Kava ir menas – "Laiptų galerijoje"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ati­da­ry­mo da­ly­viai – pa­ro­dos au­to­riai ir jų kū­ry­bos ver­tin­to­jai.
Šiau­lių "Laip­tų ga­le­ri­jo­je" ati­da­ry­ta pa­ro­da "Prie ka­vos", ku­rio­je Vil­niaus ir Šiau­lių dai­li­nin­kai ro­do sa­vo kū­ri­nius. Ga­le­ri­ja šią pa­ro­dą su­ma­nė kaip me­ni­nį pro­jek­tą. Ka­vos te­mą pa­kvie­tė iš­plė­to­ti ži­no­mus dai­li­nin­kus, o vi­sus – pra­bus­ti iš kul­tū­ri­nio mie­go.

Per pa­ro­dos ati­da­ry­mą bend­ra­vo gau­sus bū­rys me­ni­nin­kų ir jų kū­ry­bos mė­gė­jų. Bend­rys­tę jun­gė ka­vos aro­ma­tas – vi­si vai­šin­ti ka­vos puo­de­liu iš vers­li­nin­kės Ja­ni­nos Bart­ku­tės puo­de­lių ko­lek­ci­jos.

14 žy­mių dai­li­nin­kų prieš pus­me­tį bu­vo pa­kvies­ti su­kur­ti nau­jų kū­ri­nių ar pri­tai­ky­ti tu­ri­mus pa­ro­dai. Jie kū­ry­biš­kai iš­plė­to­jo aso­cia­ci­jas ka­vos te­ma ir ro­do po 2–3 dar­bus.

Pa­ro­dą pri­sta­ty­ti pa­kvies­tas fi­lo­so­fas, ra­šy­to­jas Liu­tau­ras De­gė­sys pa­si­ge­do ka­vos puo­de­lių pa­veiks­luo­se (nors yra tų puo­de­lių ar net tik­rų jų šu­kių). Ta pro­ga sve­čias pri­si­mi­nė, kad bet ko­kią te­mą ga­li­ma "pri­temp­ti" ir pri­ver­tė vi­sus šyp­so­tis šmaikš­čiu pa­sa­ko­ji­mu.

Štai, mo­kei­si apie blu­sas, o at­sa­ki­nė­ti per eg­za­mi­ną tu­ri apie avis. Tai sa­kai: "Avis toks gy­vū­nas, ku­ris tu­ri blu­sų..."

Ka­vos "trau­ką" ar­ba tai, kas vyks­ta prie ka­vos, dai­li­nin­kai at­spin­di abst­rak­ci­jo­se, pei­za­žuo­se, na­tiur­mor­tuo­se, ak­tuo­se ir iro­niš­kuo­se asamb­lia­žuo­se.

Pa­ro­dos au­to­riai – Sva­jū­nas Ar­mo­nas, Zig­mas Ri­mas Bi­čiū­nas, Jo­nas Da­ni­liaus­kas, Ilo­na Dau­jo­tai­tė-Ja­nu­lie­nė, Juo­zas Pranc­ke­vi­čius, Ri­čar­das Gar­ba­čiaus­kas, Gin­ta­ras Pa­le­mo­nas Ja­no­nis, Ri­čar­das Bart­ke­vi­čius, Sau­lius Kruo­pis, Vy­gan­tas Paukš­tė, Hen­ri­kas Na­ta­le­vi­čius. Gra­ži­na Ar­laus­kai­tė-Ving­rie­nė, Si­gi­tas Pran­cui­tis, Ri­čar­das Po­vi­las Vai­tie­kū­nas.

"Laip­tų ga­le­ri­jo­je" šią rink­ti­nę pa­ro­dą, ku­rio­je dai­li­nin­kų brai­žas ir at­pa­žįs­ta­mas, ir nau­jai nu­ste­bi­na, ga­li­ma pa­ma­ty­ti iki lie­pos 2 die­nos.