Kontrabandinis tinklas raizgytas ir Šiauliuose

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kau­nie­čio au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je pa­rei­gū­nai ra­do 1 500 pa­ke­lių "NZ Gold" ir 1 000 pa­ke­lių "Fest" be Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lių.
Va­sa­rio 18 die­ną Šiau­liuo­se bu­vo su­lai­ky­tas 56 me­tų Kau­no gy­ven­to­jas. Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis anks­čiau jau teis­to vy­ro au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė bu­vo pil­na ci­ga­re­čių, ne­pa­ženk­lin­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis.

Ba­ga­ži­nė­je bu­vo 1 500 pa­ke­lių "NZ Gold" ir 1 000 pa­ke­lių "Fest".

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Kau­nie­tis ty­rė­jus ban­dė įti­kin­ti, kad rū­ka­lus įsi­gi­jo iš ne­pa­žįs­ta­mo vil­ki­ko vai­ruo­to­jo au­tost­ra­do­je ir nu­ta­rė pa­da­ry­ti biz­nį, par­duo­da­mas jas Šiau­lių tur­ga­vie­tė­je.

Nors vy­ras neiš­da­vė, kur įsi­gi­jo ci­ga­re­tes nei kur jos bu­vo ve­ža­mos, pa­rei­gū­nai at­li­ko dar 13 kra­tų, ku­rių me­tu ieš­ko­jo anks­čiau kau­nie­čio rea­li­zuo­tų kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, ir jų me­tu vėl ra­do ne­le­ga­lių rū­ka­lų – 15 305 pa­ke­lius. Kra­tų geog­ra­fi­ja nuo Šiau­lių nu­si­drie­kė iki Kau­no ir Jur­bar­ko bei Ra­sei­nių ra­jo­nų.

60-me­čio Kau­no ra­jo­no, Ka­čer­gi­nės mies­te­lio, gy­ven­to­jo na­muo­se bu­vo paim­ta per ke­tu­ris su pu­se tūks­tan­čio pa­ke­lių še­šių rū­šių ci­ga­re­čių.

Šiau­liuo­se pas kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pla­tin­to­jus bu­vo at­lik­tos de­vy­nios kra­tos.

Iš 49 me­tų šiau­lie­čio na­mų Pa­lan­gos gat­vė­je pa­rei­gū­nai iš­ve­žė per 7 000 pa­ke­lių, iš to­je pa­čio­je gat­vė­je gy­ve­nan­čios 60-me­tės – per 600 pa­ke­lių ci­ga­re­čių.

Ana­lo­giš­kas ra­di­nys bu­vo ras­tas dar pas vie­ną šiau­lie­tę. 49 me­tų mo­te­ris ne­le­ga­liai įgy­tas ci­ga­re­tes san­dė­lia­vo ne tik li­zin­go bend­ro­vei pri­klau­san­čia­me au­to­mo­bi­ly­je, bet ir dvie­juo­se jai pri­klau­san­čiuo­se bu­tuo­se Šiau­liuo­se. Iš jos pa­rei­gū­nai paė­mė be­veik du su pu­se tūks­tan­čio pa­ke­lių rū­ka­lų.

Vil­ka­viš­kio gat­vės 38 me­tų gy­ven­to­jo au­to­mo­bi­ly­je pa­rei­gū­nai ra­do 500 pa­ke­lių ne­le­ga­liai įgy­tų ci­ga­re­čių "Fest". Tik­rin­da­mi šio vy­ro na­mus, kri­mi­na­lis­tai ci­ga­re­čių ne­ra­do, bet ra­do, įta­ria­ma, apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti. Jei spe­cia­lis­tai kons­ta­tuos, kad jis tik­rai skir­tas na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, šiau­lie­čio lau­kia iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to apa­ra­to na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti lai­ky­mo.

Iš vi­so per po­rą die­nų Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš ne­le­ga­lios apy­var­tos paė­mė 17 806 pa­ke­lius kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, ku­rių bend­ra ver­tė – per 62 tūks­tan­čius eu­rų. Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis įta­ri­mai pa­reikš­ti abiem Kau­no gy­ven­to­jams ir 49 me­tų šiau­lie­čiui bei 49 me­tų šiau­lie­tei.

Ki­tiems dviem Šiau­lių gy­ven­to­jams už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių lai­ky­mą ir ga­be­ni­mą, pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką, teks at­sa­ky­ti pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, nes pas juos ras­ta ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ver­tė ne­sie­kė 150 MGL, nuo ku­rios ga­li­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.