Vaikai kūrė savo pasaulį

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Vai­kų dai­lės stu­di­jos "Me­nu­čiai" pa­ro­do­je "Ma­no pa­sau­lis" 55 au­to­riai eks­po­nuo­ja ta­py­bos ant ke­ra­mi­kos pa­veiks­lus.

Tre­čia­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Me­no ir mu­zi­kos skai­tyk­lo­je pri­sta­ty­ta Vai­kų dai­lės stu­di­jos "Me­nu­čiai" pa­ro­da "Ma­no pa­sau­lis".

Pa­ro­do­je 55 au­to­riai eks­po­nuo­ja ta­py­bos ant ke­ra­mi­kos pa­veiks­lus. Jau­nie­ji dai­li­nin­kai pa­tys for­ma­vo ke­ra­mi­nį pa­vir­šių, ta­pė po­gla­zū­ri­niais da­žais, o gla­zū­ra­vo, de­gi­no ir rė­mi­no mo­ky­to­jai.

Stu­di­ja "Me­nu­čiai" Šiau­liuo­se vei­kia vie­nuo­li­ka me­tų.