"Šiauliai" nutraukė nesėkmių seriją

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­liams" pa­ga­liau pa­vy­ko nu­trauk­ti pra­lai­mė­ji­mų se­ri­ją. pa­ga­liau iš­ko­vo­ti per­ga­lę bei pa­kil­ti iš pa­sku­ti­nės vie­tos tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je.
"Šiau­lių" (5 per­g./ 13 pra­l.) eki­pai pa­ga­liau pa­vy­ko iš­bris­ti iš pra­lai­mė­ji­mo liū­no ir pa­kil­ti iš tur­ny­ri­nės len­te­lės pa­sku­ti­nės vie­tos.

Penk­ta­die­nį na­muo­se ant­ro­je rung­ty­nių da­ly­je 21:2 spur­ta­vę šiau­lie­čiai 97:84 (26:25, 26:19, 23:22, 22:18) su­si­tvar­kė su Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­dė­mis" (5/13), ku­rioms tai bu­vo penk­ta ne­sėk­mė iš ei­lės.

Pen­ki pra­lai­mė­ji­mai paei­liui yra nau­ja il­giau­sia ne­sėk­mių se­ri­ja "Betsafe–LKL" pir­me­ny­bė­se. "Šiau­liai" šia per­ga­le su­ge­bė­jo pa­vy­ti pa­sva­lie­čius ir Kė­dai­nių "Ne­vė­žį", ku­rie taip pat tu­ri iš­ko­vo­ję pen­kias per­ga­les šį se­zo­ną. Dėl ge­res­nio tar­pu­sa­vio san­ty­kio šiau­lie­čiai pa­ki­lo į aš­tun­tą­ją vie­tą.

"Šiau­lius" į per­ga­lę ve­dė Au­ri­mas Ur­bo­nas, ku­ris pel­nė 10 taš­kų, at­ko­vo­jo 8 ka­muo­lius ir at­li­ko 9 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Jam pui­kiai tal­ki­no 22 taš­kus su­rin­kęs Be­nas Gri­ciū­nas bei 11 taš­kų pel­nęs ir 12 ka­muo­lių at­ko­vo­jęs Akee­mas Wrigh­tas.

Pir­mau­jan­ti ko­man­da ant­ra­ja­me kė­li­ny­je kei­tė­si net 8 kar­tus, ta­čiau "Šiau­liai" pir­mą­ją rung­ty­nių da­lį už­bai­gė spur­tu 13:1 ir į il­gą­ją per­trau­ką išė­jo pir­mau­jant 8 taš­kų skir­tu­mu – 52:44.

Po per­trau­kos sve­čiai iš Pas­va­lio spur­ta­vo 13:5 ir at­sta­tė rung­ty­nių pu­siaus­vy­rą – 61:61.

Vis dėl­to aikš­tės šei­mi­nin­kai tre­čio­jo kė­li­nio pa­bai­go­je ir ket­vir­to­jo pra­džio­je su­ren­gė ga­lin­gą spur­tą 21:2 ir pir­mą kar­tą rung­ty­nė­se įgi­jo dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą – 87:68.

Pas­va­lie­čiai dar ban­dė su­grįž­ti į rung­ty­nes, ta­čiau aikš­tės šei­mi­nin­kai iš­lai­kė sau­gų at­stu­mą ir įsi­ra­šė pir­mą­ją per­ga­lę nuo lapk­ri­čio 20-osios, kai bu­vo įvei­kę "Ne­vė­žį".

"Šiau­liams" taip pat taš­kų pel­nė Ke­vi­nas Har­dy ir Au­ri­mas Ur­bo­nas (8 atk. kam., 9 rez. per­d., 23 naud. bal.) – po 10, Eval­das Šau­lys – 8.

"Pie­no žvaigž­dėms" Joh­nas Gil­lo­nas pel­nė 21 taš­ką (6 atk. kam., 27 naud. bal.), Pau­lius Pet­ri­le­vi­čius – 16 (7 atk. kam., 23 naud. bal.), Mi­ha La­por­ni­kas – 14, Do­mi­ny­kas Do­mar­kas – 8.

"Svar­biau­sia bu­vo vy­rus pri­kel­ti psi­cho­lo­giš­kai, o tai, aiš­ku, ge­riau­siai duo­da per­ga­lė. Bet ji bu­vo sun­kiai ka­la­ma. Džiau­giuo­si, kad vy­rai at­lai­kė iš­ban­dy­mą ir pa­ro­dė ga­na ne­blo­gą žai­di­mą, ypač puo­lant. Gal pa­bai­go­je per daug anks­ti at­si­pa­lai­da­vo ir lei­do įmes­ti. O šiaip – ne­blo­gai. Duok Die­ve, kad taip dau­giau žais­tų", – po rung­ty­nių kal­bė­jo "Šiau­lių" tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka.