­do­je dėl pa­te­ki­mo į ki­tą eta­pą taip pat var­žė­si Vlad Max, Ne­rin­ga Šiau­di­ky­tė, Ais­tė Pil­ve­ly­tė, Ala­nas Choš­nau, Va­le­ri­ja Il­ji­nai­tė, Aud­rius Ja­no­nis, „Queens of Ro­ses“, Ra­sa Vaš­ta­kai­tė, Ju­li­ja Je­go­ro­va, El­vi­na Mil­kaus­kai­tė.

Ly­de­re ta­po A. Pil­ve­ly­tė, su­rin­ku­si dau­giau­siai ko­mi­si­jos ir žiū­ro­vų bal­sų. Iš kon­kur­so pa­si­trau­kė J. Je­go­ro­va, Vlad Max, R. Vaš­ta­kai­tė, E. Mil­kaus­kai­tė ir A. Ja­no­nis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr.

„Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­kos sce­no­je – Eval­das Vai­ka­sas.

Dienos populiariausi

KANKLĖS SU KLAVIŠAIS

2017 m. sausio 31 d.
lankomiausias

Vairavimo mokyklos vadovai išgirdo nuosprendį

2017 m. sausio 31 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas