Pirmoje fotografijų parodoje pakvietė susitikti su savimi

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vei­dos­kai­tos fo­to­pa­ro­dą "Su­si­ti­ki­mai su sa­vi­mi" pri­sta­tė au­to­rė Na­ta­li­ja Ber­žins­kė ir fo­to­me­ni­nin­kas Ro­lan­das Pa­ra­fi­na­vi­čius.

Šiau­lių kon­cer­tų sa­lės "Sau­lė" Vit­ra­žų erd­vė­je vei­kia "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tės Na­ta­li­jos Ber­žins­kės vei­dos­kai­tos fo­to­pa­ro­da "Su­si­ti­ki­mai su sa­vi­mi".

Tai – pir­mo­ji au­to­rės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma dvy­li­ka po­rtre­tų, juo­se he­ro­jai su­si­tin­ka su sa­vi­mi – at­vaiz­du veid­ro­dy­je. Ša­lia po­rtre­tų au­to­rė pa­tei­kė san­trau­kas to, ką iš­skai­tė iš fo­tog­ra­fuo­ja­mų­jų vei­do.

Pa­ro­dą pri­sta­tė fo­to­me­ni­nin­kas Ro­lan­das Pa­ra­fi­na­vi­čius, N. Ber­žins­kės fo­tog­ra­fi­jos mo­ky­to­jas, pa­ts ta­pęs pro­jek­to da­ly­viu.

Pa­ro­do­je da­ly­va­vę nuo­trau­kų he­ro­jai sa­kė bu­vę nu­ste­bin­ti, kiek daug ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie žmo­gų iš vei­do.

Fo­tog­ra­fi­ją N. Ber­žins­kė va­di­na aist­ra. Pris­ta­ty­da­ma pa­ro­dą, au­to­rė kal­bė­jo ir apie sa­vo nau­ją veik­lą – vei­dos­kai­tą.

"Tai ge­bė­ji­mas iš vei­dų per­skai­ty­ti jū­sų duo­ty­bes, stip­ry­bes ir silp­ny­bes, jū­sų ge­bė­ji­mus ir ta­len­tus, o gal net išaiš­kin­ti il­gai ka­muo­jan­čius skau­du­lius, konf­lik­tus ir žaiz­das. Kai ži­nai, kur ir ko­dėl skau­da, ga­li­ma grei­čiau su­gy­ti ir ke­liau­ti to­liau. Su šyp­se­na... O gal tie­siog su­stip­rin­ti ti­kė­ji­mą sa­vi­mi", – tei­gia N. Ber­žins­kė.