Tapybos parodoje – brydinėjimas po gyvenimą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­gir­do Pet­ra­vi­čiaus ta­py­bos dar­bų pa­ro­dą "Bry­dės" ati­da­rė Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos ant­ra­me aukš­te ati­da­ry­ta Al­gir­do Pet­ra­vi­čiaus ta­py­bos dar­bų pa­ro­da "Bry­dės".

1977 me­tais A. Pet­ra­vi­čius bai­gė tuo­me­ti­nio pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to pie­ši­mo mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę. Da­bar gy­ve­na Ma­žei­kiuo­se.

Į dai­li­nin­ko pa­ro­dos ati­da­ry­mą su­si­rin­ko gau­sus bū­rys bu­vu­sių stu­di­jų drau­gų, ko­le­gų, dės­ty­to­jų.

"Sa­vo ta­py­bos dar­buo­se aš ne­ke­liu jo­kių klau­si­mų, ne­fi­lo­so­fuo­ju, o tik bry­di­nė­da­mas po gy­ve­ni­mą, fik­suo­ju mū­sų gam­tos, gy­ve­ni­mo ir pa­sau­lio gro­žį", – taip pa­ro­dą pri­sta­to A. Pet­ra­vi­čius.

Po pa­ro­dos ati­da­ry­mo bib­lio­te­kos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je bu­vo su­reng­ta A. Pet­ra­vi­čiaus ir jo stu­di­jų drau­go Alek­sand­ro Os­ta­šen­ko­vo su­kur­tų fil­mų ret­ros­pek­ty­va.

Pa­ro­da veiks iki rugp­jū­čio 20 die­nos.