Kontrabandinis tinklas raizgytas ir Šiauliuose

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kau­nie­čio au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je pa­rei­gū­nai ra­do 1 500 pa­ke­lių "NZ Gold" ir 1 000 pa­ke­lių "Fest" be Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lių.
Va­sa­rio 18 die­ną Šiau­liuo­se bu­vo su­lai­ky­tas 56 me­tų Kau­no gy­ven­to­jas. Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis anks­čiau jau teis­to vy­ro au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė bu­vo pil­na ci­ga­re­čių, ne­pa­ženk­lin­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis.

Ba­ga­ži­nė­je bu­vo 1 500 pa­ke­lių "NZ Gold" ir 1 000 pa­ke­lių "Fest".

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Kau­nie­tis ty­rė­jus ban­dė įti­kin­ti, kad rū­ka­lus įsi­gi­jo iš ne­pa­žįs­ta­mo vil­ki­ko vai­ruo­to­jo au­tost­ra­do­je ir nu­ta­rė pa­da­ry­ti biz­nį, par­duo­da­mas jas Šiau­lių tur­ga­vie­tė­je.

Nors vy­ras neiš­da­vė, kur įsi­gi­jo ci­ga­re­tes nei kur jos bu­vo ve­ža­mos, pa­rei­gū­nai at­li­ko dar 13 kra­tų, ku­rių me­tu ieš­ko­jo anks­čiau kau­nie­čio rea­li­zuo­tų kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, ir jų me­tu vėl ra­do ne­le­ga­lių rū­ka­lų – 15 305 pa­ke­lius. Kra­tų geog­ra­fi­ja nuo Šiau­lių nu­si­drie­kė iki Kau­no ir Jur­bar­ko bei Ra­sei­nių ra­jo­nų.

60-me­čio Kau­no ra­jo­no, Ka­čer­gi­nės mies­te­lio, gy­ven­to­jo na­muo­se bu­vo paim­ta per ke­tu­ris su pu­se tūks­tan­čio pa­ke­lių še­šių rū­šių ci­ga­re­čių.

Šiau­liuo­se pas kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pla­tin­to­jus bu­vo at­lik­tos de­vy­nios kra­tos.

Iš 49 me­tų šiau­lie­čio na­mų Pa­lan­gos gat­vė­je pa­rei­gū­nai iš­ve­žė per 7 000 pa­ke­lių, iš to­je pa­čio­je gat­vė­je gy­ve­nan­čios 60-me­tės – per 600 pa­ke­lių ci­ga­re­čių.

Ana­lo­giš­kas ra­di­nys bu­vo ras­tas dar pas vie­ną šiau­lie­tę. 49 me­tų mo­te­ris ne­le­ga­liai įgy­tas ci­ga­re­tes san­dė­lia­vo ne tik li­zin­go bend­ro­vei pri­klau­san­čia­me au­to­mo­bi­ly­je, bet ir dvie­juo­se jai pri­klau­san­čiuo­se bu­tuo­se Šiau­liuo­se. Iš jos pa­rei­gū­nai paė­mė be­veik du su pu­se tūks­tan­čio pa­ke­lių rū­ka­lų.

Vil­ka­viš­kio gat­vės 38 me­tų gy­ven­to­jo au­to­mo­bi­ly­je pa­rei­gū­nai ra­do 500 pa­ke­lių ne­le­ga­liai įgy­tų ci­ga­re­čių "Fest". Tik­rin­da­mi šio vy­ro na­mus, kri­mi­na­lis­tai ci­ga­re­čių ne­ra­do, bet ra­do, įta­ria­ma, apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti. Jei spe­cia­lis­tai kons­ta­tuos, kad jis tik­rai skir­tas na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, šiau­lie­čio lau­kia iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to apa­ra­to na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti lai­ky­mo.

Iš vi­so per po­rą die­nų Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš ne­le­ga­lios apy­var­tos paė­mė 17 806 pa­ke­lius kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, ku­rių bend­ra ver­tė – per 62 tūks­tan­čius eu­rų. Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis įta­ri­mai pa­reikš­ti abiem Kau­no gy­ven­to­jams ir 49 me­tų šiau­lie­čiui bei 49 me­tų šiau­lie­tei.

Ki­tiems dviem Šiau­lių gy­ven­to­jams už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių lai­ky­mą ir ga­be­ni­mą, pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką, teks at­sa­ky­ti pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, nes pas juos ras­ta ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ver­tė ne­sie­kė 150 MGL, nuo ku­rios ga­li­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Komentarai

Nesupratau    Ket, 2020-03-05 / 05:59
Ar Lietuva yra nedemokratinė (žandarmerinė) valstybė ? Kiek žinau, yra draudžiama gaminti ir pardavinėti samagoną, bet,kad uždrausta laikyti aparatą, negirdėjau, jei taip, tai visus vyrus galima teisti už pasikesinimą išprievartauti, nes juk "aparatus" kiekvienas turi tam reikalui atlikti ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.