Ant popieriaus – be ribų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Len­kės Ire­nos Naw­rot kū­ri­nys.

Penk­ta­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­ty­tas tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas-pa­ro­da "Ant po­pie­riaus be ri­bų".

Vi­si eks­po­nuo­ja­mi dar­bai su­kur­ti po­pie­riu­je: skait­me­ni­nė spau­da, fo­tog­ra­fi­ja, pie­ši­niai, kla­si­ki­nės gra­fi­kos tech­ni­kos kū­ri­niai.

Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja per ke­tu­rias­de­šimt me­ni­nin­kų iš Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Slo­va­ki­jos, Če­ki­jos, Uk­rai­nos, Ja­po­ni­jos, Ki­ni­jos.

Lie­tu­vai at­sto­vau­ja šiau­lie­čiai Vai­va Ko­vie­rai­tė-Trum­pė, Ri­čar­das Gar­ba­čiaus­kas ir Vai­do­tas Ja­nu­lis.

Pa­ro­do­je dau­giau­sia – Len­ki­jos me­ni­nin­kų dar­bų. Kom­po­zi­ci­jo­mis iš­si­ski­ria Ki­ni­jos ir Ja­po­ni­jos me­ni­nin­kai.

Pa­ro­da ap­lan­kys vi­sas ša­lis, ku­rių dai­li­nin­kai da­ly­vau­ja pro­jek­te. Į Šiau­lius šis pro­jek­tas at­ke­lia­vo ant­rą kar­tą.

Šeš­tą kar­tą vyks­tan­tis pro­jek­tas "Ant po­pie­riaus be ri­bų" api­ma me­ni­nę ir moks­li­nę sri­tis, at­spin­di nū­die­nos kū­ry­bos ten­den­ci­jas, pri­sta­to no­va­to­riš­kus spren­di­mus.

Pro­jek­tą or­ga­ni­zuo­ja Liub­li­no Ma­ri­jos Kiu­ri-Sklo­dovs­kos uni­ver­si­te­tas.

Pro­jek­to me­no ta­ry­bai kar­tu su pro­fe­so­riais iš Slo­va­ki­jos, Len­ki­jos, pri­klau­so ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis.

Pa­ro­dą bib­lio­te­kos ga­le­ri­jo­je bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki lie­pos 26 die­nos.

Reklama: eurobiuras.lt

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­ro­do­je "Ant po­pie­riaus be ri­bų" eks­po­nuo­ja­mas ir šiau­lie­čio Vai­do­to Ja­nu­lio kū­ri­nys.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­ty­tas tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas-pa­ro­da "Ant po­pie­riaus be ri­bų".